SPEEDY TONIC

Auto Review - - NIEUWS -

Kia opent de aan­val op de Re­nault Cap­tur met de Sto­nic: een fraaie, com­pac­te suv met een vreem­de naam. Wat is het toch met au­to­mer­ken en vreem­de mo­del­na­men? De Re­nault Kad­jar spant de kroon: we moe­ten nog gnif­fe­len als we den­ken aan het pers­be­richt waar­in de naam wordt uit­ge­legd: “Kad­jar is een lu­die­ke sa­men­stel­ling van de woor­den Kad- en -Jar.” Pfff, wat een mar­ke­ting­praat. De Kia Sto­nic dankt zijn naam aan de woor­den ‘Speedy’ en ‘Tonic’. Dat is niet de tonic die je kent van de bub­bels in je neus en de bit­te­re na­smaak, maar een term uit de mu­ziek­we­reld die in het Ne­der­lands ‘to­ni­ca’ wordt ge­noemd. Kia legt uit dat to­ni­ca re­fe­reert aan het eer­ste en laat­ste ak­koord van een com­po­si­tie. Met de Sto­nic volgt Kia de­zelf­de rou­te als Opel met de Cros­s­land X: het is een hip al­ter­na­tief voor men­sen die nu in een com­pac­te mpv rij­den. Het de­sign is strak maar braaf en je kunt het zelf op­leu­ken met een dak in een con­tras­te­ren­de kleur (keu­ze uit 5 kleu­ren). Het dash­board is ook op te fleu­ren met kleur­ac­cen­ten. De knop­pen voor de ven­ti­la­tie en het tou­chs­creen er­bo­ven, her­ken­nen we uit de Kia Rio. De pret­ti­ge 1,0-li­ter tur­bom­o­tor uit de Rio is ook le­ver­baar voor de Sto­nic, even­als een 1,2-li­ter ben­zi­ne­mo­tor zon­der tur­bo die het ba­sis­mo­del aan­drijft. Voor men­sen die veel ki­lo­me­ters rij­den is er een 1,6li­ter tur­bo­die­sel­mo­tor le­ver­baar. De ba­ga­ge­ruim­te met dub­be­le laad­vloer heeft een in­houd van 352 li­ter. Dat is iets min­der dan in de Re­nault Cap­tur en de Opel Cros­s­land X. Op het ge­bied van vei­lig­heid neemt Kia niet met min­der ge­noe­gen en le­vert het de Sto­nic – al dan niet te­gen meer­prijs – met een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning, do­de­hoek­waar­schu­wing, een rij­baan­as­sis­tent en een di­gi­ta­le schoon­moe­der die bij het uit­par­ke­ren waar­schuwt voor ver­keer van op­zij. De prij­zen en de ver­koop­start zul­len niet lang meer op zich la­ten wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.