Au­di SQ7 TDI

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: El­mar Sie­pen, Bart Smak­man · Foto’s: Klaus Hu­ber-Aben­d­roth

De die­sel­mo­tor ligt on­der vuur, maar Bent­ley trekt zich daar niets van aan. De Ben­tay­ga krijgt er een­tje een pri­meur voor de Brit­ten. Het is geen mie­ze­rig spaar­die­sel­tje, maar de dub­bel ge­bla­zen V8 met liefst 900 new­ton­me­ter uit de Au­di SQ7 TDI. Dat vraagt om een kracht­me­ting.

Het merk Au­di is ve­le ma­len gro­ter dan Bent­ley. De Duit­sers ver­koch­ten vo­rig jaar ruim 1,8 mil­joen au­to’s, ter­wijl de Brit­ten pak­weg 11.000 au­to’s aan de man brach­ten. Toch is er ook een dui­de­lij­ke over­een­komst: bij bei­de mer­ken la­ten de gro­te suv’s de kas­sa rin­ke­len. Bent­ley schrijft de goe­de jaar­cij­fers toe aan het suc­ces van de Ben­tay­ga en Au­di doet het­zelf­de met de Q7. De gro­te suv van Au­di boek­te zelfs een re­cord: niet eer­der wer­den er in een jaar meer dan hon­derd­dui­zend Q7’s ver­kocht. De Ben­tay­ga en de Q7 zijn dus elk op hun ei­gen ma­nier kas­kra­kers. Geen won­der dat de bei­de mer­ken van de Volks­wa­gen Group de­ze di­rec­te con­fron­ta­tie met ver­trou­wen te­ge­moet­zien. Die op­per­bes­te stem­ming slaat vast om als het tijd wordt om een win­naar en een ver­lie­zer aan te wij­zen ...

IN-/EXTERIEUR De Au­di is rui­mer, de Bent­ley ro­buus­ter.

De Ben­tay­ga Die­sel heeft de­zelf­de mo­tor als de SQ7 TDI en hij staat op het­zelf­de on­der­stel. Die ver­want­schap ver­ge­ten we spon­taan zo­dra we ons on­der­dom­pe­len in het met leer, hout en chroom ge­vul­de in­te­ri­eur. Al­les oogt mas­sief en voelt aan als­of het ge­bouwd is voor de eeu­wig­heid. De aan­kle­ding is wel­licht niet naar ie­ders smaak, maar wat be­treft ma­te­ri­aal­ge­bruik en af­wer­king scoort de Bent­ley bui­ten­ge­woon veel pun­ten – nog meer dan het veel­ge­pre­zen Au­di-in­te­ri­eur. De SQ7 biedt op zijn beurt meer be­we­gings­ruim­te, wat je voor­al merkt aan de hoof­druim­te op de ach­ter­bank. In de Ben­tay­ga moet je strand­hoed wed­ij­ve­ren met het gla­zen schuif­dak. Een pa­no­ra­ma­dak voor de Au­di kost 2451 eu­ro. De car­ros­se­rie van de SQ7 is over­zich­te­lij­ker dan die van de Ben­tay­ga, waar­door je min­der ri­si­co loopt om fiet­sers over het hoofd te zien. De be­die­ning van bei­de suv’s went snel, want de knop­pen zijn han­dig ge­groe­peerd. Gro­te tas­sen en bood­schap­pen­krat­ten schuif je zon­der pas­sen of me­ten in het laad­ruim van de Au­di (805 tot 1990 li­ter). In de Bent­ley ben je aan­ge­we­zen op een kof­fer­ruim­te van 484 tot 1774 li­ter. Of dat ge­han­nes met de ba­ga­ge op­le­vert, zal de Ben­tay­ga­rij­der je niet kun­nen ver­tel­len. Hij heeft vast per­so­neel dat zich daar­om be­kom­mert. Het ver­schil in laad­ver­mo­gen be­draagt vier jacht- ge­we­ren, of­te­wel 13 ki­lo. De Bent­ley mag 542 ki­lo ver­voe­ren en de Au­di 555 ki­lo. Bei­de suv’s heb­ben een trek­ver­mo­gen van 3,5 ton, wat ge­noeg is voor een trai­ler met een paard of een speed­boot. De Ben­tay­ga be­schikt stan­daard over vijf zit­plaat­sen en een ver­schuif­ba­re ach­ter­bank kost niets ex­tra. Dit ver­taalt zich naar meer pun­ten op het on­der­deel flexi­bi­li­teit. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Bent­ley kun je ook naar ei­gen in­zicht aan­pas­sen, want voor veel hul­p­sys­te­men moet je bij­be­ta­len.

COM­FORT Twee luxe-suv’s hou­den een kus­sen­ge­vecht.

De met twee kleu­ren leer be­kle­de voor­stoe­len met mas­sa­ge­func­tie in de Bent­ley (3394 eu­ro) be­wij­zen hun nut op lan­ge af­stan­den. In de Au­di zit je voor 4761 eu­ro net zo aan­ge­naam. Bo­ven­dien zijn de com­fort­stoe­len van de SQ7 dank­zij de ver­stel­ba­re zij­wan­gen ge­schikt voor bre­de en smal­le tor­so’s. In de ge­tes­te Ben­tay­ga wor­den de pas­sa­giers ach­ter­in ook in de wat­ten ge­legd, want de test­au­to heeft een bank met twee af­zon­der­lij­ke zit­plaat­sen. De­ze elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len on­der­steu­nen je bo­ven­be­nen nog be­ter dan de ach­ter-

bank in de SQ7. Wat be­treft er­go­no­mie heb­ben we een lich­te voor­keur voor het MMI-sys­teem van Au­di, waar­van het beeld­scherm ook nog eens aan­ge­naam hoog op het dash­board staat. In de Ben­tay­ga ge­bruik je even­eens een draai­knop om door het me­nu van de au­to en de con­nec­ti­vi­teits­op­ties te na­vi­ge­ren, of je drukt sim­pel­weg met je wijs­vin­ger op het scherm. Soms moet je goed kij­ken waar je drukt, als zon­licht door het gla­zen dak valt en door het tou­chs­creen wordt weer­spie­geld. Te­gen­over dit min­punt staat een plus­punt: de Bent­ley is stil­ler. We ho­ren min­der wind­ge­ruis dan in de Au­di en af­gaan­de op het mo­tor­ge­luid zou je niet den­ken dat er een plom­pe V8-die­sel on­der de enor­me mo­tor­kap ligt. Dat Bent­ley de na­druk op com­fort legt, is dui­de­lijk te voe­len aan de zach­te ve­ring en dem­pers. Zo­wel leeg als be­la­den strijkt de groe­ne ko­los met stan­daard lucht­ve­ring en enor­me 21-inch wie­len al­les glad wat er op zijn pad komt. We be­trap­pen de Au­di er­op dat hij de aan­we­zig­heid van som­mi­ge on­ef­fen­he­den deelt met zijn in­zit­ten­den. Maar dit ge­beurt zo in­ci­den­teel dat we hem even­goed als com­for­ta­bel be­stem­pe­len.

Als de Ben­tay­ga­k­o­per wil ra­cen, trekt hij ge­woon een sport­wa­gen uit de ga­ra­ge.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De V8-die­sel in de Ben­tay­ga ver­plaatst meer ki­lo’s, maar is toch zui­ni­ger. Bei­de suv’s be­schik­ken over de­zelf­de mo­tor met 435 pk en 900 Nm. De 4,0-li­ter V8-die­sel is voor­zien van twee tur­bo’s en een elek­trisch aan­ge­dre­ven com­pres­sor, die door een ei­gen 48-volt ac­cu wordt ge­voed en su­per­snel in wer­king treedt. Dit voor­komt een tur­bo­gat in de la­ge­re toe­ren­re­gi­o­nen. Daar­na ko­men de twee con­ven­ti­o­ne­le tur­bo’s in het spel. Het re­sul­taat is een ra­zend­snel­le res­pons op be­we­gin­gen van het gas­pe­daal. Bei­de suv’s krij­gen dan ook veel pun­ten voor de ma­nier waar­op ze hun ver­mo­gen op­bou­wen. De 2,7 ton we­gen­de Ben­tay­ga komt wel iets tra­ger van zijn plek dan de ruim 200 ki­lo lich­te­re SQ7. Ver­vol­gens door­breekt hij de grens van 100 km/h na 5,4 tel­len – 0,7 se­con­den la­ter dan de Au­di. Ook bij 200 km/h heeft de Bent­ley het na­kij­ken. Maar aan­ge­zien hij niet be­grensd is op 250 km/h, zo­als bij de SQ7 het ge­val is, kan de Ches­ter­field­bank op wie­len ver­snel­len tot 270 km/h. De draai­ei­gen­schap­pen van bei­de V8-die­sels zijn even voor­tref­fe­lijk. Het prak­tijk­ver­bruik is daar­en­te­gen niet iden­tiek: de zwa­re Bent­ley ver­bruikt 9,8 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 10,2) en is daar­mee ver­ras­send ge­noeg een hal­ve li­ter zui­ni­ger dan de Au­di (1 op 9,7). RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Ben­tay­ga: best dy­na­misch. SQ7: op­recht dy­na­misch. Voor een suv van 2,7 ton rijdt de Ben­tay­ga Die­sel best dy­na­misch. Hij stuurt spon­taan in en dank­zij de ac­tie­ve rol­sta­bi­li­sa­tor blijft over­hel­len tot een mi­ni­mum be­perkt. Op de voor­as drukt wel een zwa­re last van 1458 ki­lo (Au­di: 1395 ki­lo) en daar­door raakt het streng toe­kij­ken­de ESP van de leg en grijpt het vroe­ger in dan leuk is. De be­stu­ring werkt zeer pre­cies, maar de be­krach­ti­ging mag wat ons be­treft een tand­je wor­den te­rug­ge­schroefd. De SQ7 is voor 8962 eu­ro in een klap voor­zien van een sport­dif­fe­ren­ti­eel, vier­wiel­be­stu­ring en de ac­tie­ve rol­sta­bi­li­sa­tor. Hier­mee voelt de SQ7 veel wend­baar­der aan en lijkt hij niet 233 ki­lo, maar wel 1000 ki­lo lich­ter dan zijn Brit­se te­gen­han­ger. De bocht­snel­he­den lig­gen ho­ger en bij het ver­la­ten van boch­ten kan hij zijn kracht be­ter kwijt. De gren­zen van de Au­di lig­gen aan­zien­lijk ver­der weg dan die van de Bent­ley. Met als re­sul­taat dat de SQ7 een ron­de over het test­cir­cuit vier se­con­den snel­ler af­legt. Een nood­stop bij 50, 100 of 150 km/h re­sul­teert in een kor­te­re rem­weg en zijn rem­men met car­bon­ke­ra­mi­sche schij­ven (11.903 eu­ro) la­ten zich be­dui­dend be­ter do­se­ren dan het con­ven­ti­o­ne­le rem­sys­teem van de Ben­tay­ga. MI­LI­EU/KOS­TEN De Ben­tay­ga kan het wel schud­den. Ex­clu­si­vi­teit heeft zijn prijs. Met een ba­sis­prijs van 227.315 eu­ro is de Ben­tay­ga Die­sel bij­na twee keer zo duur als de Au­di SQ7 (127.165 eu­ro). Dit be­te­kent dat de Bent­ley so­wie­so nul pun­ten krijgt op het on­der­deel ‘Prijs test­au­to’, want bij 200.000 eu­ro trek­ken wij de streep. Hoe­wel de Ben­tay­ga veel duur­der is dan de SQ7, moet je even­goed bij­be­ta­len voor de ac­tie­ve rol­sta­bi­li­sa­tor, de com­fort­stoe­len en het 21-inch licht­me­taal. De vas­te las­ten van de Ben­tay­ga en de SQ7 zijn ook niet mals: per kwar­taal be­taal je mi­ni­maal 700 eu­ro aan we­gen­be­las­ting en het on­der­houd kost 1000 eu­ro of meer per jaar. Cen­traal Be­heer Ach­mea brengt trou­wens meer ver­ze­ke­rings­pre­mie in re­ke­ning voor de Au­di SQ7 dan voor de Bent­ley Ben­tay­ga. Dat is dan ook het eni­ge fi­nan­ci­ë­le voor­deel­tje voor de Bent­ley-ko­per ...

BEHENDIG IN BOCH­TEN RECHT ZO DIE GAAT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.