9

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST STADSAUTO’S MET PIT -

0 pk in een stads­au­to is een luxe: Volks­wa­gen, Re­nault en Smart le­ve­ren hun klei­ne au­to’s stan­daard met 60 pk (Up) of 70 pk (Twin­go en For­four). De Hyun­dai i10 wordt in Ne­der­land al­leen ver­kocht met een 66 pk ster­ke drie­ci­lin­der, in Bel­gië kun­nen klan­ten bij­be­ta­len voor een vier­ci­lin­der met 85 pk. Zo kan het dat de 66 pk ster­ke i10 in de­ze test moet op­bok­sen te­gen drie stads­au­to’s met 90 pk. Toch heeft de klei­ne Hyun­dai niet bij voor­baat ver­lo­ren, want de i10 staat in el­ke test zijn man­ne­tje. Bo­ven­dien hebben zijn krach­ti­ge te­gen­stan­ders een han­di­cap: 90 pk is een luxe waar­voor je moet bij­be­ta­len en die ex­tra kos­ten wor­den be­straft in het hoofd­stuk ‘Mi­li­eu/kos­ten’.

IN-/EXTERIEUR De nieu­we Up is ou­der­wets ruim.

De Volks­wa­gen Up is re­cen­te­lijk ge­fa­ce­lift. In het nieu­we ont­werp zijn de licht­units en de bum­pers aan­ge­past en kun je kie­zen uit nieu­we kleu­ren en wie­len. De Up is nu le­ver­baar met een re­gen­sen­sor, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra en een mul­ti­func­ti­o­neel stuur. Het ou­de na­vi­ga­tie­sys­teem, dat op het dash­board prijk­te en ook dienst­deed als boord­com­pu­ter, is ver­dwe­nen. Voort­aan klaart je smartpho­ne die klus­sen. Met be­hulp van de Volks­wa­gen-app com­mu­ni­ceert hij draad­loos met de au­to. De Up is niet gro­ter of klei­ner ge­wor­den. Dat be­te­kent dat je voor­in nog al­tijd bo­ven­ge­mid­deld veel ruim­te hebt. Dit merk je voor­na­me­lijk in de breed­te, je kunt je el­le­bo­gen

SNEL, LEUK EN ZUI­NIG

Het beeld van de ach­ter­uit­rij­ca­me­ra ( 174 eu­ro) ver­schijnt op het dis­play van de ra­dio. Het mul­ti­func­ti­o­ne­le stuur­wiel kost 140 eu­ro, de au­to­ma­ti­sche air­con­di­ti­o­ning 276 eu­ro. Het fl eu­ri­ge dash­board heet ‘ Pixels Ho­ney Yel­low’ en heeft geen meer­prijs....

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.