T mo­dell

Auto Review - - Nieuws -

Soms is de Ne­der­land­se taal maar saai. Op au­to­ge­bied kun­nen we iets van de Duit­sers le­ren. Waar­om heb­ben wij geen woor­den als Über­hol­pres­ti­ge of Drehfreu­dig­keit? Ook voor de sta­ti­on­wa­gons van Mer­ce­des heb­ben ze daar een mooi woord: TMo­dell. Mis­schien kun­nen we een klei­ne re­vo­lu­tie ont­ke­te­nen door de nieu­we E-klas­se Esta­te, die in ok­to­ber ver­schijnt, con­se­quent T Mo­dell te noe­men. De T staat ove­ri­gens voor Tou­ris­ti­kundTrans­port. De naam werd voor het eerst ge­bruikt bij het W 123-mo­del uit 1977, het meest ver­koch­te Mer­ce­des-mo­del al­ler tij­den. Bij­na 40 jaar la­ter ma­ken we ken­nis met zijn ver­la­te op­vol­ger. Bij de E-klas­se Esta­te draai­de al­les om een gro­te ba­ga­ge­ruim­te – tot de­ze ge­ne­ra­tie. Je kunt 670 tot 1820 li­ter ach­ter­in kwijt, wat min­der is dan voor­heen. Het ou­de mo­del bood 1950 li­ter. Ter com­pen­sa­tie van dit ver­driet kan de leu­ning van de ach­ter­bank traps­ge­wijs naar vo­ren wor­den ge­klapt, wat je 30 li­ter meer ba­ga­ge­ruim­te op­le­vert. Als je de bank he­le­maal neer­klapt, klap­pen de hoofd­steu­nen au­to­ma­tisch om. De laad­vloer van de E is dan vol­le­dig vlak. De E Esta­te is op­ti­o­neel ook met een der­de zit­rij le­ver­baar. De mo­to­ren ko­men pre­cies over­een met die van de se­dan, dat be­te­kent dat je rui­me keu­ze hebt uit ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren, va­ri­ë­rend van 150 pk (E 200 d) tot 612 pk (AMG E 63). Er is nog een op­val­lend nieuw­tje. Op de au­to­sa­lon van Pa­rijs (be­gin ok­to­ber) ont­hult Mer­ce­des voor het eerst een con­cur­rent voor de Audi A6 All­road. Het wordt een au­to die niets meer kan dan een ge­wo­ne E-klas­se, maar er wat stoer­der uit­ziet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.