DS E-TEN­SE

Auto Review - - REPORTAGE -

De DS E-Ten­se is een vol­le­dig elek­tri­sche con­cept car. On­der de gif­groe­ne kap ligt een 400 pk ster­ke elek­tro­mo­tor die 512 Nm kop­pel pro­du­ceert. Hier­mee sprint de 1800 ki­lo we­gen­de E-Ten­se in 4,5 se­con­den naar 100 km/h. De ac­tie­ra­di­us ligt rond de 300 ki­lo­me­ter. Nog span­nen­der dan de tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties is het ui­ter­lijk. De ont­wer­per, de Ne­der­lan­der Bob Rom­kes, legt uit dat de E-Ten­se het flagship voor de toe­komst is. “Hier­mee wil DS zich echt dis­tan­ti­ë­ren van de mer­ken Cit­ro­ën en Peu­ge­ot.” Er komt dan ook een dui­de­lijk on­der­scheid tus­sen het de­sign van DS (ex­tra­va­gant) en Cit­ro­ën (recht­toe recht­aan). Een te­rug­ke­rend beeld­merk van DS is de ruit­vorm, het in­te­ri­eur zit er vol mee: op het dash­board, op de mid­den­tun­nel en in het leer van de stoe­len. De ruit­vorm prijkt zelfs op de Mi­che­lin-ban­den. “Dit is een duur band­je”, weet Rom­kes. In de E-Ten­se zijn meer­de­re de­sig­nidee­ën sa­men­ge­bracht, waar de ont­wer­pers van de nieu­we DS-mo­del­len uit kun­nen put­ten. Bij het schet­sen stond vol­gens Rom­kes een as­pect cen­traal: “Het mag er niet te nor­maal uit zien.” Dat is ab­so­luut ge­lukt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.