KLANTENSERVICE NE­DER­LAND

Auto Review - - NIEUWS -

De klantenservice in Ne­der­land is be­reik­baar via au­tore­view@abo­land.nl of via Post­bus 20, 1910 AA Uit­geest t.a.v. Klantenservice Au­to Re­view. Te­le­fo­nisch is de klantenservice be­reik­baar op werk­da­gen van 9:00 tot 17:00 uur via te­le­foon­num­mer 0251-760122.

KLANTENSERVICE BEL­GIË

De klantenservice in Bel­gië is be­reik­baar via au­tore­view@abo­land.nl of via Am­bach­ten­laan 21 Unit 2A, 3001 He­ver­lee t.a.v. Klantenservice Au­to Re­view. Te­le­fo­nisch is de klantenservice be­reik­baar op werk­da­gen van 9:00 tot 17:00 uur via te­le­foon­num­mer 02-8085523. Het af­slui­ten van een abon­ne­ment kan te­le­fo­nisch of via www.bla­den­box.be.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Au­to Re­view kost €4,25 per num­mer. Het stan­daard­ta­rief voor Au­to Re­view is in Ne­der­land €38,50 en in Bel­gië €40,50 voor 12 num­mers. De­ze prijs geldt bij be­ta­ling via au­to­ma­ti­sche in­cas­so. Voor be­ta­ling per (di­gi­ta­le) fac­tuur geldt een toe­slag van €2,50. Abon­ne­men­ten wor­den na een jaar au­to­ma­tisch ver­lengd te­gen het dan gel­den­de stan­daard­ta­rief. Het op­zeg­gen van een abon­ne­ment kan schrif­te­lijk per post of e-mail of via www.abo­land.nl of www.abo­land.be. Ver­meld voor een spoe­dig ant­woord dui­de­lijk de abon­nee- en adres­ge­ge­vens (zie adre­se­ti­ket).

AL­GE­ME­NE VOOR­WAAR­DEN

De al­ge­me­ne voor­waar­den zijn te vin­den op de web­si­te www.fnl.nl. De­ze voor­waar­den zijn ook schrif­te­lijk op te vra­gen bij Abon­ne­men­ten­land, Post­bus 20, 1910 AA Uit­geest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.