Een ge­mak­ke­lij­ke keu­ze

De nieu­we Re­nault Scé­nic schudt het in slaap ge­suk­kel­de seg­ment van de mi­di-mpv wak­ker met een op­val­lend de­sign, een com­ple­te vei­lig­heids­uit­rus­ting en stan­daard 20-inch wie­len. Maar zit daar wel ie­mand op te wach­ten?

Auto Review - - RIJ­IMPRESSIE RENAULT SCÉNIC ENERGY TCE 130 - Tekst: Igor Stuif­zand

Zo nu en dan wor­den we over­mand door ge­mij­mer. Dan voe­len we heim­wee naar de tijd dat al­les nog over­zich­te­lijk was. Op tv keek je naar Ne­der­land 1 of 2 en op woens­dag at je ge­hakt. Was vroe­ger dan al­les be­ter? Dat gaat ons toch ook weer wat ver. Neem nou de au­to. Die zit te­gen­woor­dig echt een stuk be­ter in el­kaar dan – la­ten we zeg­gen – twin­tig jaar ge­le­den. De vei­lig­heid is dui­zend keer be­ter, de tech­niek veel scho­ner. En je hebt ook meer te kie­zen. Zo be­stond het le­ve­rings­pro­gram­ma van Re­nault in het jaar 1996 uit zes ver­schil­len­de mo­del­len. In­mid­dels zijn dat er twaalf, waar­bij we de nieu­we Ko­le­os en Al­pi­ne nog niet eens hebben mee­ge­teld. En zo hebben vrij­wel al­le au­to­mer­ken hun gam­ma de laat­ste ja­ren flink uit­ge­breid. Als je nog geen keu­zestress had, dan krijg je die van­zelf wel ...

HITLIJSTEN

Pre­cies twin­tig jaar ge­le­den bracht Re­nault de he­le au­to­we­reld in ver­twij­fe­ling met de prak­ti­sche en slim­me Mé­ga­ne Scé­nic. Markt­ana­lis­ten voor­spel­den dat we in de toekomst al­le­maal in een soort­ge­lij­ke mi­di-mpv zou­den rij­den. In­der­daad vul­de het straat­beeld zich spoe­dig met Mul­ti­p­la’s, Tou­rans, Pi­cas­so’s en Za­fira’s, en aan het succes van de pi­o­nier on­der de mi­di-mpv’s kon geen con­cur­rent tip­pen. Zelfs de ver­koop­cij­fers van de ge­wo­ne Mé­ga­ne ble­ven ver ach­ter bij die van de Scé­nic. In 2004 gin­gen en­kel de Peu­ge­ot 307, de Volks­wa­gen Golf en de Peu­ge­ot 206 hem in de hitlijsten voor. Maar te­gen de ver­wach­tin­gen van de markt­ana­lis­ten in, was de glo­rie­tijd van de mi­di-mpv van re­la­tief kor­te duur. Fa­bri­kan­ten waag­den zich steeds meer bui­ten de ge­ëf­fen­de pa­den en za­gen naast de com­pac­te ruim­te-au­to brood in al­le denk­ba­re cros­sover-meng­vor­men van sports uti­li­ty-, ac­ti­ve fa­mi­ly- en mul­ti lei­su­re-mo­del­len. Hoe­wel er geen au­to méér ver­kocht werd, moest de koek over steeds meer mo­del­va­ri­an­ten wor­den ver­deeld. Het aan­bod waar­uit de au­to­k­o­per op dit mo­ment kan kie­zen, is nooit eer­der zo ge­va­ri­eerd ge­weest. Welk ef­fect dat kan hebben, laat de Scé­nic als geen an­der zien. Van het aan­tal exem­pla­ren dat in 2004 werd ge­bouwd, ver­koopt Re­nault nu nog maar een der­de deel: zo’n 100.000 per jaar. On­danks de ge­daal­de in­te­res­se in mi­di-mpv’s in het al­ge­meen, zag Re­nault tus­sen de Cap­tur, de Kad­jar, de Mé­ga­ne Esta­te en de on­langs in Pa­rijs ont­hul­de nieu­we Ko­le­os nog steeds per­spec­tie­ven voor een nieu­we (Grand) Scé­nic. Lau­rens van den Ac­ker kreeg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.