Re­pre­sen­ta­tie­ve mid­den­klas­sers

Au­di A5 Sport­back, Sko­da Su­perb, BMW 4-se­rie Gran Cou­pé

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Mi­chael God­de, Bart Smak­man • Fo­to’s: Da­nie­la Loof

Met de nieu­we A5 Sport­back com­bi­neert Au­di het spor­tie­ve ui­ter­lijk van een cou­pé, met het prak­ti­sche ge­mak van een vier­deurs se­dan. “Hoor­de ik daar het woord cou­pé?”, zei BMW. “Wat we­ten jul­lie nu van prak­tisch ge­mak?’’, klonk er uit Ts­je­chië ...

De term vier­deurs cou­pé wordt ge­bruikt om de Au­di A5 Sport­back en de BMW 4-se­rie Gran Cou­pé aan te dui­den, maar een cou­pé heeft vol­gens de let­ter van het au­to­woor­den­boek maar twee deu­ren. Dat maakt de term vier­deurs cou­pé een vreem­de te­gen­strij­dig­heid, net als een bun­ga­low met twee ver­die­pin­gen, of een vier­kan­te ro­ton­de. Toch zien wij wel waar­om au­to­mer­ken en toe­schou­wers de term ge­brui­ken, want de vloei­end af­lo­pen­de dak­lijn roept nu een­maal as­so­ci­a­ties op met een cou­pé. Bij de Sko­da Su­perb is de dak­lijn niet uit­ge­sle­pen door gol­ven in een oce­aan, hij heeft een knik die zorgt voor meer hoof­druim­te. In de­ze test neemt de nieu­we Au­di A5 Sport­back 2.0 TFSI quat­tro met 252 pk het op te­gen de even ster­ke BMW 430i en de Sko­da Su­perb. Om de prak­ti­sche en com­for­ta­be­le Su­perb een kans van sla­gen te ge­ven te­gen­over het dy­na­mi­sche duo, is hij ge­wa­pend met een 280 pk ster­ke 2,0-li­ter TSI en vier­wiel­aan­drij­ving.

IN-/EX­TE­RI­EUR Niets is op­ge­was­sen te­gen het rui­me in­te­ri­eur van de Su­perb.

De vloei­end af­lo­pen­de dak­lijn en de smal­le deu­ren ma­ken in­stap­pen in de A5 en 4-se­rie er niet ge­mak­ke­lij­ker op. De Su­perb ont­vangt zijn ach­ter­bank­gas­ten met gro­te, wijd open­slaan­de deu­ren. Bin­nen­in biedt de lan­ge­re, ho­ge­re en bre­de­re Sko­da een wel­daad aan ruim­te. Zijn lan­ge wiel­ba­sis en over­dwars ge­plaatste mo­tor zor­gen er­voor dat de in­zit­ten­den veel be­we­gings­vrij­heid heb­ben. Bij de A5 en de 4-se­rie is de mo­tor in leng­te­rich­ting ge­po­si­ti­o­neerd. De na­de­li­ge ge­vol­gen van hun vlak­ke dak­lijn la­ten zich raden: je schuurt al snel met je kruin te­gen de dak­he­mel en je be­nen ra­ken de voor­stoe­len. Ach­ter in de Su­perb kan een vol­was­se­ne stui­te­ren en schop­pen als een kind dat naast de snel­weg een McDo­nald’s ont­dekt. Met 625 tot 1760 li­ter ba­ga­ge­ruim­te is ook het laad­vo­lu­me van de Sko­da van een an­de­re or­de van groot­te: de Au­di en de BMW ver­voe­ren

De A5 Sport­back is straf­fer ge­veerd dan de BMW en de Sko­da. DYNAMISCHE PRES­TA­TIES

Au­di maakt een zorg­vul­dig af­ge­werkt dash­board met hoog­waar­di­ge ma­te­ri­a­len.

Het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um kost 701 eu­ro.

Ach­ter in de A5 Sport­back gaat het er krap aan toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.