Peu­ge­ot 3008 en cham­pag­ne

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Ar­jan Krop­man · Fo­to’s: Ar­jan Krop­man, Wil­lem van San­ten

On­ze buur­re­dac­tie van foodies­ma­ga­zi­ne heeft wat te vie­ren en dat doen ze graag met cham­pag­ne. We brach­ten de dranklief­heb­bers met een Peu­ge­ot 3008 GT naar de hei­li­ge re­gio van de bub­bel­tjes­wijn en leer­den zelf ook nog wat bij over een bij­zon­de­re Ame­ri­kaan­se cou­reur.

Wat heeft cham­pag­ne met au­to’s te ma­ken? Die vraag ver­wacht­ten we al en we heb­ben on­ze ant­woor­den klaar. Ten eer­ste maakt het ons niet zo­veel uit met wel­ke bood­schap we naar het bui­ten­land wor­den ge­stuurd. Zo­lang we maar met een au­to mo­gen gaan, vin­den we het best. Foodies- fo­to­graaf en -kok Wil­lem van San­ten, hoofd­re­dac­teur Joa­chim Hil­horst en gast­hoofd­re­dac­teur Jan­ny van der Heij­den (die stren­ge doch recht­vaar­di­ge da­me van HeelHol­landBakt) gaan op zoek naar de per­fec­te bub­bel­tjes­wijn om het hon­derd­ste num­mer van foodies te vie­ren en wij ge­ven ze graag een lift. Zo sim­pel kan het zijn. Maar na­tuur­lijk is er ook een meer di­rec­te link te vin­den tus­sen de meest luxe al­ler wij­nen en de autowereld. Het spui­ten van cham­pag­ne door de win­naars van een au­to­ra­ce is een van die vreem­de tra­di­ties die schijn­baar uit het niets is ont­staan. Ter­wijl on­ze kook­vrien­den uit hun fluit­jes slur­pen, de wijn la­ten wal­sen in de mond en het du­re vocht ver­vol­gens def­tig uit­spu­gen, gaan wij op zoek naar ant­woord op de vraag waar­om win­naars met cham­pag­ne sproei­en. DE LEEUW IS LOS Om in de juis­te stem­ming te ko­men, kie­zen we voor een win­naars­au­to. Stép­ha­ne Pe­ter­han­sel won be­gin dit jaar de 39e edi­tie van de Dakar Rally in een Peu­ge­ot 3008 DKR. Zijn col­le­ga’s Sé­bas­tien Loeb en Cy­ril Des­pres wer­den twee­de en der­de. Wat ons be­treft is de 3008 dus de ide­a­le au­to om een feest­je mee te vie­ren. Dat er vol­doen­de ruim­te aan boord is voor vier men­sen en een paar do­zen wijn, is mooi mee­ge­no­men. De 3008 die we mee­krij­gen is niet de min­ste. De GT 2.0 BlueHDI 180 heeft een twee­li­ter die­sel­mo­tor met 180 pk en 400 Nm en is voor­zien van al­les wat Peu­ge­ot te bie­den heeft, in­clu­sief een spor­tie­ve duo­toon-look. Wa­ren de twee eer­ste ver­sies van de 3008 nog zacht­aar­di­ge, zelfs wat sul­li­ge au­to’s, de hui­di­ge 3008 is rond­uit agres­sief vorm­ge­ge­ven. Let op de plat­te, door de car­ros­se­rie op­ge­splits­te kop­lam­pen en de drie­vou­di­ge ach­ter­lich­ten die de klau­wen van een leeuw sym­bo­li­se­ren. De vorm­ge­vers van Peu­ge­ot com­bi­neer­den agres­sie met stijl. Check de ver­chroom­de dak­lijn of de Au­di-ach­ti­ge knip­per­lich­ten aan de voor­kant, die van bin­nen naar bui­ten flit­sen. De­zelf­de com­bi­na­tie van spor­ti­vi­teit en stijl vin­den we te­rug in het in­te­ri­eur. De fau­teuils zijn voor­zien van prach­tig ge­stikt leer en over­al is mooi ma­te­ri­aal ge­bruikt. De op­val­len­de iCockpit oogt juist ui­terst spor­tief. Het com­pac­te en aan twee kan­ten af­ge­vlak­te stuur­tje doet zelfs For­mu­le 1-ach­tig aan. Ach­ter het stuur – of in dit ge­val meer er­bo­ven – be­vindt zich een enorm dis­play in plaats van ana­lo­ge me­ters. Met een draai­knop op het stuur ver­an­der je het beeld van spor­tie­ve me­ters naar full screen-na­vi­ga­tie of een com­pu­ter­beeld met al­le mo­ge­lij­ke in­for­ma­tie. 180 pk, 400 Nm, een se­quen­ti­ë­le au­to­maat met sport­stand en de cock­pit van een ra­ce­wa­gen … de leeuw is los. De krach­ten wor­den ove­ri­gens lou­ter op de voor­wie­len los­ge­la­ten. Maar hé, als je er Dakar mee kunt win­nen, hoor je ons niet kla­gen.

De fu­tu­ris­ti­sche i­Cock­pit met het laag­ge­plaatste klei­ne stuur en het prach­ti­ge dis­play went op­val­lend snel.

De gro­te wie­len en de bre­de sport­ban­den bie­den veel grip op de soms erg mod­de­ri­ge on­der­grond.

De drie­vou­di­ge ach­ter­lich­ten sym­bo­li­se­ren de klauw van een leeuw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.