MO­NU­MEN­TA­LE KER­KEN

IN HET CEN­TRUM VAN DELFT VINDT U TWEE MO­NU­MEN­TA­LE KER­KEN, ELK MET HUN EI­GEN KA­RAK­TER, STIJL EN HIS­TO­RIE.

Alles over Geschiedenis - - ADVERTORIAL -

Mid­den op de markt in Delft vindt u de Nieu­we Kerk. De­ze stamt uit het jaar 1300 en is be­kend van­we­ge het praal­graf van Wil­lem van Oran­je en de ko­nink­lij­ke graf­kel­der. De Nieu­we Kerk heeft een in­ter­ac­tie­ve ex­po­si­tie die u meer ver­telt over de ge­schie­de­nis van het ge­bouw en de mar­kan­te per­so­na­ges die hier be­gra­ven lig­gen. U kunt ook de to­ren van de kerk be­klim­men en een­maal bo­ven heeft u een prach­tig uit­zicht over Delft en de om­ge­ving.

De Ou­de Kerk staat te­gen­over het Prin­sen­hof en da­teert uit 1050. In de­ze kerk vindt u de graf­mo­nu­men­ten van de be­roem­de schil­der Jo­han­nes Ver­meer, zee­hel­den Maar­ten Tromp en Piet Hein en de we­ten­schap­per Antho­nie van Leeu­wen­hoek. Ook de prach­ti­ge ge­brand­schil­der­de ra­men zijn het be­zich­ti­gen waard.

Wil­lem van Oran­je

Wil­lem van Oran­je werd in 1584 bij­ge­zet in de kel­der van de Nieu­we Kerk. Sinds zijn dood zijn na­ge­noeg al­le le­den van de Ne­der­land­se Ko­nink­lij­ke Fa­mi­lie hier be­gra­ven. Pas tij­dens het Twaalf­ja­rig Be­stand, be­gon de be­roem­de beeld­hou­wer Hen­d­rick de Key­ser aan het hui­di­ge praal­graf. De op­dracht voor het meest pres­ti­gi­eu­ze beeld­houw­werk dat tot dan toe in de jon­ge Re­pu­bliek zou wor­den op­ge­richt, werd in 1613 ver­leend. De bal­da­kijn­vor­mi­ge op­bouw van het graf­mo­nu­ment en de weer­ga­ve van de ge­stor­ve­ne in le­ven­de én over­le­den staat wa­ren in­mid­dels stan­daard­ele­men­ten van ver­schil­len­de vor­sten­gra­ven in En­ge­land, Frank­rijk en De­n­e­mar­ken. De ge­ko­zen tem­pel­vorm is in fei­te een ‘ver­steen­de’ ver­sie van een ka­ta­falk, zo­als die bij de uit­vaart­ri­tu­e­len van voor­aan­staan­de per­so­nen bo­ven het op­ge­baar­de li­chaam van de ge­stor­ve­ne werd ge­plaatst. De vier bron­zen vrou­wen­beel­den die op de hoe­ken van het praal­graf zijn weer­ge­ge­ven staan voor de di­ver­se deug­den van de prins:

Li­ber­tas (Vrij­heid)

Jus­ti­tia (Recht­vaar­dig­heid) For­ti­tu­do (Kracht)

Re­li­gio (Gods­dienst)

In to­taal zou de bouw van het praal­graf ne­gen jaar in be­slag ne­men en bij­na 30.000 gul­den kos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.