Com­pac­te die­sel­tjes

Cit­ro­ën C3, Peu­ge­ot 208, Re­nault Clio

Auto Review - - INHOUND - Tekst: El­mar Sie­pen, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Aleks­an­der Perko­vic

Za­ke­lij­ke rij­ders die bin­nen­kort een nieu­we lea­se-au­to mo­gen uit­zoe­ken, heb­ben geen pro­fijt meer van de lu­cra­tie­ve bij­tel­lings­re­gels die lan­ge tijd voor au­to’s met een (op pa­pier) la­ge CO2-uit­stoot be­ston­den. De re­gel­ge­ving maak­te het mo­ge­lijk dat je een re­la­tief gro­te en du­re lea­se-au­to – zo­als een Mit­su­bis­hi Out­lan­der PHEV of Vol­vo V60 Plu­gin Hy­brid – voor een prik­kie kon in­zet­ten voor de pri­vé-ki­lo­me­ters. Sinds 1 ja­nu­a­ri wor­den al­leen de be­rij­ders van vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s nog be­voor­deeld in hun bij­tel­ling, voor el­ke au­to met een ver­bran­dings­mo­tor aan boord geldt dat er 22 pro­cent moet wor­den bij­ge­teld. Kort­om: wie nu een nieu­we au­to van de zaak mag uit­zoe­ken, zal de kos­ten op een an­de­re ma­nier laag moe­ten hou­den. Het ligt voor de hand dat de vraag naar com­pac­te au­to’s met een zui­ni­ge die­sel­mo­tor weer aan­wak­kert. De Re­nault Clio was van­we­ge zijn gun­sti­ge bij­tel­ling so­wie­so al po­pu­lair als lea­se-au­to, maar met het nieu­we bij­tel­lings­per­cen­ta­ge van 22 pro­cent moet hij de za­ke­lij­ke rij­der ook met an­de­re kwa­li­tei­ten zien te ver­lei­den. Is de Clio nog steeds zo’n in­te­res­sant al­ter­na­tief, nu voor de Peu­ge­ot 208 en de kers­ver­se Cit­ro­ën C3 een iden­tiek bij­tel­lings­per­cen­ta­ge wordt ge­re­kend? We tes­ten de drie Fran­se com­pacts met een zui­ni­ge en krach­ti­ge, dus voor de ki­lo­me­ter­vre­ter in­te­res­san­te die­sel­mo­tor.

IN-/EX­TE­RI­EUR De nieu­we Cit­ro­ën C3 is klein van­bui­ten, maar ver­ras­send ruim van­bin­nen.

Wie veel on­der­weg is, wil lekker zit­ten. Als je au­to goe­de stoe­len heeft en vol­doen­de ruim­te biedt, kom je op el­ke af­spraak fit aan. Een ge­mak­ke­lij­ke be­die­ning van het dash­board is erg pret­tig, net zo­als een een­vou­dig te ac­ti­ve­ren kop­pe­ling tus­sen de boord­elek­tro­ni­ca van de au­to en je smartpho­ne. Je wilt on­der­weg im­mers wel be­reik­baar blij­ven en je fa­vo­rie­te Spo­ti­fy-lijs­ten kun­nen be­luis­te­ren. Ook is het be­lang­rijk dat je ge­noeg ba­ga­ge kunt mee­ne­men – en dat je je ge­zins­le­den zo vei­lig kunt mee­ne­men als zij ver­die­nen. De nieu­we Citroen C3 is ver­ras­send ruim. Op de ach­ter­bank zit­ten zelfs je pu­be­ren­de kin­de­ren nog lekker. Het dash­board van de au­to heeft een leuk en fris de­sign, waar­in de be­die­ning van tal van func­ties – zo­als de au­dio en de tem­pe­ra­tuur­re­ge­ling – is ge­bun­deld in het cen­tra­le tou­chs­creen. Ook aan boord van de Peu­ge­ot 208 valt er ge­noeg te be­kij­ken, dank­zij het hoog

ge­plaatste in­stru­men­ta­ri­um en het klei­ne stuur. Het in­te­ri­eur­ont­werp mag dan nog steeds bij­de­tijds zijn, het duurt ech­ter een eeu­wig­heid voor­dat het mul­ti­me­dia­sys­teem ver­bin­ding legt met je smartpho­ne. Met 504 ki­lo heeft de Peu­ge­ot het groot­ste laad­ver­mo­gen. Kij­ken we naar de in­houd van de kof­fer­bak, dan heeft de Re­nault Clio iets meer in zijn mars dan zijn con­cur­ren­ten: 300 tot 1146 li­ter. Bij al­le drie de au­to’s krijg je ech­ter te ma­ken met een ver­ho­ging in de laad­vloer wan­neer je de rug­leu­ning van de kof­fer­bak neer­klapt. Op vei­lig­heids­ge­bied is met­een dui­de­lijk wel­ke au­to de jong­ste is en dus het meest pro­fi­teert van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen: de Cit­ro­ën C3. In de duur­ste Sen­se-uit­voe­ring – waar­in wij on­ze test­au­to kre­gen – zijn een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, een nood­op­roep­func­tie, een spoor­as­sis­tent en ver­keers­bord- en ver­moeid­heids­her­ken­ning stan­daard. De Peu­ge­ot zet daar sta­ti­sche bocht­ver­lich­ting en een op­ti­o­ne­le nood­stop­func­tie als stan­daard­voor­zie­nin­gen te­gen­over. Re­nault le­vert de 110 pk ster­ke dCi-mo­tor uit­slui­tend in com­bi­na­tie met de rij­ke In­tens-uit­voe­ring, waar­bij full led-ver­lich­ting tot het stan­daard­pak­ket be­hoort. Za­ken als een adap­tie­ve crui­se­con­trol, do­de­hoek­waar­schu­wing of een 360-gra­den­ca­me­ra wor­den in de­ze mo­del­len niet ge­le­verd door de Fran­se mer­ken.

COM­FORT Cit­ro­ën doet zijn re­pu­ta­tie eer aan: de C3 heeft heel veel com­fort te bie­den.

Als je je­zelf da­ge­lijks in het druk­ke ver­keer waagt, maar des­on­danks ont­span­nen op je

Na vier jaar en 80.000 ki­lo­me­ter staat voor de Peu­ge­ot 208 de hoog­ste rest­waar­de op de ba­lans.

be­stem­ming wilt aan­ko­men, is een aan­ge­naam zit- en veer­com­fort een ab­so­lu­te pre. Met zijn tren­dy bruin-grij­ze be­kle­ding lijkt het meu­bi­lair van de nieu­we Cit­ro­ën C3 wel uit een loun­ge ge­haald. De fau­teuils zit­ten heer­lijk. Ook al mist je li­chaam wat zij­de­ling­se on­der­steu­ning, na een lan­ge rit stap je nog steeds fris en frui­tig uit. Ook ach­ter­in zit­ten de pas­sa­giers het lek­kerst in de Cit­ro­ën. De stoe­len van de Peu­ge­ot zijn voor­zien van ge­pro­non­ceer­de zij­wan­gen, maar de­ze zijn zo zacht dat ze je li­chaam niet de steun bie­den die wen­se­lijk is. Bo­ven­dien is de leng­te van de zit­tin­gen be­perkt. De sport­stoe­len in de test-Clio ma­ken deel uit van het op­ti­o­ne­le GT-Li­ne pak­ket. Dit kost 995 eu­ro en je krijgt er met­een een spor­tie­ve bo­dy­kit en 17-inch wie­len bij. Al­leen al van­we­ge de fijn zit­ten­de stoe­len is het pak­ket zijn meer­prijs dub­bel en dwars waard. Wie veel on­der­weg is, wil graag al z’n spul­le­tjes on­der hand­be­reik hou­den: mo­bie­le te­le­foon, zon­ne­bril, man­da­rijn­tje, laad­snoe­ren, pa­pie­ren zak­doek­jes, rol­le­tje pe­per­munt. In de por­tier­bak­ken van de Re­nault Clio kun je maar wei­nig kwijt, die van de Cit­ro­ën zijn een stuk gro­ter. Op het dash­board van de C3 prij­ken wei­nig knop­jes, de mees­te func­ties zijn in het tou­chs­creen ge­vat. De be­die­ning roept na eni­ge ge­wen­nings­tijd wei­nig vra­gen meer op, wat ons be­treft had­den de klei­ne tip­toet­sen aan weers­zij­den van het scherm – die je naar de di­ver­se func­ties bren­gen – wel iets gro­ter mo­gen zijn. Af­han­ke­lijk van de per­soon die ach­ter het klei­ne stuur­tje van de Peu­ge­ot 208 plaats­neemt, gaat de af­lees­baar­heid van de hoog ge­plaatste klok­ken deels ten kos­te van een op­ti­ma­le zit­hou­ding – of an­ders­om. De au­to pro­fi­teert nog niet van de meest re­cen­te be­die­nings­tech­no­lo­gie die PSA Peu­ge­ot-Cit­ro­ën toe­past in zijn jong­ste mo­del­len, zo­als de nieu­we 3008 (zie pa­gi­na 82) en de Cit­ro­ën C3. Ook be­lang­rijk voor de bes­te com­fort­be­le­ving: de rij­ge­lui­den – of lie­ver ge­zegd: het ge­brek daar­aan. In de Re­nault Clio en de Peu­ge­ot 208 hoor je de wind rui­sen en de ban­den over het as­falt rol­len. In de Cit­ro­ën wor­den de ge­lui­den be­ter bui­ten de deur ge­hou­den. Daar­naast springt de C3 be­ter om met kor­te on­ef­fen­he­den in het weg­dek. Zelfs op de slecht­ste B-weg blijft de au­to com­for­ta­bel de wiel­be­we­gin­gen glad­strij­ken. Al­leen bij een vol­le be­la­ding merk je dat de ve­ring zijn gren­zen na­dert. De Peu­ge­ot 208 heeft wat meer moei­te met scher­pe dwars­ri­chels en put­dek­sels, de Re­nault Clio is iets stui­te­ri­ger dan de C3, maar maakt dat goed met een uit­ste­kend veer­com­fort bij een vol­le be­pak­king.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De 1,6-li­ter BlueHDI-mo­tor voelt zich voor in de Cit­ro­ën C3 het lek­kerst.

Voor een pit­tig pres­te­ren­de, maar zui­ni­ge die­sel­mo­tor kun je bij de Fran­se mer­ken met een ge­rust hart aan­klop­pen. De 1,5-li­ter dCi­mo­tor van de Re­nault Clio le­vert 110 pk, de 1,6li­ter BlueHDI-mo­tor die zo­wel de Cit­ro­ën C3 als de Peu­ge­ot 208 aan­drijft, komt aan een maxi-

Wie zijn za­ke­lij­ke ki­lo­me­ters met een spor­tie­ve be­na­de­ring af­legt, heeft aan de Re­nault Clio de fijnste au­to.

mum van 100 pk. In de Clio ligt een zes­bak, de C3 en de 208 heb­ben al­le­bei een trans­mis­sie met vijf ver­snel­lin­gen. De C3 ac­ce­le­reert van 0 naar 100 in 10,8 se­con­den en hij heeft een top­snel­heid van 185 km/h, ter­wijl de Peu­ge­ot op de­ze on­der­de­len 10,7 tel­len en 187 km/h laat no­te­ren. Daar­mee kom je in de da­ge­lijk­se prak­tijk he­le­maal niets te­kort. De Cit­ro­ën laat zich op­mer­ke­lijk scha­kel­lui rij­den. Om van­uit de vier­de ver­snel­ling van 60 naar 100 km/h te ver­snel­len, heeft de au­to slechts 7,5 se­con­den no­dig – van 80 naar 120 km/h in de hoog­ste ver­snel­ling neemt 12,8 tel­len in be­slag. Op­mer­ke­lijk ge­noeg heeft de slechts 6 ki­lo zwaar­de­re Peu­ge­ot 208 voor de­zelf­de oe­fe­nin­gen tel­kens zo’n se­con­de meer no­dig. De Re­nault weet zijn ho­ge­re ver­mo­gen om te zet­ten in een iets snel­le­re hon­derd­sprint (9,7 s), maar op de tus­sen- sprints in de hoog­ste en een-na-hoog­ste ver­snel­ling moet hij zijn meer­de­re er­ken­nen in de Cit­ro­ën. Wel heeft de Clio een ho­ge­re top­snel­heid: 190 km/h. De zes­bak van de Re­nault Clio schept de ver­wach­ting een laag ver­bruik in de hand te hel­pen. Hoe­wel een test­ge­mid­del­de van 5,6 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 17,9) een keu­rig re­sul­taat is, ne­men de Cit­ro­ën en de Peu­ge­ot al­le­bei ge­noe­gen met maar 4,9 li­ter die­sel (1 op 20,3). In ge­val van de 208 is dat ech­ter wel een groot ver­schil met de fa­brieks­op­ga­ve: de bro­chu­re be­looft een ge­mid­del­de van slechts 3,0 l/100 km (1 op 33,3). Met zijn tank­in­houd van 45 li­ter heeft de 208 de groot­ste ac­tie­ra­di­us: ruim 900 ki­lo­me­ter. De Re­nault komt 100 ki­lo­me­ter min­der ver met de­zelf­de hoe­veel­heid brand­stof.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Wie spor­ti­vi­teit op prijs stelt, is het bes­te af met de Re­nault Clio.

Al bij de eer­ste de bes­te bocht op on­ze test­baan blijkt dat de Cit­ro­ën C3 veel meer grip heeft dan de Peu­ge­ot 208. Die au­to be­gint bij ge­rin­ge snel­he­den al naar de bui­ten­kant van de bocht te glij­den. Ove­ri­gens moet je in de C3 wel flink aan het stuur hoepelen om van rich­ting te ver­an­de­ren; het toon­beeld van di­rect­heid is zijn be­stu­ring niet. Wat ove­ri­gens niets ne­ga­tiefs be­te­kent voor de te­rug­kop­pe­ling die de be­stu­ring te bie­den heeft; fee­ling met de voor­wie­len is er ge­noeg. In de Peu­ge­ot moet je iets meer spier­kracht op het klei­ne stuur­tje uit­oe­fe­nen om een bocht in te stu­ren. Wan­neer je met de Cit­ro­ën de gren­zen op­zoekt, wordt de snel­heid met een rus­ti­ge

De com­for­ta­be­le Cit­ro­ën C3 pro­fi­teert van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen op vei­lig­heids­ge­bied.

re­ac­tie van het ESP be­teu­geld. Maar daar­bij wordt het mo­tor­ver­mo­gen dus­da­nig lang door de elektronica ge­kne­pen, dat er van dy­na­miek niets meer over­blijft. Wat dat aan­gaat, biedt de Re­nault Clio meer rij­ple­zier: op een boch­ti­ge weg is zijn ESP min­der voor­zich­tig af­ge­steld dan dat van de Cit­ro­ën en de Peu­ge­ot. Het on­der­stel van de Clio heeft een vrij ste­vi­ge af­stem­ming, waar­door de car­ros­se­rie van de au­to in snel­le boch­ten niet te sterk over­helt en de au­to net wat scher­per op de be­stu­ring re­a­geert. Wie zijn za­ke­lij­ke ki­lo­me­ters met een spor­tie­ve rij­stijl be­na­dert, heeft aan de Re­nault Clio de fijnste au­to. Ook het rem­sys­teem is hier­op het bes­te be­re­kend: met war­me schij­ven en trom­mels heeft hij 35,5 me­ter no­dig om tot stil­stand te ko­men. Als de rem­men nog koud zijn, staat de Cit­ro­ën bij een nood­stop nog iets eer­der stil: 34,5 me­ter.

MILIEU/KOS­TEN Klei­ne ver­schil­len: de Peu­ge­ot wint dit hoofd­stuk nipt.

In dit af­slui­ten­de hoofd­stuk gaan de drie zui­ni­ge hatch­backs ge­lijk op. De on­der­houds­kos­ten zijn na­ge­noeg ge­lijk, de ver­ze­ke­rings­pre­mies la­ten geen gro­te ver­schil­len zien en de ga­ran­tie­voor­waar­den zijn (vrij­wel) iden­tiek. Het pun­ten­ver­schil ont­staat aan de pomp: de Re­nault Clio heeft het hoog­ste ver­bruik. Daar­naast wordt de Clio een ca­te­go­rie ho­ger in­ge­schaald voor de we­gen­be­las­ting, en is hij in aan­schaf iets duur­der dan de Cit­ro­ën en de Peu­ge­ot. De 208 heeft een net iets la­ge­re ca­ta­lo­gus­prijs dan de C3, en na vier jaar en 80.000 ki­lo­me­ter ge­bruik staat er voor de Peu­ge­ot een wat ho­ge­re rest­waar­de op de ba­lans. Hoe­wel de on­der­lin­ge ver­schil­len klein zijn, scoort de Peu­ge­ot in dit hoofd­stuk het bes­te.

Het dik­ke stuur­tje en de kor­te pook­sla­gen dra­gen bij aan de spor­tie­ve rij­be­le­ving.

De zil­ver­grij­ze be­pla­ting in de ach­ter­bum­per is on­der­deel van het op­ti­o­ne­le GT Li­ne­pak­ket.

Al­leen voor de sport­stoe­len zou­den wij het 995 eu­ro kos­ten­de GT Li­ne­pak­ket al be­stel­len.

De ach­ter­bank van de Clio heeft een ste­vi­ge vul­ling, maar je zit met op­ge­trok­ken knie­ën.

De hoog ge­plaatste klok­ken gaan deels ach­ter het klei­ne stuur­tje schuil.

Bij ho­ge­re bocht­snel­he­den krijgt de Peu­ge­ot 208 al vroeg last van on­der­stuur.

De stoe­len slui­ten goed op je li­chaam aan, maar de zij­kus­sens zijn te zacht.

Ook op de ach­ter­bank krij­gen je bo­ven­be­nen on­vol­doen­de on­der­steu­ning.

De klok­ken zijn ge­mak­ke­lijk af­lees­baar, het cen­tra­le touch screen laat wei­nig vra­gen on­be­ant­woord.

Met zijn kunst­stof AirBumps op de flan­ken is de Cit­ro­ën een stoe­re ver­schij­ning.

De stoe­len van de C3 zit­ten com­for­ta­bel en na een lan­ge rit stap je nog fris uit.

Ook ach­ter­in zit je in de Cit­ro­ën het lek­kerst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.