Het spel van licht en don­ker

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

MAT­THI­AS RO­ZE­MOND Over de schil­der Rem­brandt is vrij veel be­kend. We we­ten bij wie hij in de leer is ge­weest, we we­ten met wie hij een ate­lier deel­de en we we­ten dat hij op een be­paald mo­ment zijn aan­staan­de vrouw Sas­kia ont­moet­te. Hoe de­ze ge­beur­te­nis­sen ver­lie­pen, we­ten we ech­ter niet. In dat gat is schrij­ver Mat­thi­as Ro­ze­mond ge­do­ken om het ver­haal van de jon­ge Rem­brandt te ver­tel­len. Het ver­haal be­gint met een 11-ja­ri­ge Rem­brandt die sneeuw­bal­len gooit op het dicht­ge­vro­ren Ra­pen­burg in Lei­den. Ver­vol­gens vol­gen we hem in zijn schil­ders­car­ri­è­re en in zijn pri­véle­ven. We le­ren zijn vrien­den, waar­on­der Mar­ten en Oop­j­en, en con­cur­ren­ten ken­nen en we ont­dek­ken het ver­haal ach­ter zijn schil­de­rij ‘De ana­to­mi­sche les’. Het spel van licht en don­ker leest lek­ker vlot weg en je hebt geen en­ke­le moei­te om je voor te stel­len dat de be­schre­ven ge­beur­te­nis­sen echt zo ge­beurd zou­den kun­nen zijn. www.lsam­ster­dam.nl | € 19,99 | 320 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.