Wat wil PSA met Opel?

Auto Review - - NIEUWS - Ar­jan Krop­man Hoofd­re­dac­teur akrop­man@fnl.nl

PSA, het moe­der­be­drijf van Peu­ge­ot en Cit­ro­ën, wil Opel ko­pen. Maar waar­om? Het Duit­se merk in de Ame­ri­kaan­se han­den van Ge­ne­ral Mo­tors maakt sinds het be­gin van dit mil­len­ni­um geen winst meer. In to­taal ging er sinds het jaar 2000 15 mil­jard eu­ro door het af­voer­put­je. Opel maak­te ja­ren­lang te zwa­re au­to’s met te on­zui­ni­ge en fut­lo­ze mo­to­ren en is pas nu lang­zaam be­zig uit dat dal te klim­men. Maar winst wordt nog steeds niet ge­maakt. De Brexit zorgt er­voor dat het merk met Vaux­hall in Groot-Brittannië ook te wei­nig geld in het laatje brengt. Dat is de drup­pel voor Ge­ne­ral Mo­tors; het wil af van Opel.

Maar wat wil Peu­ge­ot met Opel? Wel­licht is het de Fran­sen om de elek­tri­sche aan­drij­ving te doen. Peu­ge­ot heeft wei­nig tot geen er­va­ring met elek­tri­sche au­to’s en Opel heeft de Am­pe­ra-e. Vol­gens veel ken­ners is dat de re­den van de Fran­se in­te­res­se. In het be­drijfs­le­ven is het een goe­de ge­woon­te om tech­no­lo­gie te be­mach­ti­gen door be­drij­ven over te ne­men, maar ik ge­loof er in dit ge­val niets van. Hoe in­ge­wik­keld is het om een elek­tri­sche au­to te bou­wen? Geef mij 15 mil­jard dol­lar en ik ont­wik­kel ook een elek­tri­sche au­to. Zo­wel de elek­tri­sche mo­to­ren als de ac­cu­pak­ket­ten kun­nen voor scher­pe prij­zen wor­den in­ge­kocht en de tech­niek ach­ter elek­tri­sche aan­drij­ving is ve­le ma­len een­vou­di­ger dan die van een ver­bran­dings­mo­tor. Daar komt bij dat de elek­tri­sche aan­drij­ving van de Am­pe­ra-e in han­den is van Che­vro­let, niet van Opel. Het zal niet voor het eerst zijn dat de ko­pen­de par­tij niet krijgt wat ze ver­wacht.

Het gaat er vol­gens mij niet om wat Opel voor Peu­ge­ot kan be­te­ke­nen, maar om wat Peu­ge­ot voor Opel kan doen. Opel maakt geen winst, maar heeft nog al­tijd een groot markt­aan­deel in ver­schil­len­de Eu­ro­pe­se lan­den waar Peu­ge­ot aan­zien­lijk klei­ner is. Ik denk dat de man­nen van het Fran­se merk eens goed naar de Duit­se pro­duc­ten heb­ben ge­ke­ken en ge­dacht heb­ben: “Dat kun­nen wij be­ter.” Met hun mo­der­ne mo­to­ren kun­nen de Fran­sen de hui­di­ge voor­uit­gang bij Opel een ste­vi­ge duw ge­ven en het merk weer ren­da­bel ma­ken in de lan­den waar ze zelf niet al te sterk zijn. Ik denk dat het Peu­ge­ot daar­om te doen is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.