VWIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE PORSCHE PANAMERA 4S DIESEL -

Al sinds de open­baar­ma­king van de eer­ste beel­den za­ten de Al­fa-fans in span­ning; zou de Giulia zijn be­lang­rijk­ste con­cur­ren­ten de baas kun­nen? Als het gaat om dé kern­waar­de van het merk, dy­na­miek, is het ant­woord een over­tui­gend ‘ja’. Ver­ras­send is zijn ze­ge op het ge­bied van mi­li­eu/kos­ten. Dat de Ita­li­aan pun­ten laat lig­gen op het ge­bied van af­wer­king, kwa­li­teits­in­druk en vei­lig­heid(ssys­te­men), was daaren­te­gen re­de­lijk voor­spel­baar. Zal de ge­mid­del­de Al­fist daar rau­wig om zijn? Ik denk het niet, die treurt hoog­stens licht­jes om de de­sign­kan­sen die de ont­wer­pers hebben la­ten lig­gen bij het te­ke­nen van de ach­ter­kant van Al­fa’s nieu­we mid­den­klas­ser. Of de Giulia het succes van voor­va­der 156 ach­ter­na gaat, valt te be­twij­fe­len, ook al zijn de lea­se­ta­rie­ven vrij gun­stig. Hoe dan ook gun ik de­ze dy­na­mi­sche top­per al­le succes, al was het maar ter ‘ont­grij­zing’ van het ver­keers­beeld, met al die op el­kaar lij­ken­de Au­di’s en BMW’s ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.