Een klei­ne ge­schie­de­nis van ie­der­een die ooit heeft ge­leefd

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

ADAM RU­THER­FORD Ge­schie­de­nis en we­ten­schap op een hel­de­re en dui­de­lij­ke ma­nier met el­kaar com­bi­ne­ren is niet ie­de­re au­teur ge­ge­ven. Ge­luk­kig ver­staat Adam Ru­ther­ford de kunst van het ver­ha­len ver­tel­len als geen an­der. Aan de hand van his­to­ri­sche vond­sten van been­der­ma­te­ri­aal legt hij de we­ten­schap van de ge­ne­ti­ca uit. Het boek is ver­deeld in twee helf­ten. De eer­ste helft gaat over de nieu­we in­zich­ten in het ver­le­den dank­zij de ge­ne­ti­ca. De twee­de helft gaat over waar we nu staan en wat on­der­zoek in DNA ons kan ver­tel­len over ge­zin­nen, ge­zond­heid, psy­cho­lo­gie, ras en on­ze be­stem­ming. Ru­ther­ford weet feil­loos te scha­ke­len tus­sen een span­nen­de his­to­ri­sche ge­beur­te­nis en de DNA-we­ten­schap.

Wan­neer het je dreigt te dui­ze­len van de the­o­rie, komt hij met een his­to­ri­sche anek­do­te op de prop­pen die je aan­dacht on­mid­del­lijk vast­houdt. Ook han­dig: ach­ter­in staat een kor­te woor­den­lijst met en­ke­le be­grip­pen

die ge­ne­ti­ci han­te­ren. www.lsam­ster­dam.nl | € 22,99 |

484 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.