Berg­af­waarts met Au­di

Auto Review - - LIFESTYLE -

Au­di ver­koopt in Ne­der­land min­der au­to’s dan vo­rig jaar. In de eer­ste acht maan­den van 2015 wer­den ruim 10.500 au­to’s aan de man ge­bracht, in 2016 blijft de tel­ler in het­zelf­de tijd­be­stek ste­ken op 9000 stuks. Voor het Duit­se merk zit er maar een ding op: de jeugd aan zich bin­den. Zo­dra het gaat sneeu­wen kun­nen de klein­tjes ple­zier hebben met de Au­di-kin­der­slee. Het ro­de plas­tic is kou­de­be­sten­dig tot 20 gra­den on­der nul. Bij zul­ke tem­pe­ra­tu­ren haal je de kin­de­ren lie­ver naar bin­nen. Zo­dra hun ver­kleum­de vin­ger­tjes weer func­ti­o­ne­ren, lig­gen er 166 Lego-stuk­jes klaar om in el­kaar te wor­den ge­zet. De klei­ne Au­di R18 e-tron quat­tro wordt ge­le­verd met een Au­di-cou­reur, een brand­stof­pomp en twee sets wie­len. Bestel ze bei­de voor gra­tis ver­zen­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.