Raad voor de on­der­ne­mings­raad

Als een werk­ne­mer het moei­lijk vindt om kwes­ties rond zijn au­to­re­ge­ling recht­streeks bij de werk­ge­ver aan te kaar­ten, kan hij zich ook rich­ten tot de on­der­ne­mings­raad. En die kan op zijn beurt weer bij de VZR te­recht voor ge­rich­te in­for­ma­tie.

Auto Review - - NIEUWS -

Als een be­drijf 50 of meer men­sen in dienst heeft, is het in Ne­der­land ver­plicht een on­der­ne­mings­raad (OR) te heb­ben. De raad mag over som­mi­ge za­ken ad­vies aan de di­rec­tie ge­ven, maar er zijn ook kwes­ties waar­voor de raad in­stem­ming moet ge­ven. Zo kan de OR ook veel be­te­ke­nen voor werk­ne­mers op het ge­bied van za­ke­lij­ke mo­bi­li­teit. Au­to­re­ge­lin­gen zijn een se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­de, maar val­len niet on­der een cao. Dat be­te­kent dat ze per be­drijf ver­schil­len en dat niet al­les er dui­de­lijk in ver­meld wordt. Werk­ne­mers zijn zich niet al­tijd be­wust van hun rech­ten. In een dis­cus­sie met de werk­ge­ver trek­ken ze nog­al eens aan het kort­ste eind. Áls er al een dis­cus­sie is, want werk­ne­mers kie­zen er vaak voor om die uit de weg te gaan, zo­dat de re­la­tie met de werk­ge­ver goed blijft. Het ri­si­co dat je je baan kwijt­raakt, weegt mee­stal niet op te­gen de on­ge­mak­ken waar je te­gen­aan loopt met je au­to­re­ge­ling.

KARIGE RE­GE­LIN­GEN

Au­to­re­ge­lin­gen zijn vaak dus­da­nig on­dui­de­lijk en niet­trans­pa­rant, dat de dis­cus­sie pas ont­staat wan­neer er iets ge­beurt wat af­wijkt van het gang­ba­re. Zo kan het zijn dat de werk­ne­mer een an­de­re baan vindt of scha­de rijdt. De VZR merkt dat op die be­lang­rij­ke mo­men­ten vaak blijkt dat een au­to­re­ge­ling van­uit het per­spec­tief van de werk­ge­ver is ge­for­mu­leerd. Niet dat het in de cao veel be­ter is. De af­ge­spro­ken ver­goe­din­gen die daar­in staan, zijn vol­gens de VZR in de re­gel nog­al ka­rig. Als de werk­ne­mer het moei­lijk vindt om zich di­rect tot zijn werk­ge­ver te rich­ten, kan hij het bes­te te­recht bij de OR. Die is een lo­gisch aan­spreek­punt voor de werk­ne­mer die er­ach­ter komt dat zijn mo­bi­li­teits­ver­goe­din­gen en au­to­re­ge­lin­gen niet goed ge­re­geld zijn. Een OR kan met zijn recht op in­for­ma­tie, in­stem­mings­recht, ad­vies­recht en ini­ti­a­tief­recht een be­lang­rij­ke rol spe­len in het be­din­gen en re­ge­len van goe­de af­spra­ken tus­sen werk­ge­vers en werk­ne­mers.

MOEI­LIJ­KE MATERIE

Voor de OR kan een au­to­re­ge­ling een com­plexe materie zijn om te door­gron­den. De VZR on­der­steunt on­der­ne­mings­ra­den daar­om graag en heeft een spe­ci­aal OR-lid­maat­schap in het le­ven ge­roe­pen. On­der­ne­mings­ra­den die ad­vies no­dig heb­ben om hun taak op het ge­bied van za­ke­lij­ke mo­bi­li­teit zo goed mo­ge­lijk uit te voe­ren, kun­nen bij de VZR te­recht voor ge­rich­te in­for­ma­tie. Ove­ri­gens heb­ben ook werk­ge­vers baat bij een goed ge­ïn­for­meer­de on­der­ne­mings­raad, want daar­mee voor­kom je veel dis­cus­sie en on­vre­de. En zo spaar je kost­ba­re tijd en ener­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.