Ame­ri­kaan­se sport­wa­gens

Che­vro­let Ca­ma­ro Cou­pé, Che­vro­let Cor­vet­te Stingray

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Mar­kus Schön­feld, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof

De Che­vy small­block V8 is een icoon. Zijn oor­sprong gaat te­rug tot de ja­ren vijf­tig, toen ge­vleu­gel­de mo­del­len met wel­lui­den­de na­men als Bel Air en Im­pa­la fu­ro­re maak­ten voor de dri­ve-in en op de drag­strip. Maar zo kleur­rijk als de lak van de­ze au­to’s des­tijds was, zo don­ker­grijs was de troep die uit hun uit­la­ten wer­vel­de. Aan al­le mi­li­eu­wet­ten die volg­den, pas­te de acht­ci­lin­der zich ech­ter ge­mak­ke­lijk aan: je kunt een lij­vig na­slag­werk schrij­ven over al­le mo­di­fi­ca­ties en ver­be­te­rin­gen die de mo­tor heeft on­der­gaan. De tijd dat de small­block V8 van Che­vro­let werd be­schouwd als theheart­be­a­tofA­me­ri­ca, kan door geen pre­si­den­ti­eel de­creet meer wor­den te­rug­ge­bracht. Dik zes­tig (!) jaar na zijn in­tro­duc­tie en voor­zien van mo­der­ne tech­no­lo­gie als di­rec­te ben­zi­ne-in­spui­ting, weert de­ze le­gen­da­ri­sche mo­tor zich nog al­tijd kra­nig. Hij heeft nog steeds een cen­tra­le nok­ken­as en de klep­pen wor­den be­diend via sto­ter­stan­gen en tui­me­laars. Met een slag­vo­lu­me van 6,2 li­ter stuwt de V8 Che­vy’s snel­ste sport­mo­del­len naar top­tij­den op de drag­strip. Dit Ame­ri­kaan­se machts­ver­toon wordt ook in Eu­ro­pa aan­ge­bo­den, in de vorm van de Ca­ma­ro en de Cor­vet­te Stingray.

IN-/EX­TE­RI­EUR Ma­te­ri­a­len en af­wer­king staan in ver­hou­ding met de prijs, maar niet in Nederland.

In de ons om­rin­gen­de lan­den wor­den de­ze au­to’s voor vlijm­scher­pe prij­zen aan de man ge­bracht. Zo kost de Ca­ma­ro 6.2L V8 in Bel­gië nog geen 50.000 eu­ro, ter­wijl de Cor­vet­te Stingray daar voor 82.000 eu­ro in de prijs­lijst staat. Maar door de to­ren­ho­ge CO2-taks die in Nederland wordt ge­he­ven, schie­ten de­ze be­dra­gen om­hoog zo­dra de au­to’s hun neus bin­nen on­ze lands­gren­zen ste­ken. Voor de Ca­ma­ro be­taal je hier een ton, voor de Cor­vet­te an­der­hal­ve. Je moet dus wel een heel gro­te lief­heb­ber van de­ze au­to’s zijn om zo­veel geld aan de staats­kas te wil­len bij­dra­gen. Als gro­te lief­heb­ber zit je in elk ge­val ri­ant in de­ze Ame­ri­ka­nen. Door­dat de Ca­ma­ro tien cen­ti­me­ter ho­ger is dan de Cor­vet­te, be­vind je je ook in een ver­he­ven po­si­tie. Maar door de ho­ge por­tie­ren, de lan­ge mo­tor­kap en de la­ge ra­men krijg je wel het ge­voel dat je heel diep zit. In de Cor­vet­te heb je meer glas om je heen, wat het over­zicht ten goe­de komt. Par­ke­ren wordt ver­ge­mak­ke­lijkt door een ca­me­ra in de voor- en ach­ter­bum­per. De Ca­ma­ro heeft al­leen een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra.

Bei­de au­to’s heb­ben een ri­an­te stan­daard­uit­rus­ting, met le­ren be­kle­ding, cli­ma­te control met ge­schei­den tem­pe­ra­tuur­zo­nes, stoel­ver­war­ming, een groot tou­chs­creen en een com­pleet pak­ket na­vi­ga­tie- en mul­ti­me­dia­func­ties. Wat be­treft de vei­lig­heid loopt de Cor­vet­te ach­ter op de fei­ten. Een head-up dis­play en een SOS-func­tie zijn stan­daard, maar dat is ook al­les. De Ca­ma­ro be­schikt ver­der over knie­air­bags, een spoor­as­sis­tent en do­de­hoek­waar­schu­wing in de bui­ten­spie­gels. Za­ken als een adap­tie­ve crui­se­con­trol met nood­stop­hulp, full led-ver­lich­ting en ver­moeid­heids­her­ken­ning le­vert Che­vro­let niet op de­ze mo­del­len. Hoe­wel de Ca­ma­ro een ach­ter­bank heeft, gaat het te ver hem een vol­waar­di­ge vier­zit­ter te noe­men. Er pas­sen hoog­uit twee klei­ne kin­de­ren ach­ter­in, maar je kunt de bank be­ter ge­brui­ken als ex­tra ba­ga­ge­ruim­te. De rug­leu­ning is neer­klap­baar, wat het trans­port van lan­ge ob­jec­ten ver­ge­mak­ke­lijkt. De Cor­vet­te is een pu­re twee­zit­ter, met on­der de lig­gen­de ach­ter­ruit een ruim­te waar je de ba­ga­ge voor een lang week­end uit­ste­kend kwijt kunt. Ach­ter het tou­chs­creen be­vindt zich nog een groot ver­bor­gen berg­vak. Af­ge­zet te­gen de prij­zen van de­ze au­to’s in de lan­den om ons heen, kun­nen de toe­ge­pas­te ma­te­ri­a­len en de af­wer­king van het in­te­ri­eur de toets der kri­tiek be­slist door­staan. Maar als je ze af­spie­gelt te­gen de prij­zen die in Nederland voor bei­de au­to’s ge­vraagd wor­den, dan zijn er ver­ge­lijk­baar ge­prijs­de sport­wa­gens waar­bij het in­te­ri­eur met meer zorg en mooi­e­re ma­te­ri­a­len is af­ge­werkt. De Cor­vet­te heeft een car­ros­se­rie van kunst­stof, maar de con­struc­tie van de au­to is zo stijf, dat er op een slecht weg­dek geen ram­mel­tje of kraak­je te ho­ren is.

COM­FORT Aan com­fort heb je in bei­de au­to’s geen ge­brek.

Nor­maal heb­ben sport­wa­gens op com­fort­ge­bied niet zo­veel te bie­den, maar bei­de Che­vro­lets le­nen zich uit­ste­kend voor een lan­ge rit. De ge­ven­ti­leer­de stoe­len van de Ca­ma­ro heb­ben een dik­ke, zach­te vul­ling en zit­ten heer­lijk. Daar­mee ver­ge­le­ken houd je het in de sport­kui­pen van de Cor­vet­te (on­der­deel van het 1890 eu­ro kos­ten­de Com­pe­ti­ti­on-pak­ket) min­der lang uit. De­ze kui­pen had­den voor het aan­ge­na­me een wat gro­ter ver­stel­be­reik mo­gen heb­ben, met na­me in de laag­te en naar ach­te­ren. Ook

Je kunt een lij­vig na­slag­werk schrij­ven over al­le mo­di­fi­ca­ties die de V8 heeft on­der­gaan.

gaan de wind- en mo­tor­ge­lui­den aan boord van de Cor­vet­te op den duur op je ze­nu­wen wer­ken. Che­vro­let heeft meer dol­lars in de ge­luids­iso­la­tie van de Ca­ma­ro ge­sto­ken. De er­go­no­mie aan boord van de Cor­vet­te is uit­ste­kend. In het dash­board zijn al­le in­stru­men­ten en be­die­nings­or­ga­nen naar de be­stuur­der toe ge­richt en de ver­snel­lings­pook staat per­fect on­der hand­be­reik. Voor het on­der­stel heeft GM een ge­slaag­de af­stem­ming ge­von­den. Hoe­wel de ve­ring en adap­tie­ve schok­dem­ping in de ba­sis ste­vig zijn, rol­len de wie­len soe­pel over scher­pe ri­chels in het as­falt. De be­we­gin­gen van de voor- en ach­ter­wie­len op een slech­te on­der­grond wor­den keu­rig ver­werkt. Op de­zelf­de weg re­a­geert het on­der­stel van de Ca­ma­ro wat ner­veu­zer. Een spoor­weg­over­gang wordt door zijn voor­wiel­op­han­ging soe­pel ver­werkt, maar de ach­ter­wie­len re­a­ge­ren nog­al stui­te­rig. Ver­ge­le­ken met de Cor­vet­te gaat het er in de Ca­ma­ro iets min­der har­mo­ni­eus aan toe.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE Slo­ten ben­zi­ne wor­den om­ge­zet in een stort­vloed aan ver­mo­gen en kop­pel.

In de in­lei­ding van de­ze ver­ge­lij­ken­de test heb­ben we je al uit­ge­breid ver­teld over de ach­ter­grond van Che­vro­lets 6,2-li­ter small block V8-mo­tor, die on­der lief­heb­bers be­ter be­kend on­der de in­ter­ne fa­brieks­co­de LT1. De oor­sprong van de con­struc­tie met een en­ke­le, cen­traal in het blok ge­plaatste nok­ken­as en sto­ter­stan­gen gaat meer dan zes­tig jaar te­rug in de tijd, en dat merk je aan het laag­toe­ri­ge ka­rak­ter. Al bij iets meer dan sta­ti­o­nair toe­ren­tal hangt de kor­te­slag­mo­tor als een drag­ster aan het gas. Met een kop­pel van meer dan 600 new­ton­me­ter bouwt de mo­tor zijn krach­ten zeer ge­lijk­ma­tig op, waar­bij hij een stem­ge­luid als van een ge­terg­de hol­be­wo­ner op­zet. Met de hand­ge­scha­kel­de ze­ven­ver­snel­lings­bak van de Cor­vet­te is de in­zet­baar­heid van al­le power veel be­ter te be­heer­sen dan met de acht­traps au­to­maat van de Ca­ma­ro, waar­mee je met

de flip­pers ach­ter het stuur hand­ma­tig kunt scha­ke­len. Het klei­ne pk-voor­deel van de Cor­vet­te ten op­zich­te van de Ca­ma­ro – 466 in plaats van 453 pk – is te ver­waar­lo­zen. Bei­de au­to’s sprin­ten in 4,3 se­con­den naar de hon­derd, na iets meer dan 14 se­con­den heb je al een snel­heid van 200 km/h be­reikt. Om de ou­der­wet­se mo­tor te kun­nen la­ten vol­doen aan de laat­ste uit­stoot­nor­men, heeft Ge­ne­ral Mo­tors hem voor­zien van di­rec­te ben­zi­ne-in­spui­ting, va­ri­a­be­le klep­ti­ming en ci­lin­der­uit­scha­ke­ling. Met na­me in de Cor­vet­te laat die laat­ste voor­zie­ning zich on­der deel­last gel­den, al­hoe­wel het tij­dens de test­pe­ri­o­de wei­nig ef­fect heeft ge­had op het ver­bruik. Een ge­mid­del­de van 13,3 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 7,5) in ge­val van de Cor­vet­te Stingray is geen ver­ras­sing, maar ook niet meer van de­ze tijd. De Ca­ma­ro springt maar iets zui­ni­ger om met de ben­zi­ne: 12,8 l/100 km (1 op 7,8).

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Op het cir­cuit is de Ca­ma­ro niet in staat in de buurt van de Cor­vet­te te blij­ven.

Al­le krach­ten wor­den in bei­de au­to’s over­ge­bracht op het sper­dif­fe­ren­ti­eel tus­sen de ach­ter­wie­len. Wie een hob­by maakt van bur­nouts en prach­ti­ge drifts, komt met de Ca­ma­ro en de Cor­vet­te be­slist aan zijn trek­ken. Maar bei­de au­to’s zijn niet goed in het ver­nie­ti­gen van ach­ter­ban­den. Wan­neer je be­heerst met het gas­pe­daal om­gaat en met be­leid het stuur ver­draait, lukt het ook om een uit­ste­ken­de ron­de­tijd op het cir­cuit te no­te­ren. Let wel: dit zijn geen au­to’s voor be­gin­ners. In een snel­le bocht moet ge­do­seerd gas wor­den ge­ge­ven. De Ca­ma­ro zou voor een nog be­te­re ron­de­tijd iets meer ge­voel in de be­stu­ring en de rem­men kun­nen ge­brui­ken, de Cor­vet­te stuurt zo­als je van een goe­de sport­wa­gen mag ver­wach­ten. De te­rug­kop­pe­ling van de be­stu­ring is su­bliem, op de grens re­a­geert de au­to goed­moe­dig en dank­zij de voor­tref­fe­lij­ke af­stem­ming van het on­der­stel lukt het om 2,5 se­con­den eer­der over de fi­nish te ko­men dan met de Ca­ma­ro. In een rech­te lijn en bij het aan­rem­men van boch­ten doen bei­de au­to’s met hun goe­de sta­bi­li­teit niet voor el­kaar on­der.

MILIEU/KOS­TEN Slo­ten ben­zi­ne wor­den om­ge­zet in een stort­vloed aan ver­mo­gen en kop­pel.

Wie in Nederland een nieu­we Ca­ma­ro of Cor­vet­te koopt, zou door de Be­las­ting­dienst ge­ëerd moe­ten wor­den met een stand­beeld. Zo’n beet­je de helft van de koop­som van de­ze twee Che­vro­lets is op­ge­bouwd uit bpm. Dit is al­le­maal te dan­ken aan de ho­ge CO2uit­stoot van hun V8-mo­tor, het uit­vloei­sel van een hoog ver­bruik. Aan de pomp zijn dit dus du­re au­to’s, zo­als je ook de af­schrij­ving sub­stan­ti­eel mag noe­men. De ver­ze­ke­rings­pre­mies en we­gen­be­las­ting (als­of je nog niet ge­noeg hebt af­ge­dra­gen …) zijn te over­zien. Dat de Ca­ma­ro dit hoofd­stuk met ge­mak op zijn naam schrijft, heeft na­tuur­lijk al­les te ma­ken met het prijs­ver­schil ten op­zich­te van de Cor­vet­te Stingray: hij is maar liefst 50.000 eu­ro goed­ko­per.

Bei­de au­to’s sprin­ten in 4,3 se­con­den naar de hon­derd.

Dank­zij dry sumpsme­ring kan de V8 nog la­ger in de neus van de Cor­vet­te (466 pk) wor­den ge­legd. De kuip­stoe­len zijn on­der­deel van het Com­pe­ti­ti­on-pak­ket (1890 eu­ro). Met de­ze draai­knop kun­nen vijf rij­pro­gram­ma’s wor­den ge­ac­ti­veerd. Op de be­stuur­der...

De in­stru­men­ten ver­an­de­ren af­han­ke­lijk van het ge­ko­zen rij­pro­gram­ma van vorm. Vrij ade­men­de 6,2-li­ter V8 (453 pk) met een ge­wel­di­ge sound­track. De stoe­len heb­ben een dik­ke, zach­te vul­ling. Iets meer zij­de­ling­se steun was pret­tig ge­weest. Knus en ruim...

De ge­mid­del­de dorps­fan­fa­re zal ja­loers zijn op de hoe­veel­heid toe­ters die on­der de bum­pers van de Cor­vet­te en Ca­ma­ro han­gen. DE SCHERP STURENDE SPORT­WA­GEN DE SNELLE EN COM­FOR­TA­BE­LE GRAN TURISMO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.