Mam­ma Mig­lia!

Auto Review - - NIEUWS -

Er zijn men­sen die elk jaar op va­kan­tie gaan naar de­zelf­de cam­ping op de Ve­lu­we. Bin­nen de buxus­haag rond hun sta­ca­ra­van zijn ze on­ge­twij­feld ziels­ge­luk­kig, maar ik­zelf kan me niets voor­stel­len bij de hun­ke­ring naar steeds weer het­zelf­de uit­zicht op de ha­ri­ge bier­buik van de buur­man … Er is toch veel méér op de we­reld te zien dan het wel een wee rond stand­plaats 121 van Cam­ping Ko­nij­nen­hol in het Koot­wij­ker bos? Zo zijn er ook men­sen die al 25 jaar lang on­af­ge­bro­ken naar Ita­lië trek­ken om de Mil­le Mig­lia te ach­ter­vol­gen. Je weet wel: dat is die op­tocht van his­to­ri­sche ra­ce­wa­gens die van Bres­cia via Ri­mi­ni naar Ro­me trekt, en door Par­ma weer te­rug­keert naar de bin­nen­stad van Bres­cia. Er be­staan held­haf­ti­ge ver­ha­len over de oor­spron­ke­lij­ke Mil­le Mig­lia, waar de over­win­ning van Stir­ling Moss in de be­roem­de Mer­ce­des 300 SLR met start­num­mer 722 er een­tje van is. Ach, 'wel leuk' om eens een keer­tje mee te ma­ken, dacht ik toen ik de uit­no­di­ging kreeg om de start in Bres­cia mee te ma­ken. Een paar da­gen liep ik mee met twee MM-ve­te­ra­nen. Het was ont­roe­rend om te zien met hoe­veel be­zie­ling de­ze vol­was­sen man­nen uit­weid­den over de – in hun ogen – moe­der der klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten. In hun ver­ha­len ver­an­der­den ze haast zelf in Ita­li­a­nen, zo­veel harts­tocht ging er­van uit. In eer­ste in­stan­tie vond ik het al­le­maal maar een beet­je over­dre­ven. Goed, er doen dik 400 klas­sie­ke ra­ce-au­to's mee aan het eve­ne­ment, maar zo­veel snel­heid zit er niet in op de open­ba­re we­gen van Ita­lië en geef mij maar de aan­blik (en het ge­luid!) van een ra­ce-Co­bra die zich wild drif­tend door Eau Rou­ge wringt. Ik heb mijn me­ning snel bij­ge­steld. Het is sim­pel­weg niet nor­maal hoe­veel uniek ma­te­ri­aal er aan de Mil­le Mig­lia mee­doet. Voor­waar­de van deel­na­me is wel dat een au­to (het ty­pe) ook in de oor­spron­ke­lij­ke straat­ra­ce heeft ge­re­den. Wat ove­ri­gens nog geen ga­ran­tie voor een start­be­wijs is: de kans dat je met een Saab 96 mag mee­doen, is veel gro­ter dan met een Mer­ce­des 300 SL Fl­ü­gel­t­ür. Sim­pel­weg om­dat zo'n beet­je al­le (rij­ke) ei­ge­naars van een 300 SL zich voor het eve­ne­ment in­schrij­ven. In Bres­cia heb ik au­to's ge­zien waar­van ik über­haupt nog nooit ge­hoord had. Ik heb staan kwij­len bij een beeld­scho­ne OSCA 1500. Ik heb staan jui­chen bij een voor­oor­log­se Mer­ce­des SSK. Ik kreeg tra­nen in mijn ogen van een Bu­gat­ti. Ik smolt bij de aan­blik van een Er­mi­ni 1100 Sport Al­la d'Oro. Ter­wijl de eer­ste etap­pe nog niet eens van start was ge­gaan. De Mil­le Mig­lia is niet te ver­ge­lij­ken met de Good­wood Re­vi­val, de Spa Six Hours of de His­to­ric Grand Prix op Zand­voort. De Mil­le Mig­lia is de moe­der van al­le klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten. Van­af vol­gend jaar ga ik naar Ita­lië om het he­le eve­ne­ment te vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.