KLAAR VOOR PRO­DUC­TIE

Auto Review - - NIEUWS -

De­ze knots­gek­ke hy­per­car van As­ton Mar­tin rijdt over niet al te lan­ge tijd op de open­ba­re weg. We ho­pen hem nooit in het echt te­gen te ko­pen, aan­ge­zien we van de fo­to’s al knik­ken­de knie­ën en hart­klop­pin­gen krij­gen. Want kijk toch eens naar die voor­kant: de split­ter zweeft in het lucht­le­di­ge, tus­sen de voor- en ach­ter­wie­len zit een kier waar meer lucht door­heen stroomt dan tus­sen de voor­tan- den van Ma­don­na en het ach­ter­aan­zicht be­staat voor de helft uit het rub­ber van de bre­de ach­ter­wie­len. Het is moei­lijk voor te stel­len, maar ach­ter de ca­bi­ne van de Val­ky­rie zit een reus­ach­ti­ge, door Cos­worth ge­bouw­de 6,5-li­ter V12. In com­bi­na­tie met een elek­tro­mo­tor komt het ver­mo­gen uit op on­tie­ge­lijk veel pk’s (cir­ca 1000). De ca­bi­ne biedt ruim­te aan twee personen die in­stap­pen door vleu­gel­deu­ren. De stoe­len zit­ten di­rect op de bo­dem van de tob­be van car­bon ge­schroefd. Al­le knop­pen prij­ken op het los te ha­len stuur, het dash­board wordt ge­bruikt om drie dis­plays aan te be­ves­ti­gen. Het lin­ker- en rech­ter­scherm to­nen het beeld van de ca­me­ra’s die de bui­ten­spie­gels ver­van­gen. De Val­ky­rie gaat vol­gend jaar in pro­duc­tie. Vijf­en­twin­tig exem­pla­ren vin­den hun weg naar het cir­cuit en 150 stuks mo­gen op de open­ba­re weg rij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.