Volks­wa­gen Golf

De acht­ste edi­tie van de Volks­wa­gen Golf laat nog tot 2019 op zich wach­ten. Tot die tijd moe­ten we het doen met een ver­be­ter­de ver­sie van de ze­ven­de ge­ne­ra­tie. Dit tus­sen­mo­del is ui­ter­lijk nau­we­lijks ge­wij­zigd, maar on­der­huids is er des te meer aan de han

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Gert Weg­man

We zien een au­to staan die dui­de­lijk te her­ken­nen is als een Volks­wa­gen Golf. We stap­pen in, zet­ten de stoel goed, druk­ken op de start­knop en rij­den weg. Al­les aan boord werkt zo van­zelf­spre­kend dat je nau­we­lijks in de ga­ten hebt dat dit een be­hoor­lijk aan­ge­pas­te au­to is. Dat is aan de ene kant jam­mer, aan de an­de­re kant is het juist de kracht van de­ze al­le­mans­vriend. Om de ui­ter­lij­ke ver­schil­len tus­sen de in 2012 ge­pre­sen­teer­de Golf VII en de ge­fa­ce­lif­te edi­tie te ont­dek­ken, moet je ze even naast el­kaar zet­ten. Dan zie je dat de voor­bum­per iets scher­per is ge­te­kend en dat de vorm van zo­wel de kop­lam­pen, de bum­per­gril­le als de mist­lam­pen is aan­ge­past. Daar­naast zijn xe­n­on­lam­pen als op­tie ko­men te ver­val­len, maar kun je je­zelf te­gen meer­prijs wel trak­te­ren op full­led kop­lam­pen. De strak­ge­trok­ken ach­ter­lich­ten zijn stan­daard voor­zien van led­tech­niek en als je je ogen laat zak­ken, ont­dek je een iets scher­per ge­te­ken­de bum­per.

GEBARENTAAL

Bin­nen­in ziet al­leen de op­let­ten­de toe­schou­wer dat het mul­ti­me­dia­scherm van 14,7 naar 16,5 cm is ge­groeid. Als je niets­ver­moe­den­de pas­sa­giers in een Golf Trend­line of Com­fort­line wilt to­nen dat je toch echt de ál­ler­nieuw­ste Golf hebt, zul je 280 eu­ro ex­tra moe­ten in­ves­te­ren. Daar­voor krijg je het van de Pas­sat be­ken­de Ac­ti­ve In­fo Dis­play. Dat is een in­stru­men­ten­pa­neel met schaal­ba­re, vir­tu­e­le klok­ken. En als je het na­vi­scherm dan groot tus­sen de toe­ren­tel­ler en de snel­heids­me­ter in beeld brengt, ben je he­le­maal het man­ne­tje. Fraai en er­go­no­misch pret­tig bo­ven­dien. De High­li­ne, en ook de GTI en GTD heb­ben dit sys­teem stan­daard, maar dan aan­ge­vuld met een nog gro­ter mul­ti­me­dia­scherm (dia­me­ter 20,8 cm). Als je kiest voor het duur­ste in­fo­tain­ment­sys­teem, raak je een aan­tal knop­pen op de mid­den­con­so­le kwijt en krijg je er Ge­stu­re Control bij. Daar­mee is de Golf de eer­ste au­to in de com­pac­te mid­den­klas­se waar­in je met ge­ba­ren het mul­ti­me­dia­sys­teem kunt be­die­nen. Dat valt niet al­tijd mee, soms zijn er meer­de­re po­gin­gen no­dig om je be­doe­lin­gen aan het sys­teem over te bren­gen. Of dat nu komt door­dat wij de ge­ba­ren niet goed be­heer­sen of door­dat het sys­teem een beet­je traag van be­grip is, moe­ten we nog even in het mid­den la­ten. Ge­luk­kig werkt de com­mu­ni­ca­tie met An­droid­en Ap­ple­te­le­foons dank­zij Ap­p­con­nect su­bliem.

RIGHTSIZING

Ook op vei­lig­heids­ge­bied is de uit­rus­ting op­ge­waar­deerd. Zo be­schikt de Trend­line

al over ver­moeid­heids­her­ken­ning en led­dagrij­ver­lich­ting. Van­af de Com­fort­line komt daar een waar­schu­wings­sys­teem voor fron­ta­le aan­rij­din­gen en Ci­ty Emer­g­en­cy Bra­king met voet­gan­gers­her­ken­ning bij, even­als een adap­tie­ve crui­se­con­trol. De uit­rus­ting is te­gen meer­prijs uit te brei­den met Traf­fic Jam As­sist dat se­mi­au­to­noom rij­den in fi­lever­keer mo­ge­lijk maakt. Te­vens is er goed nieuws voor ca­ra­van­lief­heb­bers: met Tai­ler As­sist is de Golf de eer­ste com­pac­te mid­den­klas­ser waar­mee je je ca­ra­van se­mi­au­to­noom op zelfs het krapste kam­peer­stek­kie par­keert. Be­won­de­ren­de blik­ken van me­de­kam­peer­ders ge­ga­ran­deerd. Mo­to­risch heeft de tus­sen­Golf ook een hoop nieuws in pet­to. Zo wor­den de vier­ci­lin­der 1,2­li­ter TSI­mo­to­ren met 85 en 110 pk ver­van­gen door 1,0­li­ter drie­ci­lin­ders met even­veel ver­mo­gen en krij­gen de GTI (zie ka­der) en de R er al­le­bei 10 pk bij. De 1,4­li­ter TSI’s wor­den ver­van­gen door ge­heel nieu­we 1,5­li­ter TSI Evo­mo­to­ren. Dat roept de vraag op of het niet een beet­je ‘te­gen­trends’ is om in dit tijd­perk van down­si­zing een 1,4­li­ter mo­tor te ver­van­gen door een gro­ter exem­plaar. “Bij de jacht op zo ef­fi­ci­ënt mo­ge­lij­ke mo­to­ren gaat het niet per se om down­si­zing, maar om rightsizing”, al­dus dr. Jörg The­o­bald. Vol­gens het hoofd van de ont­wik­ke­lings­af­de­ling voor de aan­drijf­lij­nen biedt een iets gro­te­re ci­lin­der­in­houd een be­te­re ba­sis voor krach­ti­ger ver­sies in de toe­komst. Op ter­mijn zou­den ben­zi­ne­mo­to­ren met een in­houd van meer dan an­der­hal­ve li­ter zelfs over­bo­dig wor­den. Voor­lo­pig zijn er van de nieu­we 1,5­li­ter vier­ci­lin­der twee va­ri­an­ten: met 130 of 150 pk. De 130 pk­ver­sie met va­ri­a­be­le tur­bo­ge­o­me­trie en ‘zeil­func­tie’ wordt bin­nen­kort ge­ïn­tro­du­ceerd, voor­als­nog kon­den wij al­leen de sterk­ste va­ri­ant uit­pro­be­ren. Die is even­als zijn 1,4­li­ter voor­gan­ger voor­zien van Ac­ti­ve Cy­lin­der Tech­no­lo­gy (ACT), dat bij een mo­tor­toe­ren­tal tus­sen de 1400 en 3500 tpm twee van de vier ci­lin­ders bui­ten wer­king stelt, mits de be­stuur­der via het gas­pe­daal om niet meer dan 85 new­ton­me­ter vraagt. Vol­gens Volks­wa­gen kan dit in de prak­tijk een flin­ke brand­stof­be­spa­ring op­le­ve­ren.

RUS­TIG EN TRIL­LING­VRIJ

Tij­dens on­ze test­rit mer­ken we niets van het ACT­sys­teem. De mo­tor loopt on­der al­le om­stan­dig­he­den rus­tig en tril­ling­vrij en re­a­geert be­hoor­lijk vlot op het gas­pe­daal. Niet zo gek als je be­denkt dat er tus­sen 1500 en 3500 tpm al­tijd 250 new­ton­me­ter pa­raat staat. Dat kop­pel is ove­ri­gens niet on­mid­del­lijk voor­han­den als je braaf de ad­vie­zen van de scha­kel­in­di­ca­tor op­volgt. Doe je dat wel, dan is de mo­tor in de vol­gen­de ver­snel­ling aan­van­ke­lijk zo le­ven­dig als een pier die al da­gen­lang bo­ven­gronds ver­keert. Dat komt het rij­ple­zier niet ten goe­de. Ge­woon iets ver­der in de ver­snel­lin­gen door­trek­ken, dus. Ove­ri­gens ver­loopt het scha­ke­len en kop­pe­len weer als van­ouds: licht, maar dui­de­lijk ge­noeg en pret­tig do­seer­baar. Be­hal­ve een hatch­back met hand­ge­scha­kel­de zes­bak re­den we een Va­ri­ant met de nieu­we ze­ven­traps DSG. De­ze moet voor een ver­bruiks­re­duc­tie van zo’n 0,3 li­ter per 100 ki­lo­me­ter zor­gen. De scha­kel­mo­men­ten ver­lo­pen ra­zend­snel en schok­vrij, maar in de D­stand scha­kelt de bak wel érg vroeg op. Als je dat niet pret­tig vindt, kun je de pook even naar ach­te­ren tik­ken om hem in Sport te zet­ten, al­leen zit de trans­mis­sie dan juist weer iets te veel als een bok op de ha­ver­kist. Aan de be­stu­ring is niet ge­sleu­teld en dus is de Golf nog al­tijd geen op­val­lend scherp stu­ren­de au­to. Wel biedt hij de be­stuur­der vol­doen­de feed­back en ge­voel, ter­wijl de pas­sa­giers pro­fi­te­ren van een com­fort en een ruim­te­aan­bod die in de­ze klas­se nog al­tijd van een pri­ma ni­veau zijn. Hoe­wel de ver­nieuw­de Golf al van­af half maart le­ver­baar is, moe­ten we op de 1.5 TSI iets lan­ger wach­ten. De 150 pk ster­ke ver­sie staat half mei in de

We mer­ken on­der­weg niets van het ACT-sys­teem. De mo­tor loopt rus­tig en tril­ling­vrij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.