Ka­tho­lie­ke kunst

Alles over Geschiedenis - - Advertorial -

In de ten­toon­stel­ling Wil­lem van Oran­je is hier! laat Mu­se­um Prin­sen­hof Delft een aan­tal top­stuk­ken uit de ei­gen col­lec­tie zien, die stam­men uit het rij­ke ka­tho­lie­ke ver­le­den van de stad. Een daar­van is een ver­sierd hand­schrift uit de vijf­tien­de eeuw. Het is een bre­vier, een li­tur­gisch boek met -psal­men, ge­zan­gen en ge­be­den waar men voor­al in kloos­ters ge­bruik van maak­te. Het is zeer waar­schijn­lijk dat dit hand­schrift van zus­ter Mar­ga­re­tha van het Sint-Ag­nes­kloos­ter in Delft was. Zij zou het ge­maakt heb­ben in het kloos­ter voor ei­gen ge­bruik van de non­nen. Een an­der top­stuk is De be­we­ning van Chris­tus. Vlak voor de Beel­den­storm gaf rec­tor Cor­ne­lis Mu­si­us zijn vriend Maar­ten van Heems­ker­ck de op­dracht een al­taar­stuk te ma­ken voor de ka­pel van het kloos­ter. Het schil­de­rij was het mid­del­ste deel van het al­taar­stuk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.