Bart Smak­man

“Met de Twin­go GT win je keer op keer de stop­licht­on­der­ons­jes van el­ke nurks kij­ken­de za­ken­man ach­ter het stuur van een mid­den­klas­ser. ”

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Bart Smak­man

Re­nault Sport heeft een spor­tie­ve va­ri­ant van de Twin­go ont­wik­keld, ver­ge­lijk­baar met hoe Bra­bus de Smart For­four on­der han­den heeft ge­no­men. In bei­de stads­au­to’s is de drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor op­ge­voerd van 90 naar 110 pk. De spor­tie­ve tak van Re­nault ver­laag­de het on­der­stel, plaatste stij­ve­re schok­dem­pers en pas­te de ver­hou­din­gen van de hand­ge­scha­kel­de vijf­bak aan. Bra­bus kiest er­voor om de For­four van een au­to­maat met flip­pers te voor­zien. Geef ons maar een hand­bak, ze­ker als hij zo kor­daat scha­kelt zo­als in de Twin­go GT. In de winter is de alu­mi­ni­um pook­knop wel bij­zon­der koud. De hand­bak heeft een voor­deel en een na­deel: de Twin­go sprint snel­ler van 0 naar 100 dan de Smart Bra­bus, maar in ver­ge- lij­king met de For­four valt de CO2-uit­stoot veel ho­ger uit, waar­door je bij Re­nault 1600 eu­ro méér aan bpm be­taalt. Re­nault Nederland maakt dit enigs­zins goed door de Twin­go GT zo goed­koop mo­ge­lijk in de markt te zet­ten. Hij kost nog al­tijd 18.190 eu­ro, maar dat is een schap­pe­lij­ker prijs dan die van de Bra­bus (23.072 eu­ro).

ORANJE FRAN­JE

Je ziet de spor­tie­ve as­pi­ra­ties af aan de fel­oran­je Twin­go. De GT staat op 17-inch licht­me­taal met een ei­gen­zin­nig de­sign, er ste­ken twee bru­taal ogen­de uit­laat­pij­pen on­der van­daan en hij is le­ver­baar met stre­pen op het dak en de mo­tor­kap. De stri­ping op de zij­kant heeft de ge­wo­ne Twin­go ook. Bin­nen­in zijn op­win­den­de de­tails aan­ge­bracht, zo­als een met leer be­kleed stuur, een oranje ring rond­om de pook en de ven­ti­la­tie­roos­ters, stoe­len met kunst­leer en fel­ge­kleur­de stre­pen, plus een ge­bor­duur­de Twin­go GT in de vloer­mat­ten. Op de in­stap­lijs­ten staat ‘Re­nault Sport’ en dat schept ho­ge ver­wach­tin­gen, want de op han­den ge­dra­gen Clio R.S. dankt zijn pres­ta­ties aan hun ex­per­ti­se.

HO­GE ZIT

Als we in­stap­pen valt een ding di­rect op: de stoe­len zijn net zo hoog ge­plaatst als in een door­snee Twin­go, waar­door je recht­op zit als op een kerk­bank en dat hoort niet bij een sport­wa­gen(tje). Daar­in wil je laag zit­ten, dicht bij de grond. Op de ho­ge troon

kun­nen we bo­ven­dien geen fij­ne zit­po­si­tie vin­den en in snel­le boch­ten glij­den we er bij­na van­af. Het ge­luid dat uit de uit­laat­pij­pen klinkt, is een lekker pom­peus bas­dreun­tje. Soms hoor je ook de tur­bo flui­ten en loopt het af met een sis­ser. De pij­pen knet­te­ren en brab­be­len ech­ter niet zo flam­boy­ant als in een Fi­at 500 Abarth, maar de GT klinkt even­goed als­of hij meer dan 110 pk’s huis­vest.

IN DE STAD

De com­pac­te drie­ci­lin­der (898 cc) ligt tus­sen de ach­ter­wie­len en loopt als een zon­ne­tje. El­ke be­we­ging van het gas­pe­daal kaatst hij te­rug als een ping­pong­bal. De tur­bom­o­tor heeft 110 pk’s en 170 new­ton­me­ters om te ver­de­len. De maxi­ma­le trek­kracht is bij 2000 toe­ren voor­han­den, voor het vol­le­di­ge ver­mo­gen moet je door­ha­len tot 5750 tpm. Zon­der toe­ren­tel­ler is het gok­ken waar je moet zijn op het spec­trum, maar één ding is ze­ker: zo­dra de be­gren­zer be­gint te stot­te­ren, wordt het tijd om te scha­ke­len. De GT is het leukst in stads­ver­keer. Door zijn wend­baar­heid en gretigheid be­speel je het ove­ri­ge ver­keer zo­als een di­ri­gent zijn or­kest runt. Je kleeft aan de ach­ter­bum­per van BMW’s en Au­di’s en claimt gaat­jes waar zij niet in pas­sen. In 9,6 se­con­den sprint je naar de hon­derd, maar de la­ge­re snel­he­den zijn ver­ma­ke­lij­ker. Zo win je keer op keer de stop­licht­on­der­ons­jes van el­ke nurks kij­ken­de za­ken­man ach­ter het stuur van een mid­den­klas­ser. Tot 70 km/h kun je het vol­hou­den, maar daar­bo­ven wordt het gê­nant. De 20 pk aan ex­tra ver­mo­gen ver­hoogt we­l­is­waar de top­snel­heid van 165 naar 182 km/h, maar hard recht­door rij­den is saai. De mo­tor en de rij­wind ma­ken veel her­rie en je bent con­ti­nu de koers aan het bij­stel­len om­dat de be­stu­ring te alert is.

DE BOOD­SCHAP­PEN

On­danks de aan­pas­sin­gen aan het on­der­stel, is de GT niet bik­kel­hard. Hij stui­tert wel wat lomp over klin­kers en put­dek­sels, maar dat hoort bij de be­le­ving. Drem­pels in­cas­seert hij daaren­te­gen soe­pe­ler dan ver­wacht. Je kunt de re­de­lijk com­for­ta­be­le Twin­go GT dan ook pri­ma ge­brui­ken als da­ge­lijk­se bood­schap­pen­au­to. Dan ver­geet je de spor­tie­ve as­pi­ra­ties en is de GT sim­pel­weg de meest com­ple­te Twin­go in de prijs­lijst. Au­to­ma­ti­sche air­con­di­ti­o­ning,

par­keersen­so­ren ach­ter en mist­lam­pen die boch­ten ver­lich­ten zijn stan­daard. Jam­mer ge­noeg moet je als­nog 995 eu­ro bij­be­ta­len voor het aan­raak­scherm met na­vi­ga­tie. De fel­oran­je lak is uniek voor de GT, maar kost even­goed 595 eu­ro. Al met al ben je on­ge­veer 20.000 eu­ro kwijt en daar zijn vast maar wei­nig huis­houd­pot­jes op be­re­kend.

De stoe­len zijn hoog ge­plaatst en dat hoort niet bij een sport­wa­gen(tje).

De naam Re­nault Sport schept ver­wach­tin­gen die de Twin­go met ho­ge zit niet kan waar­ma­ken. De oranje lij­nen, ran­den en stik­sels zijn stan­daard, het na­vi­ga­tie sys­teem niet.

De Twin­go GT staat op ex­cen­triek 17- inch licht­me­taal.

Hap-slik- weg: de­ze lucht­in­laat biedt ver­koe­ling voor de op­ge­voer­de drie­ci­lin­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.