Opel Mok­ka

De com­pac­te Mok­ka bleek een gou­den greep voor Opel, dat het tot voor kort zo las­tig had op de Ne­der­land­se markt. De ver­nieuw­de Mok­ka X zal het door de groei­en­de con­cur­ren­tie las­ti­ger krij­gen, maar heeft een paar ij­zer­ster­ke pun­ten.

Auto Review - - INHOUND - Tekst: Ar­jan Krop­man · Fo­to’s: Igor Stuif­zand

We re­den de nieu­we Opel Mok­ka – sinds de fa­ce­lift met de toe­voe­ging X – voor het eerst in Schotland en test­ten hem in­mid­dels ook al uit­ge­breid. In bei­de ge­val­len ging het ech­ter om de die­sel­ver­sie en dat is voor de par­ti­cu­lie­re ko­pers in Nederland niet de meest voor de hand lig­gen­de mo­to­ri­se­ring. Van­daar dat we nog een keer op pad gaan. Dit keer met de com­pac­te 1,4-li­ter tur­bom­o­tor on­der de kap, in com­bi­na­tie met een au­to­maat en vier­wiel­aan­drij­ving. NIET DE BES­TE MO­TOR We val­len met de deur in huis: de tur­bom­o­tor van Opel is niet de bes­te in zijn soort. De ach­ter­stand ten op­zich­te van an­de­re mer­ken is klei­ner ge­wor­den, maar nog niet in­ge­lo­pen. De 152 pk’s voe­len al­le­maal wat sloom aan. De com­for­ta­be­le, maar niet al te vlot­te au­to­maat helpt niet mee en echt stil is de mo­tor ook niet. Wie kiest voor de au­to­maat, krijgt wel meer ver­mo­gen. De hand­ge­scha­kel­de ver­sie moet het met 140 pk doen. Het ge­brek aan dy­na­miek zal de po­ten­ti­ë­le ko­per van een der­ge­lij­ke au­to worst we­zen. In het da­ge­lijks ver­keer komt de Mok­ka X pri­ma mee. Hoe rus­ti­ger je rijdt, hoe be­ter de aan­drij­ving het doet. Het scha­ke­len ver­loopt soe­pel, bij het weg­rij­den houd je nie­mand op en het mo­tor­ge­luid blijft re­de­lijk op de ach­ter­grond. We wor­den er niet wild van, maar snap­pen dat het me­ren­deel van de mens­heid het zo pri­ma vindt. Met dat idee in het ach­ter­hoofd, gaan we de Mok­ka X steeds meer waar­de­ren. Opel scoort ove­ri­gens mooie cij­fers met het ge­wicht van de Mok­ka X. Hoe­wel Opels de laat­ste ja­ren vaak als te zwaar wer­den be­ti­teld, weegt de ge­tes­te ver­sie met au­to­maat en vier­wiel­aan­drij­ving niet meer dan 1381 ki­lo. Heel net­jes. Dit heeft ook een gun­sti­ge in­vloed op het ver­bruik. Het EU-ver­bruik is met 6,5 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 15,4) oké voor een der­ge­lij­ke au­to, maar om het daad­wer­ke­lijk te ha­len moet je wel heel voor­zich­tig rij­den. DE PLUS­PUN­TEN In het deel van de markt waar­in de Mok­ka X ope­reert, gel­den an­de­re kern­waar­den dan spor­ti­vi­teit. Con­nec­ti­vi­teit, uit­rus­ting en be­die­ning bij­voor­beeld, en daar scoort Opel pun­ten. Niet al­leen met de een­vou­di­ge wi­fi­op­tie die van el­ke Opel een rij­den­de hot­s­pot maakt, maar ook met Opel OnStar. Dat sys­teem is even een­vou­dig als ge­ni­aal. Het com­bi­neert mo­der­ne ver­bin­dings­tech­nie­ken met ou­der­wet­se te­le­fo­nie. Met een druk op de OnStar-knop bel je met een medewerker van Opel. Die kan op af­stand de na­vi­ga­tie

Opel scoort mooie cij­fers met het ge­wicht van de Mok­ka X.

in­stel­len. Vraag naar een adres, een pan­nen­koe­ken­boer­de­rij in de buurt of een ho­tel bij je be­stem­ming en de adres­ge­ge­vens wor­den au­to­ma­tisch naar je na­vi­ga­tie­sys­teem ge­stuurd. Het werkt in de prak­tijk heel sim­pel, snel en vei­lig. We pro­beer­den zelfs even een ge­zel­lig praat­je te ma­ken met de OnSt­ar­me­de­wer­ker en ook dat luk­te. Wie geen zin heeft in een praat­je, kan de na­vi­ga­tie ook met de hand in­stel­len. De be­die­ning van de mi­ni-suv gaat heel ge­mak­ke­lijk. Je vindt al­le knop­pen op de plek­ken waar je ze ver­wacht. Het rem­pe­daal is erg licht­voe­tig, zo­als dat te­gen­woor­dig ge­brui­ke­lijk is, en het stu­ren gaat met een paar vin­gers. Ook qua uit­rus­ting is al­les stan­daard of op­ti­o­neel aan­we­zig, van au­dio­sys­te­men om je te­le­foon te kop­pe­len tot vei­lig­heids­sys­te­men zo­als ver­keers­bord­her­ken­ning, adap­ti­ve for­ward ligh­ting en la­ne de­par­tu­re warning (al­le­maal in een pak­ket van 1395 eu­ro). De test­au­to is ver­der voor­zien van in­te­gra­le aan­drij­ving. Het gaat om per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving die voor­al ge­richt is op vei­lig­heid. Het ver­mo­gen wordt zo veel mo­ge­lijk naar de voor­wie­len ge­leid, maar wan­neer het glad wordt, gaan de ach­ter­wie­len mee­wer­ken. Dit zorgt in het al­ge­meen voor een goe­de weg­lig­ging en voor ex­tra vei­lig­heid in las­ti­ge (weers)om­stan­dig­he­den. Van­we­ge de vei­lig­heid is het een aan­ra­der, maar de meer­prijs van 5500 eu­ro (in­clu­sief au­to­maat en meer ver­mo­gen) zal er toch toe lei­den dat in Nederland voor­al voor­wiel­aan­ge­dre­ven Mok­ka’s op ken­te­ken zul­len wor­den ge­zet. Al met al is de Opel Mok­ka X een mooie aan­bie­ding voor ko­pers die voor ruim­te, ge­mak en vei­lig­heid gaan en niet al te zeer op het geld hoe­ven te let­ten. Een au­to die – schreeuwt dat ge­woon al gek ge­noeg is.

Al­les wat je no­dig hebt, vol­doen­de ge­bruiks­ge­mak en een net­te af­wer­king.

De Mok­ka X is een stoe­re ver­schij­ning. Het oran­je is een aan­ra­der wat ons be­treft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.