Neem een voor­beeld aan Hen­ry Ford

Auto Review - - NEWS - Ar­jan Krop­man Hoofd­re­dac­teur akrop­man@fnl.nl

Ik moest bij een ar­ti­kel in on­langs aan Hen­ry Ford den­ken. Het ar­ti­kel ging over de ma­nier waar­op prijs­vech­ter Ry­a­nair om­gaat met zijn ca­bi­ne­per­so­neel. De ste­wards en ste­war­des­sen krij­gen op pa­pier meer dan het mi­ni­mum­loon, maar wor­den al­leen be­taald voor de uren in de lucht. De ver­tra­gin­gen en de werk­zaam­he­den op de grond – zo­als het door­lo­pen van het vlieg­tuig voor en na een vlucht – wor­den niet mee­ge­re­kend. Ze moe­ten tij­dens on­be­taal­de op­roep­dien­sten bin­nen een uur pa­raat staan, maar krij­gen voor het wach­ten niets be­taald. Zo kan het zijn dat het net­to­loon van een ste­ward of ste­war­dess rond de 1000 eu­ro per maand ligt.

Ei­gen­lijk kan het ook niet an­ders. Als het aan Ry­a­nair ligt, vlie­gen we voor nog geen vier tien­tjes op en neer naar Vla­di­vo­stok om daar een week­end­je los te gaan op goed­ko­pe wod­ka. Voor een re­tour­tje Nij­me­gen-Am­ster­dam met de trein be­taal je meer. Daar klopt na­tuur­lijk iets niet.

Hen­ry Ford had in het be­gin van de vo­ri­ge eeuw een be­ter plan. Hij was in die tijd hard aan het werk om van het bou­wen van au­to’s, dat voor­al nog tijd­ro­vend hand­werk was, een ge­smeer­de in­du­strie te ma­ken. Ford be­greep dat al die dui­zen­den au­to’s die van de band rol­den nooit ver­kocht kon­den wor­den als au­to’s al­leen voor de rij­ken be­reik­baar zou­den blij­ven. De au­to moest be­taal­baar wor­den voor ie­der­een, te be­gin­nen met de ar­bei­ders in zijn ei­gen fa­briek. Hij bracht de kos­ten per au­to om­laag en ver­hoog­de de lo­nen. Hen­ry Fords uit­gangs­punt was dat al­le me­de­wer­kers van de Ford Mo­tor Com­pa­ny zich voor een eer­lij­ke prijs een Ford moesten kun­nen ver­oor­lo­ven. De wer­ken­de klas­se werd de spil van de eco­no­mie en geld ging rol­len.

Dat sim­pe­le eco­no­mi­sche sys­teem staat nu nog steeds aan de ba­sis van on­ze eco­no­mie, maar komt on­der druk te staan door prijs­vech­ters zo­als Ry­a­nair. Zij la­ten de prij­zen zo ver zak­ken dat ze geen fat­soen­lij­ke lo­nen meer kun­nen be­ta­len. Zo heb­ben de ste­wards en ste­war­des­sen van Ry­a­nair wei­nig keu­ze waar ze naar­toe gaan en hoe ze rei­zen. Een week­end­je Vla­di­vo­stok zit er nog wel in, maar een Ford (of wil­le­keu­rig welk an­der au­to­merk) kun­nen ze niet meer be­ta­len. Dat is niet al­leen krom, maar ook nog eens heel slecht voor de we­reld­wij­de wel­vaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.