Fer­ra­ri GTC4Lus­so

Na­tuur­lijk is de Fer­ra­ri GTC4Lus­so bloed- en bloed­snel. Maar dat neemt niet weg dat de au­to zich ook uit­ste­kend leent voor de da­ge­lijk­se fo­ren­zen- en bood­schap­pen­rit – des­noods met het he­le ge­zin.

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Vol­ker Koerdt, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof, Aleks­an­der Perko­vic

Als je Ma­ra­nel­lo be­zoekt, be­kruipt je al spoe­dig het ge­voel dat je in een an­de­re we­reld bent be­land. De­ze ge­meen­te in het noor­den van Ita­lië doet ons een beet­je den­ken aan dat klei­ne dorp­je in Gal­lië, waar de be­wo­ners zich kra­nig we­ren te­gen de over­heer­sen­de Ro­mei­nen. In Ma­ra­nel­lo is het een groep­je tech­ni­ci en ont­wer­pers dat de strijd aan­gaat met de rest van de autowereld. Down­si­zing, drie­ci­lin­ders, die­sel­ga­te – ze wil­len er bij Fer­ra­ri he­le­maal niets van ho­ren. Hier dom­pe­len ze nog twaalf­ci­lin­ders in de to­ver­drank, voor­dat ze in kracht­pat­sers als de nieu­we Fer­ra­ri GTC4Lus­so wor­den ge­le­peld.

MET OPEN MOND

Ach­ter het glim­men­de ca­val­li­no­ram­pan­te op de gril­le van de Lus­so wordt 690 pk op­ge­wekt uit een slag­vo­lu­me van een klei­ne 6,3 li­ter. Daar­mee zorgt de V12 voor pres­ta­ties die een vol­bloed ra­ce­wa­gen doen ver­ble­ken. Met een top­snel­heid van 335 km/h be­hoort de GTC4Lus­so tot de al­ler­snel­ste vier­zit­ters. De sprint naar 100 km/h neemt slechts 3,4 se­con­den in be­slag. Rond­uit in­druk­wek­kend is het maxi­mum kop­pel dat de twaalf­ci­lin­der ont­wik­kelt: 697 new­ton­me­ter, bij 5750 krukasom­wen­te­lin­gen per mi­nuut. Tach­tig pro­cent van die hoe­veel­heid is trou­wens al be­schik­baar bij 1750 tpm. Nog zo’n ge­tal waar­van je mond open­valt: het spe­ci­fiek ge­wicht van de au­to be­draagt slechts 2,6 ki­lo per pk. En dan te be­den­ken dat de GTC4Lus­so met zijn zwa­re V12 en vier­wiel­aan­drij­ving maar liefst 1920 ki­lo op de weeg­schaal brengt. De mo­tor maakt een ge­luid dat in het hui­di­ge tur­bo­tijd­perk haast ou­der­wets over­komt. Fer­ra­ri’s V12 ademt nog al­tijd ge­heel op ei­gen kracht. Wat ove­ri­gens niet wil zeg­gen dat hij ver­spil­lend te werk gaat. Goed, een ge­mid­deld ver­bruik van 15,3 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 6,5) zou voor veel van ons de snel­ste ma­nier zijn om fail­liet te ra­ken, maar met een rus­ti­ge rij­stijl valt er ge­rust een gun­sti­ger ver­bruik te boe­ken. Wie zich de­ze au­to kan ver­oor­lo­ven, hoeft door­gaans niet op de klein­tjes te let­ten. Als het ver­bruik ho­ger uit­valt dan het op­ge­ge­ven EU­ge­tal, dan is dat een be­lo­ning voor al het rij­ple­zier dat je met de in­houd van de tank hebt be­leefd. Ook al draait al­les om de reis die we gaan ma­ken, in het na­vi­ga­tie­sys­teem – dat zich al­leen bij stil­stand laat be­die­nen – voe­ren we on­ze be­stem­ming in, die we niet zul­len op­slaan on­der on­ze fa­vo­rie­te reis­doe­len. On­ze op­dracht luidt om stads­ver­keer, het spits­uur en veel ver­keers­lich­ten te trot­se­ren. Geen tra­ject waar de V12 vrij kan ade­men. Maar toch wekt de GTC4Lus­so niet de in­druk dat hij over zijn

ei­gen krach­ten strui­kelt. In Mo­na­co, Pa­rijs of Ber­lijn voelt hij zich uit­ste­kend thuis. En ter­wijl je op zoek bent naar een par­keer­plaats­je voor de deur van Louis Vuit­ton of Ci­fo­nel­li, gros­siert de au­to in be­won­de­ren­de blik­ken. Ach­ter in de Fer­ra­ri past 450 tot 800 li­ter van de nieuw­ste mo­de en gad­gets. Over ruim­te ge­spro­ken: zelfs op de ach­ter­bank lukt het twee vol­was­se­nen heel aar­dig om de be­nen en het hoofd kwijt te ra­ken.

AARD­SE ZA­KEN

De ma­nier waar­op de V12 zich zon­der enig be­klag in het stads­ver­keer ge­draagt, ver­dient zon­der meer bij­val. Een klein beet­je gas wordt op de ach­ter­grond be­ant­woord met een dank­baar ge­brab­bel. On­der dit soort om­stan­dig­he­den biedt het on­der­stel veel com­fort en ook de fij­ne sport­stoe­len wor­den niet op­drin­ge­rig. Mocht je een keer iets an­ders wil­len be­luis­te­ren dan de sound­track van de mo­tor, dan le­vert het au­dio­sys­teem van JBL een hoog mu­zi­kaal ver­mo­gen en een prach­ti­ge ge­luids­kwa­li­teit. Toch geeft de Lus­so zijn in­zit­ten­den op sub­tie­le wij­ze te ken­nen, dat hij zijn be­nen lie­ver op een vrij cir­cuit zou strek­ken. Daar zijn de trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling en de V12­mo­tor na­me­lijk voor­al voor ge­bouwd. In de stad voel je de ver­snel­lings­bak soms wat schok­ken, met na­me in de au­to­ma­ti­sche scha­kel­mo­dus. Bij la­ge snel­he­den luis­tert de do­se­ring van het gas­pe­daal bo­ven­dien zeer nauw. Het start­/ stop­sys­teem legt je zijn goe­de wil op door de V12 al­tijd net te laat uit te scha­ke­len, waar­door hij bij groen licht ach­ter de fei­ten aan­loopt. Waar­schijn­lijk is het knop­je bij de bin­nen­spie­gel het eer­ste dat toe­kom­sti­ge Lus­so­rij­ders be­die­nen, wan­neer zij hun nieu­we au­to ge­le­verd krij­gen. Uit met dat start­/ stop­sys­teem. In de stad hoef je trou­wens niet bang te zijn voor smal­le ste­gen of ho­ge stoep­ran­den. Hoe­wel er geen ein­de lijkt te ko­men aan de lan­ge neus, is de GTC4Lus­so dank­zij de gro­te glas­par­tij­en erg over­zich­te­lijk en heeft hij een draai­cir­kel die klein ge­noeg is om scha­de­vrij door het stads­ver­keer of een par­keer­ga­ra­ge te ma­noeu­vre­ren. Nu we het toch over aard­se za­ken heb­ben: ie­der­een die wel eens eer­der met een Fer­ra­ri heeft ge­re­den, weet met­een aar­dig de weg in de GTC4Lus­so. Je start de mo­tor met een knop op het stuur, waar ook het be­roem­de ma­net­ti­no – voor het wis­se­len van de rij­pro­gram­ma’s – een plek­je heeft ge­kre­gen. De scha­kel­flip­pers zijn be­ves­tigd aan de stuur­ko­lom, de knop van de ach­ter­uit­ver­snel­ling be­vindt zich op de mid­den­tun­nel. De licht­scha­ke­laar, de knip­per­lich­ten en de

On­der de au­to­ma­tisch ope­nen­de ach­ter­klep gaat een laad­vo­lu­me van 450 tot 800 li­ter schuil.

Naast een com­for­ta­be­le Gran Turismo is de GTC4Lus­so ook een ra­zend­snel­le week­en­d­ra­cer.

Wie niet al te groot van stuk is, voelt zich ach­ter in de Fer­ra­ri niet op­ge­slo­ten. De GTC4Lus­so is een ech­te vier­zit­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.