NAKOMELING

Auto Review - - NIEUWS -

Bij­na twee jaar na de in­tro­duc­tie van de nieu­we XF se­dan, toont Ja­gu­ar nu ein­de­lijk de sta­ti­on­wa­gon-va­ri­ant. Even­als voor­heen gaat de ge­zin­se­di­tie van Ja­gu­ars 5-se­rie-kil­ler weer als Sport­bra­ke door het le­ven. Het is zon­der meer een ge­slaagd mo­del, maar heel ver­ras­send is de au­to niet. De Sport­bra­ke is van neus tot B-stijl krek een­der aan de se­dan. Daar­ach­ter laat hij, be­hal­ve een door­lo­pen­de dak­lijn en een gro­te vijf­de deur, ook af­wij­kend ge­vorm­de ach­ter­lich­ten zien. De­ze heb­ben aan de on­der­kant een uit­stul­ping in de vorm van een half maan­tje. De groot­ste trak­ta­tie van de Sport­bra­ke zit hem na­tuur­lijk in de mul­ti­func­ti­o­ne­le ba­ga­ge­ruim­te. De­ze biedt met de ach­ter­bank in de stan­daard­op­stel­ling een in­houd van 565 li­ter. Ga je be­pakt en be­zakt op pad voor een vlieg­vis­trip naar Schot­land, een jacht­par­tij in Wa­les of een ver­hui­zing van je stu­de­ren­de zoon of doch­ter naar drie­hoog-ach­ter, dan doe je er ver­stan­dig aan de ach­ter­bank neer te klap­pen. In de 1700 li­ter aan laad­ruim­te die dan ont­staat, kun je mas­sa’s hen­gels, lies­laar­zen, ge­we­ren en ver­huis­do­zen kwijt. Je kunt er ook voor kie­zen om eens lang­uit ach­ter­in te gaan lig­gen, om ver­vol­gens via het schier ein­de­lo­ze pa­no­ra­ma­dak naar de ster­ren te kij­ken. Zo­dra die voor je ogen be­gin­nen te dan­sen, is een sub­tiel ge­baar rich­ting het dak ge­noeg om de zon-/ster­ren­licht­we­ring elek­trisch te doen slui­ten. Net als bij de F-Pa­ce is bij de XF Sport­bra­ke een ac­ti­vi­ty key le­ver­baar, een con­tact­sleu­tel ver­momd als wa­ter­dich­te arm­band. De Sport­bra­ke wordt waar­schijn­lijk met de­zelf­de aan­drijf­lij­nen le­ver­baar als zijn se­dan­broer, wat be­te­kent dat je kunt kie­zen uit ben­zi­ne- en die­sel­mo­to­ren van 163 tot 380 pk, al dan niet ge­com­bi­neerd met vier­wiel­aan­drij­ving.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.