Dik­ke die­sels

De die­sel­mo­tor gaat ver­dwij­nen, zo­veel is ze­ker. De zo goed als uit­ont­wik­kel­de tech­no­lo­gie wordt niet meer scho­ner. Maar voor­dat de hy­bri­de au­to het stok­je over­neemt, in­ves­te­ren we in een die­sel­au­to met hon­derd­dui­zen­den ple­zie­ri­ge ki­lo­me­ters op de tel­ler.

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Bart Smak­man

Wees ge­rust, de die­sel­mo­tor zal heus niet van van­daag op mor­gen het veld rui­men. Zelfs bij Volks­wa­gen, waar het woord ‘die­sel’ een vie­ze­re smaak ver­oor­zaakt dan een slok jus d’oran­ge na het tan­den­poet­sen, wordt nog hals­star­rig vast­ge­hou­den aan de die­sel­tech­niek. Zo le­vert Volks­wa­gen de ge­fa­ce­lif­te Golf (zie de rij-im­pres­sie el­ders in de­ze uit­ga­ve) nog ge­woon met die­sel­mo­tor. En ook de vol­gen­de Golf – de acht­ste ge­ne­ra­tie – zal op die­sel rij­den, ver­ze­kert Volks­wa­gen-top­man Her­bert Diess ons. Maar het merk werkt ook aan een al­ter­na­tief in de vorm van een hy­bri­de aan­drijf­lijn. Die is even zui­nig als een die­sel­mo­tor, maar zorgt voor be­te­re pres­ta­tie­cij­fers, al­dus Diess. De kos­ten van de mo­der­ne aan­drijf­lijn zijn vol­gens hem ver­ge­lijk­baar met die van een die­sel­mo­tor, of zelfs iets la­ger. De die­sel­mo­tor ver­van­gen door een ben­zi­ne­mo­tor die hulp krijgt van een elek­tro­mo­tor, is niet nieuw. Toyo­ta heeft de­ze koers al een paar jaar ge­le­den in­ge­zet en loopt wat dat be­treft voor op Volks­wa­gen. In thuis­land Ja­pan is men so­wie­so niet hap­pig op die­sel, de die­sel­mo­tor is voor­al in Eu­ro­pa po­pu­lair. De re­den is sim­pel: bij ons is het een goed­ko­per al­ter­na­tief voor ben­zi­ne. Maar in Nederland word je als die­sel­rij­der wel ‘ge­pest’ door de over­heid. Je be­taalt veel we­gen­be­las­ting en het is af­ge­lo­pen met de bij­tel­lings­vrien­de­lij­ke die­sel­mo­del­len. Daar komt nog eens bij dat ou­de die­sels niet wel­kom zijn in de bin­nen­ste­den van Rot­ter­dam en Utrecht. In Den Haag wordt zelfs ge­streefd naar het lou­ter ver­ko­pen van emis­sie­lo­ze nieu­we au­to’s. Dus vroe­ger of la­ter ra­ken al­le fos­sie­le brand­stof­fen uit de gra­tie. DE VOOR­DE­LEN VAN DIE­SEL Wij zijn nog he­le­maal niet uit­ge­ke­ken op de die­sel­mo­tor. Hij is tot zo­veel moois in staat. Lees de ver­ge­lij­ken­de test el­ders in de­ze uit­ga­ve van de Au­di SQ7 met een V8-die­sel en drie tur­bo’s met een Te­sla Mo­del X maar eens. We zul­len de uit­slag niet ver­klap­pen, maar de dik­ke die­sel kan de rij­den­de lap­top heel goed bij­be­nen. Er zijn tal van re­de­nen die voor die­sel plei­ten. Een die­sel­mo­tor is zui­ni­ger dan een ben­zi­ne­mo­tor, heeft een lan­ge le­vens­duur en pro­du­ceert in de re­gel veel meer kop­pel. Het on­uit­put­te­lij­ke door­zet­tings­ver­mo­gen van de die­sel­mo­tor ver­klaart waar­om we op Markt­plaats.nl veel die­sel­au­to’s te­gen­ko­men met ho­ge ki­lo­me­ter­stan­den. Dit zijn au­to’s waar­mee je met aan ze­ker­heid gren­zen­de waar­schijn­lijk nog ja­ren­lang voor­uit kunt. Ter­wijl het doek valt voor de die­sel­mo­tor, zoe­ken wij tien au­to’s die sym­bool staan voor zijn kwa­li­tei­ten. We speu­ren naar twee­de­hands mo­del­len met een ho­ge ki­lo­me­ter­stand, die be­kend­staan om hun door­zet­tings­ver­mo­gen. Bo­ven­dien moe­ten het com­for­ta­be­le reis­au­to’s zijn, want we gaan de du­re we­gen­be­las­ting te­rug­ver­die­nen door heel veel ki­lo­me­ters te ma­ken. In de ru­briek Markt­plaats kie­zen we ie­de­re maand een au­to­seg­ment en een geld­be­drag. Op Markt­plaats.nl gaan we op zoek naar een twee­de­hands au­to. We ge­ven de voors en te­gens van on­ze keu­ze en be­han­de­len meer­de­re al­ter­na­tie­ven. Daar­bij kij­ken we goed naar de ver­schil­len­de sma­ken en ves­ti­gen we niet al­leen de aan­dacht op de voor de hand lig­gen­de mer­ken en mo­del­len. De mo­ge­lijk­he­den zijn over­wel­di­gend. Heeft u zelf een idee voor de­ze ru­briek? Mail dit dan naar re­dac­tie@au­tore­view.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.