On­der de loep

MEXI­CO, 16E EEUW HE­DEN

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Dag van de Do­den-al­taar.

De Dag van de Do­den (Día de los Mu­er­tos) is een feest- en her­den­kings­dag, be­kend in heel Cen­traal-Ame­ri­ka, maar voor­al ver­bon­den met Mexi­co. Het is een com­bi­na­tie van in­heem­se, pre­co­lum­bi­aan­se ri­tu­e­len, en het ka­tho­li­cis­me, in de re­gio in de

16e eeuw ge­ïn­tro­du­ceerd door de Spaan­se con­quis­ta­do­res. De feest­dag is ge­ba­seerd op een oud ge­loof dat de do­den tij­de­lijk te­rug­ke­ren. Er is eten, drin­ken en ver­maak voor de ge­ëer­de gas­ten.

Hoe­wel het een dag wordt ge­noemd, du­ren de fes­ti­vi­tei­ten een maand lang. Het be­gint half ok­to­ber, wan­neer de le­ven­den zich op be­graaf­plaat­sen ver­za­me­len om de do­den uit te no­di­gen te­rug te ke­ren en gaat door tot 30 no­vem­ber, wan­neer de he­mel­poor­ten weer ge­slo­ten wor­den. Toch vindt het groot­ste ge­deel­te plaats rond­om de eer­ste twee da­gen van no­vem­ber, Al­ler­hei­li­gen en Al­ler­zie­len op de ka­tho­lie­ke ka­len­der.

Tij­dens de­ze twee da­gen keert ie­der­een te­rug naar zijn fa­mi­lie om de over­le­den fa­mi­lie­le­den te her­den­ken. Hun gra­ven wor­den schoon­ge­maakt en ver­sierd en er wor­den ver­ha­len over hen ver­teld. Thuis wor­den er of­ren­da ge­bouwd - al­taars die de gees­ten van ge­lief­den naar huis be­ge­lei­den. Ze wor­den ge­ëerd met hun fa­vo­rie­te eten en be­zit­tin­gen - speel­goed voor kin­de­ren en zelfs te­qui­la of mes­cal voor over­le­den vol­was­se­nen.

Er zijn geen re­gels voor hoe een al­taar er­uit moet zien. Som­mi­ge men­sen kie­zen een plech­tig, een­vou­dig ont­werp met re­li­gi­eu­ze voor­wer­pen en kaar­sen, an­de­ren gaan voor een enor­me kleur­ex­plo­sie en ver­sie­ring met bloe­men, vlag­gen­doek en ca­la­ver­as (sui­ker­sche­dels), die in gro­ten ge­ta­le ver­kocht wor­den in aan­loop naar het fes­ti­val. De al­taars wor­den ge­maakt van ta­fels, ban­ken en an­de­re ob­jec­ten. De meer door­dach­te al­taars wor­den ge­bouwd met ver­schil­len­de ver­die­pin­gen, die de he­mel, aar­de en on­der­we­reld sym­bo­li­se­ren. Daar­naast zijn de ele­men­ten lucht, aar­de, vuur en wa­ter meest­al te­rug te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.