Maz­da haalt Chi­nees

Auto Review - - NIEUWS -

Krui­sin­gen tus­sen een suv en een cou­pé zijn hot, maar ei­gen­lijk is dat vreemd. Je moet de be­perk­te bin­nen­ruim­te en het slech­te zicht naar ach­te­ren op de koop toe­ne­men. Met de CX-4, een door­ont­wik­ke­ling van de con­cept car Koe­ru, wil Maz­da een graan­tje mee­pik­ken van de toe­ne­men­de po­pu­la­ri­teit van dit soort au­to’s. Ten­min­ste, in Chi­na, want het is nog niet be­kend of de CX-4 ook naar Ne­der­land komt. De CX-4 heeft het­zelf­de on­der­stel als de Maz­da CX-5, maar oogt dy­na­mi­scher. Hoe­wel de voor­kant dui­de­lij­ke over­een­kom­sten met de CX-5 ver­toont, oogt de CX-4 en­pro­fil een stuk spor­tie­ver. De voor- en de ach­ter­lich­ten zijn leds. In het in­te­ri­eur zien we een spor­tief klein stuur en in­stru­men­ten die naar de be­stuur­der zijn ge­richt. Met een leng­te van 4,60 me­ter, een breed­te van 1,90 me­ter en een hoog­te van 1,50 me­ter is de CX-4 wat ge­dron­ge­ner en la­ger dan de BMW X4. Zijn bo­dem­vrij­heid is, af­han­ke­lijk van de wiel­maat (17 tot 19 inch met 225-ban­den), zo'n 20 cen­ti­me­ter. De CX-4 wordt aan­ge­dre­ven door de 2.0 Sky­Ac­tiv-G of de 2.5 Sky­Ac­tiv-G ben­zi­ne­mo­tor van 160 of 192 pk. De 2,5-li­ter ver­sie krijgt hoogst­waar­schijn­lijk vier­wiel­aan­drij­ving, het is nog niet be­kend of dat ook voor de klei­ne­re mo­tor geldt.

Au­di vindt dat er tus­sen de TT en de R8 ruim­te is voor nog een sport­wa­gen. Dat klinkt goed, al is er nog niet veel be­kend over Au­di's plan­nen. De sport­wa­gen gaat waar­schijn­lijk R6 he­ten en maakt ge­bruik van het on­der­stel van de Por­sche 718 Cay­man en Boxster. De R6 krijgt de 2,5-li­ter vijf­ci­lin­der uit de RS 3 en de TT RS, die maxi­maal 400 pk le­vert. De mo­tor wordt in het mid­den ge­plaatst, wat be­ter is voor de ge­wichts­ver­de­ling. Als al­le spe­cu­la­ties klop­pen, gaat de R6 in 2018 in pro­duc­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.