In plaats van win­ter­ban­den

De bla­de­ren zijn in­mid­dels goed­deels van de bo­men, voor veel au­to­mo­bi­lis­ten het sein om de zo­mer­ban­den te ver­wis­se­len voor win­ter­rub­ber. Een set van goe­de kwa­li­teit kost je al­gauw hon­der­den eu­ro’s. Is voor de Ne­der­land­se winter een (re­la­tief) goedkope vie

Auto Review - - BETAALBARE 4X4’S - Tekst: Gert Weg­man

al­ler­lei pro­ble­men lei­den. Let bij aan­schaf dus met na­me op de laad­toe­stand van de ac­cu, de con­di­tie van de dy­na­mo en de wer­king van het ver­war­mings­sys­teem. En pro­beer tij­dens het rij­den op een vei­li­ge plek ook de wer­king van de rem­men, het ABS en check zo mo­ge­lijk ook de wer­king van het 4WD-sys­teem. Tja, en dan het bud­get. Wil je uit­slui­tend een au­to waar­mee je vei­lig de winter door komt, bij­voor­beeld om je fraaie klas­sie­ker zout­arm te hou­den, dan zijn er on­der de 1000 eu­ro (grof­weg de aan­schaf­prijs van twee sets goe­de win­ter­ban­den) wel wat gei­ni­ge 4WD’s te vin­den. Zie je zo’n 4x4 ook op lan­ge­re ter­mijn wel zit­ten dan is het han­dig om een ruimer be­drag te re­ser­ve­ren. Bij ons rond­je Markt­plaats bleek dat je met maxi­maal 3500 eu­ro een heel eind komt, maar ook daar­bij geldt dat je je ogen en oren goed open moet hou­den. Om al te pijn­lij­ke ver­ras­sin­gen te voor­ko­men, gaan we voor au­to’s met mi­ni­maal een half­jaar apk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.