Sko­da Oc­ta­via

Bij de Volks­wa­gen-groep zijn al­le com­pac­te mid­den­klas­sers bij­ge­schaafd. Met de Seat Le­on re­den we eind vo­rig jaar al, on­ze be­vin­din­gen met de Volks­wa­gen Golf las je eer­der in dit blad, en nu stor­ten we ons op de Oc­ta­via. Het is na­tuur­lijk on­be­leefd, maar

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Jaap Pe­ters

De Oc­ta­via staat sym­bool voor de we­der­op­stan­ding van Sko­da. Het merk bun­gel­de aan een zij­den draad­je na de val van de Ber­lijn­se Muur in 1989. Sko­da had een rij­ke part­ner uit het Wes­ten no­dig om te over­le­ven. Er werd een tijd­je ge­flirt met Re­nault en BMW, maar de match kwam pas met Volks­wa­gen. Aan­van­ke­lijk kreeg het con­cern 30 pro­cent van de aan­de­len in han­den, la­ter na­men ze Sko­da vol­le­dig over. Toen sloe­gen de Duit­sers aan het re­or­ga­ni­se­ren. De fa­briek in Sko­da’s thuis­stad Mla­da Bo­le­slav mocht blij­ven be­staan, maar ver­der ging de be­zem er­door. Die Duit­se be­na­de­ring was nog­al een schok in de kers­ver­se re­pu­bliek Ts­je­chië. Sko­da had tot ver in de ja­ren tach­tig zwaar ver­ou­der­de au­to’s ge­bouwd met de mo­tor ach­ter­in en ach­ter­wiel­aan­drij­ving. De ont­wik­ke­ling van de laat­ste Oost­blok-Sko­da, de Fa­vo­rit, is te­ke­nend voor de gang van za­ken ach­ter het IJ­ze­ren Gor­dijn. Het be­roem­de ont­werp­huis Ber­to­ne was in 1982 aan­ge­trok­ken voor het de­sign, maar de com­mu­nis­ti­sche re­ge­ring van wat toen nog Ts­je­choSlo­wa­kije was, hield een scherp oog­je in het zeil. De Ita­li­a­nen en de Ts­je­chen steg­gel­den wat af: een se­dan-ver­sie was al vrij­wel pro­duc­tie­rijp, tot het re­gime er op­eens een streep door zet­te. Pas in 1985 werd in de Praagse Burcht in­stem­mend ge­knikt, waar­na de au­to in 1987 op de markt kwam. Het was de laat­ste Sko­da in ou­de stijl, van­af dat mo­ment nam Volks­wa­gen de re­gie in han­den en bra­ken be­te­re tij­den aan. Na­dat in 1994 de Fe­li­cia werd ge­pre­sen­teerd als op­vol­ger van de Fa­vo­rit, kwam in 1996 de Oc­ta­via op de markt. De­ze au­to was on­der­huids fei­te­lijk een Volks­wa­gen Golf en mar­keer­de de de­fi­ni­tie­ve we­der­op­stan­ding van Sko­da. Het be­roer­de ima­go van het merk ver­dween. Een Sko­da was niet lan­ger de au­to voor school­mees­ters met link­se sym­pa­thi­een, voort­aan kreeg je Duit­se de­ge­lijk­heid voor een la­ge prijs. Van de Oc­ta­via wer­den in 20 jaar tijd meer dan 5 mil­joen exem­pla­ren ver­kocht. We zijn in­mid­dels toe aan de der­de ge­ne­ra­tie.

STERALLURES

Van­af het be­gin is de Oc­ta­via een ver­mom­de Golf ge­weest. Eer­der in dit magazine kon je le­zen over de fa­ce­lift van de Volks­wa­gen, het is dan ook geen ver­ras­sing dat de Oc­ta­via even­eens on­der han­den werd ge­no­men. Toen we oog in oog met de au­to ston­den, moesten we nog even den­ken aan de on­e­nig­heid tus­sen Ber­to­ne en de com­mu­nis­ti­sche re­ge­ring. De op­val­len­de dub­be­le kop­lam­pen zijn een fla­gran­te stijl­breuk. Zou er in­tern

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.