OORDEEL

Auto Review - - NIEUWS -

De ver­dub­be­ling aan ac­cu­ca­pa­ci­teit die Re­nault heeft we­ten te be­rei­ken is een on­ver­wacht gro­te stap. Voor­zien van de 41 kWh-bat­te­rij wordt de ei­ge­naar in de da­ge­lijk­se prak­tijk sig­ni­fi­cant min­der in be­slag ge­no­men door laad­paal­pro­ble­ma­tiek. Met een ei­gen laad­paal voor de deur en veel­vul­dig stads­ge­bruik over­stijgt het bij­tel­lings­voor­deel de ex­tra zorg voor het la­den nu wel heel ge­mak­ke­lijk. Als de Fran­sen in de vol­gen­de vier jaar de re­ë­le ac­tie­ra­di­us we­der­om we­ten te ver­dub­be­len tot 500-600 ki­lo­me­ter, zal er vol­gens mij geen kruid ge­was­sen meer zijn te­gen de de­fi­ni­tie­ve door­braak van de EV. Te­gen die tijd heeft Lau­rens van den Ac­ker on­ge­twij­feld ook nog eens een mooi­e­re koets ont­wor­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.