WIKKEN & WE­GEN v

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Het zit al­le­maal zó dicht bij el­kaar in de­ze test, dat het ma­ken van een wel­over­wo­gen keu­ze be­paald niet ge­mak­ke­lijk is. Wat voor de Opel Astra Sports Tou­rer spreekt, is zijn fraaie ui­ter­lijk en in­te­ri­eur. De Peu­ge­ot 308 SW pro­beert me te ver­lei­den met zijn com­for­ta­be­le ve­ring en gro­te laadruimte, ter­wijl de Volks­wa­gen Golf voor­al zijn lek­ke­re mo­tor laat spre­ken. Van­uit een ra­ti­o­neel oog­punt zou ik voor de Golf moe­ten kie­zen, maar er schuilt in de eer­ste plaats toch een au­tolief­heb­ber in mij. Juist door­dat de kwa­li­tei­ten van dit drie­tal zo dicht bij el­kaar lig­gen, krijgt het ui­ter­lij­ke ver­toon van de au­to's een door­slag­ge­ven­de be­te­ke­nis. Ik kijk het lief­ste naar het mooie dash­board van de Opel Astra Sports Tou­rer en zou het niet ver­ve­lend vin­den hem na een lan­ge werk­dag vol in het zicht, voor de deur te moe­ten par­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.