FORD STREETKA

Auto Review - - NIEUWS -

Als je graag te boek staat als ma­cho, moet je dit stuk­je maar even over­slaan. Want met de aan­schaf van een Ford StreetKa gooi je je re­pu­ta­tie de­fi­ni­tief te grab­bel. Het da­mes­kap­per­sima­go dat aan dit ca­bri­ootje kleeft, heeft al­les te ma­ken met het kod­di­ge ui­ter­lijk, en niets met de rij­ei­gen­schap­pen. Want zo bol­rond als de car­ros­se­rie van de klei­ne Keu­le­naar is, zo scherp is zijn be­stu­ring. Hij le­vert nog iets min­der ver­mo­gen dan de Maz­da MX-5, maar qua rij­be­le­ving komt dit ont­hoof­de paas­ei ver­ras­send dicht bij de Ja­pan­ner in de buurt. In boch­ten zul je dan ook me­nig stoe­re­man­nen­au­to­be­stuur­der de bol­ron­de bil­len van de Ka la­ten zien. La­chen! De com­mu­ni­ca­tie­ve be­stu­ring ver­telt je nauw­keu­rig wat de voor­wie­len doen en mee­stal komt dat exact over­een met wat je ze hebt op­ge­dra­gen. Je komt de Ka door­gaans in maar drie kleu­ren te­gen: blauw, zwart en zil­ver­grijs. Nu oogt zo’n grij­ze aan de bui­ten­kant mis­schien wat saai, van­daar dat wij er een­tje met een knal­rood le­ren in­te­ri­eur heb­ben uit­ge­zocht. Bin­nen­in heerst het ooit zo baan­bre­ken­de New Ed­ge­de­sign, in­mid­dels heet dat re­tro. Ver­der heerst Ko­ning Plas­tic en die laat re­gel­ma­tig een kraak­je ho­ren. Ruim­te bied de Streetka voor­al in de hoog­te en dan nog uit­slui­tend met de kap om­laag. Fords van de­ze ge­ne­ra­tie zijn niet on­ge­voe­lig voor roest, dus on­der­werp de car­ros­se­rie en de bo­dem aan een gron­di­ge in­spec­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.