Lam­pje ver­van­gen

Auto Review - - Nieuws -

Hoe­veel Duit­sers heb je no­dig om een kop­lam­pu­nit te ver­van­gen? Dat is las­tig te zeg­gen, want de tech­ni­ci bij BMW ver­de­len de werk­zaam­he­den. Ter­wijl de ene helft van het team de ge­fa­ce­lif­te BMW 3-se­rie Gran Tu­ris­mo van stan­daard led­kop­lam­pen en -ach­ter­lich­ten voor­ziet, duikt de an­de­re helft in de cock­pit. Ze ma­ken BMW’s nieu­we Pro­fes­si­o­nal-na­vi­ga­tie­sys­teem uit de 7-se­rie ge­schikt voor de 3-se­rie GT. De GT is het eer­ste 3-se­rie mo­del waar­voor het uit­ge­brei­de na­vi­ga­tie­sys­teem le­ver­baar is. Het in­te­ri­eur wordt chi­quer aan­ge­kleed met be­te­re ma­te­ri­a­len (nieuw hout en leer) en meer chroom. De mees­te aan­dacht gaat naar de mo­to­ren. Sinds de fa­ce­lift kun je kie­zen uit drie nieu­we zui­ni­ge­re ben­zi­ne­mo­to­ren met 184 pk (320i), 252 pk (330i) of 326 pk (340i). Er zijn vijf die­sels le­ver­baar, va­ri­ë­rend in ver­mo­gen van 150 tot 313 pk. De 224 pk ster­ke die­sel­mo­tor in de 325d is com­pleet nieuw en heeft een EU-ver­bruik van 4,7 l/100 km (1 op 21,3). Aan het ui­ter­lijk van de Gran Tu­ris­mo is wei­nig ver­an­derd, dus BMW-ko­pers die de 3-se­rie GT al­tijd al een frap­pant mo­del von­den, vin­den dat na de fa­ce­lift waar­schijn­lijk nog steeds.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.