VLIEG ER EENS UIT

Auto Review - - NIEUWS -

Is het heus? Wordt de vlie­gen­de au­to wer­ke­lijk­heid? Het idee klinkt net zo ab­surd als een he­le pro­vin­cie af­pak­ken van de Zui­der­zee, dus het viel te ver­wach­ten dat een am­bi­ti­eus be­drijf uit Ne­der­land er­ach­ter zit. Het be­drijf heet PAL-V (Per­so­nal Air and Land Ve­hi­cle), is ge­ves­tigd in Raams­donks­veer en hun vlie­gen­de au­to Li­ber­ty is al te be­stel­len. Eind 2018 be­gint de le­ve­ring. Op dit mo­ment heeft PAL-V een show­mo­del dat het de­sign laat zien en een wer­kend test­exem­plaar dat de tech­niek de­mon­streert. Nu gaan ze de twee sa­men­bren­gen. Zo ont­staat een vlie­gen­de au­to die 664 ki­lo weegt, 2 zit­plaat­sen heeft en 100 li­ter brand­stof mee kan ne­men. Rij­den doet de Li­ber­ty met maxi­maal 160 km/h en vlie­gen met 180 km/h op hoog­ten tot 3500 me­ter. De ac­tie­ra­di­us met 2 in­zit­ten­den is pak­weg 400 ki­lo­me­ter. Bij het op­stij­gen laat een 200 pk ster­ke ver­bran­dings­mo­tor de pro­pel­ler aan de ach­ter­kant draai­en. Hier­door ver­snelt de Li­ber­ty, tot na een paar hon­derd me­ter de snel­heid zo hoog is dat de ro­tor op het dak gaat draai­en en de au­to op­stijgt. Een vlieg­bre­vet voor zo’n gy­ro­cop­ter kost 25 uur en 9000 eu­ro. Een schijn­tje in ver­ge­lij­king met de aan­koop­prijs van de Li­ber­ty: van­af 299.000 eu­ro voor de Sport Edi­ti­on. De Pi­o­neer Edi­ti­on, waar­van er 90 ge­bouwd wor­den, kost 500.000 eu­ro. Mis­schien is pri­va­te lea­se een be­taal­ba­re op­los­sing, want bij au­to’s is het zo dat je kor­ting krijgt op je maand­be­drag als je met stic­kers van Che­apTic­kets.nl rond­rijdt ... van­af 299.000 eu­ro www.pal-v.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.