Lust u nog peul­tjes?

Dank­zij twee tur­bo’s én een elek­trisch aan­ge­dre­ven com­pres­sor le­vert de V8 tur­bo­die­sel van de Au­di SQ7 TDI 900 New­ton­me­ter. Als­of het niks is ...

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Vol­ker Koerdt, Mark van Som­me­ren

De Au­di SQ7 TDI is snel en in­no­va­tief. Niet al­leen om­dat het de eer­ste keer is dat er een spor­tie­ve S-ver­sie van Au­di’s groot­ste suv komt, maar ook van­we­ge de tech­niek. Het is voor het eerst dat een elek­trisch aan­ge­dre­ven com­pres­sor wordt ge­com­bi­neerd met twee tur­bo’s. Daar­mee le­vert de vier­li­ter V8 TDI-mo­tor een ver­mo­gen van 435 pk en een kop­pel van 900 New­ton­me­ter, dat al bij 1000 tpm be­schik­baar is. De SQ7 TDI ac­ce­le­reert in slechts 4,8 se­con­den van 0 naar 100 km/h, de top­snel­heid is be­grensd op 250 km/h.

HOUD JE KLEP DICHT

De ge­heel nieuw ont­wik­kel­de V8 TDI-mo­tor be­schikt over Au­di’s val­ve­lift-sys­teem, met twee nok­ken­as­pro­fie­len per ci­lin­der. De­ze tech­niek re­gelt hoe ver de in- en de uit­laat­klep­pen wor­den ge­o­pend, waar­door de mo­tor be­ter ademt en de uit­laat­gas­sen snel­ler naar de tur­bo's stro­men. Bij la­ge toe­ren­tal­len blijft er een uit­laat­klep per ci­lin­der ge­slo­ten, waar­door al­le uit­laat­gas­sen naar één tur­bo wor­den ge­leid. Wan­neer er meer ver­mo­gen wordt ge­vraagd, wordt de­ze klep ook ge­o­pend en stro­men de uit­laat­gas­sen naar de twee­de tur­bo. En als dit tur­bo­ge­weld nog niet ge­noeg is, is er op de mo­tor ook nog een door een elek­tro­mo­tor aan­ge­dre­ven com­pres­sor ge­schroefd. De­ze ver­be­tert de gas­res­pons met na­me bij la­ge toe­ren­tal­len. Het re­sul­taat is ver­bluf­fend. Los van de sprint­kracht van­uit stil­stand, re­a­geert de mo­tor zo di­rect op het gas dat het lijkt als­of de SQ7 het ove­ri­ge ver­keer wil ver­plet­te­ren. On­der­tus­sen heb je niet in de ga­ten dat je met een die­sel­mo­tor on­der­weg bent. De mo­tor draait rus­tig zijn toe­ren, bouwt zijn krach­ten soe­pel op en le­vert zijn pres­ta­ties in stil­te. De ge­luids­dem­ping is van een bij­zon­der hoog ni­veau. Om de 20-inch wie­len van on­ze test­au­to lig­gen 285 mm bre­de Pi­rel­li’s Scor­pi­on. Dank­zij de bre­de ban­den, het Dy­na­mic-pro­gram­ma en de ac­tie­ve sta­bi­li­sa­to­ren blijft de au­to tot op zeer ho­ge snel­heid in ba­lans. Pas wan­neer je op het ui­ter­ste van zijn kun­nen

Aan de vier uit­laat­pij­pen zie je dat er een krach­ti­ge vier­li­ter V8 TDI in de SQ7 ligt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.