De mo­del­bou­wer

Ro­ber­to Gu­a­tel­li zorg­de er­voor dat Le­o­nar­do als in­ge­ni­eur werd ge­zien.

Alles over Geschiedenis - - Leonardo Da Vinci -

Tij­dens zijn le­ven was Le­o­nar­do da Vin­ci be­roemd als kun­ste­naar. In de 19e eeuw, toen zijn no­ti­tie­boek­jes wer­den her­ont­dekt, werd hij voor­al be­kend om zijn ge­de­tail­leer­de ob­ser­va­ties. Maar pas in de 20e eeuw werd hij ge­zien als een uit­vin­der. Dit komt met na­me door Ro­ber­to Gu­a­tel­li, aan de uni­ver­si­teit van Mil­aan af­ge­stu­deerd in we­ten­schap en tech­niek. Hij be­gon een car­ri­è­re in het bou­wen en ten­toon­stel­len van in­ter­pre­ta­ties van Da Vin­ci’s schet­sen. Zijn eer­ste bouw­sels da­te­ren al uit be­gin 1939, toen Be­ni­to Mus­so­li­ni’s fas­cis­ti­sche re­ge­ring op zoek was naar een held die de Ita­li­aan­se do­mi­nan­tie in we­ten­schap, tech­no­lo­gie en kunst kon de­mon­stre­ren. Gu­a­tel­li werd sa­men met an­de­ren in­ge­huurd om mo­del­len te fa­bri­ce­ren voor een gro­te ex­po­si­tie in Mil­aan. Het Ita­li­aan­se mi­nis­te­rie van cul­tuur be­sloot la­ter dat de­ze show ook naar het bui­ten­land moest – eerst naar New York in 1940, la­ter naar To­kio tij­dens de laat­ste ja­ren van de oor­log. Na de Twee­de We­reld­oor­log keer­de Gu­a­tel­li te­rug naar Ame­ri­ka. Hij noem­de zich­zelf ‘Doc­tor Gu­a­tel­li’ en in zijn nieu­we show za­ten 56 zelf­ge­maak­te in­ter­pre­ta­ties van schet­sen van Le­o­nar­do. In 1951 ging hij in dienst bij IBM. De com­pu­ter­gi­gant wil­de zich graag ver­bin­den met Da Vin­ci en spon­sor­de Gu­a­tel­li’s de­mon­stra­ties op scho­len, in mu­sea en op het hoofd­kan­toor van IBM in New York. Het be­drijf kocht een aan­tal mo­del­len, die ver­vol­gens pu­blie­ke­lijk aan mu­sea in Ita­lië wer­den ge­schon­ken. De ten­toon­stel­lin­gen van Gu­a­tel­li heb­ben veel be­te­kend voor de idee­ën van Da Vin­ci (en ook voor het merk IBM), maar ze ga­ven on­te­recht de in­druk dat de mo­del­len wer­ke­lijk zou­den func­ti­o­ne­ren.

De eer­ste re­pro­duc­ties van Da Vin­ci’s schet­sen, te zien in fas­cis­tisch Ita­lië in 1939.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.