Peu­ge­ot 308 BlueHDi 130

Als de Peu­ge­ot 308 een hip­pe vlog­ger was, zou hij over­la­den zijn met li­kes, hart­jes en ku­dos. Me­de dank­zij zijn komst klom het kwak­ke­len­de Peu­ge­ot vlie­gens­vlug uit een diep dal. In­mid­dels is het suc­ces­mo­del toe aan een op­fris­beurt, die hem on­der meer mo­de

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

Bij Peu­ge­ot is er een pe­ri­o­de vóór en ná de hui­di­ge 308. Toen hij in 2013 op de markt kwam, ging het al­le­maal niet zo fijn in So­chaux en Pa­rijs. PSA Peu­ge­ot Cit­ro­ën sta­pel­de ver­lies op ver­lies en de ont­werp­af­de­ling van Peu­ge­ot had niet z’n bes­te tijd. Het was de pe­ri­o­de waar­in de Fran­sen let­ter­lijk een gro­te mond op­zet­ten: de mo­del­len had­den al­le­maal een enor­me gril­le en ver naar ach­te­ren door­lo­pen­de kop­lam­pen. Zelfs bij Peu­ge­ot ge­ven ze in­mid­dels schoor­voe­tend toe dat ze niet al te trots zijn op die vorm­ge­ving …

EN TOEN KWAM DE 308

In 2014 ging de be­zem er­door bij PSA Peu­ge­ot Cit­ro­ën. De nieu­we CEO Car­los Ta­va­res ging voort­va­rend te werk. Hij voer­de enor­me kos­ten­be­spa­rin­gen door en maak­te het con­cern weer winst­ge­vend. On­der­tus­sen werd ge­werkt aan een nieuw ima­go. Ooit, in de ja­ren ze­ven­tig, was Peu­ge­ot een voor­naam merk. Het was tijd om die glans weer te­rug te krij­gen. De 308 was de eer­ste stap in de nieu­we rich­ting. We be­trap­ten ons op Volks­wa­gen Golf­as­so­ci­a­ties toen we de eer­ste test­rit­ten maak­ten: een niet al te ge­waagd ui­ter­lijk in com­bi­na­tie met per­fec­te all­round­ei­gen­schap­pen. Het bleek pre­cies te zijn waar het pu­bliek op zat te wach­ten, want de 308 werd een best­sel­ler. Ne­der­land deel­de in de feest­vreug­de: in 2015 was de Peu­ge­ot de best ver­koch­te au­to. Liefst 28.950 exem­pla­ren wer­den op ken­te­ken ge­zet, al was de po­pu­la­ri­teit gro­ten­deels te dan­ken aan de gun­sti­ge bij­tel­lings­re­gels die toen gol­den. Nu is het zaak om het pu­bliek warm te hou­den voor de 308. Met de ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen heeft Peu­ge­ot zich in­ge­hou­den: de drie lucht­hap­pers in de voor­bum­per sprin­gen het meest in het oog. Ver­der is het merk­lo­go ver­plaatst van de mo­tor­kap naar de gril­le. Wie op­let, ziet dat zelfs het dek­sel voor de tank­dop is ge­wij­zigd. Dat is nu vier­kant, om de ope­ning er­ach­ter ge­schikt te ma­ken voor het tan­ken van AdBlue. Op tech­nisch ge­bied ver­an­der­de er meer. Zo zijn al­le vei­lig­heids­op­ties van de vo­rig jaar ge­ïn­tro­du­ceer­de 3008 nu ook op de 308 le­ver­baar. Daar­door kun je hem nu be­stel­len met een groot­licht­as­sis­tent, ver­moeid­heids­her­ken­ning, adap­tie­ve crui­se con­trol met stop­func­tie en ver­keers­bord­her­ken­ning. Wat de 308 níét kreeg, is het mag­ni­fie­ke dash­board van de 3008. Ver­ge­le­ken met dit sti­lis­ti­sche hoog­stand­je doet het in­te­ri­eur van de 308 – hoe mooi af­ge­werkt ook – zelfs al wat ou­der­wets aan.

NIEU­WE DIE­SEL­MO­TOR

De snel­ste tur­bo­die­sel met 180 pk is nu le­ver­baar met een acht­traps au­to­maat, die sa­men met de Ja­pan­se trans­mis­sie­spe­ci­a­list Ai­sin werd ont­wik­keld. Maar het be­lang­rijk­ste mo­to­ri­sche nieuws is de komst van een nieu­we BlueHDi­die­sel­mo­tor. Hij heeft een iets klei­ne­re ci­lin­der­in­houd dan zijn voor­gan­ger (1,5 in plaats van 1,6 li­ter), maar le­vert wel 10 pk meer ver­mo­gen (130 in plaats van 120 pk). Het ver­bruik is vol­gens Peu­ge­ot 4 tot 6 pro­cent la­ger dan dat van de BlueHDi 120, en dat was met 3,2 l/100 km al geen in­ne­mer. He­laas zijn de mees­te tech­ni­sche ge­ge­vens van de BlueHDi 130, die op ter­mijn de BlueHDi 120 ver­vangt, nog niet vrij­ge­ge­ven. Over het exac­te ver­bruik, de 0­100 en de CO2­uit­stoot laat Peu­ge­ot ons nog in het on­ge­wis­se. We la­ten ons niet ont­moe­di­gen en stap­pen ach­ter het stuur van de 308 met de nieu­we die­sel­mo­tor. Di­rect valt op dat hij stil is. Peu­ge­ot heeft ten op­zich­te van de ou­de 308 geen ex­tra iso­le­rend ma­te­ri­aal aan­ge­bracht, dus de roem komt vol­le­dig op naam van de mo­tor. Ook bij snel­he­den bo­ven de 130 km/h treedt hij nooit op de voor­grond. Klein min­punt: in de zes­de ver­snel­ling heeft hij wei­nig kracht voor een snel­le tus­sen­sprint. Om vlot in te ha­len, moet je de mo­tor op toe­ren hou­den en dat be­te­kent dat je even moet te­rug­scha­ke­len. We toe­ren door het Bei­er­se land­schap over prach­ti­ge we­gen vol boch­ten en snel­we­gen waar je hard mag rij­den. Soms ko­men we door aan­ge­hark­te dorp­jes, waar al le­vens­lang lijkt te staan op het op straat gooi­en van een snoep­pa­pier­tje. Waar we ook rij­den, en met wel­ke snel­heid, de 308 laat een pri­ma in­druk ach­ter. Het on­der­stel blijft on­be­wo­gen in snel­le boch­ten, stu­ren met het klei­ne bots­au­to­stuur is na eni­ge ge­wen­ning best leuk en wie echt wil, kan een Sport­knop in­druk­ken waar­door de mo­tor wat gre­ti­ger wordt. Al is het kunst­ma­ti­ge spor­tie­ve ge­luid dat hij dan laat ho­ren niet met­een een lust voor het oor. Ook in de Sport­stand moet je de mo­tor ove­ri­gens op toe­ren hou­den om op­ti­maal van zijn pres­ta­ties te pro­fi­te­ren. Het zijn mi­nie­me sme­tjes op een ver­der voor­tref­fe­lijk pres­te­ren­de au­to. Nu hij weer op­ge­frist is, krijgt het suc­ces­ver­haal van de Peu­ge­ot 308 on­ge­twij­feld een ron­kend ver­volg.

Ver­ge­le­ken met de mees­ter­lij­ke 3008 ziet het er bin­nen in de 308 een tik­je ou­der­wets uit.

Bij een fa­ce­lift gaat het om de de­tails: het dek­sel voor de tank­dop is niet meer rond, maar vier­kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.