ZOMERSE VERKOELING

Auto Review - - NIEUWS -

Toen een ken­nis van me ver­tel­de dat ze met een au­to zon­der air­co op va­kan­tie gaat naar de Dordog­ne, was ik ver­bijs­terd. Al die uren in de fi­le op de au­to­rou­te, ter­wijl de tem­pe­ra­tuur op­loopt tot 35 gra­den en het as­falt lijkt te smel­ten. Dat dui­vel­se di­lem­ma of je de ra­men open doet en gek wordt van de her­rie, of be­reid bent om van je au­to een sau­na te ma­ken. Dat ze über­haupt voor­pret had, met die hel­le­tocht in het voor­uit­zicht. Nie­mand koopt te­gen­woor­dig een nieu­we au­to zon­der air­co, waar­door je bij­na ver­geet hoe kort het ge­le­den is dat de­ze op­tie aan zijn op­mars be­gon. Nog maar 25 jaar ge­le­den had vrij­wel geen en­ke­le au­to in de Ne­der­land­se prijs­lijs­ten het stan­daard aan boord. On­langs re­den we in een Mercedes 300 CE uit 1991, die toen 120.000 gul­den kost­te. Denk maar niet dat air­co bij de prijs was in­be­gre­pen, je be­taal­de ruim 5000 gul­den bij. Maar luxe went snel. Je kunt je haast niet meer voor­stel­len hoe het was om geen air­co in je au­to te heb­ben. Ik moest er nog aan den­ken toen ik ach­ter het stuur stap­te van een Cit­ro­ën Vi­sa Club uit 1978 (zie de ru­briek Oud & Nieuw el­ders in dit blad). De Cit­ro­ën Vi­sa kleur­de mijn jeugd, mijn ou­ders heb­ben er twee ge­had. Zon­der air­co, ui­ter­aard. En toch gin­gen we blij­moe­dig met het ge­zin naar Bei­e­ren, Frank­rijk, Oos­ten­rijk en Zwit­ser­land. Nie­mand die klaag­de over ge­brek aan koe­le lucht in de au­to. Een band­je van Bas­sie & Adri­aan in de ge­le Sports Walk­man en af en toe een pak­je Tjolk of Wic­ky was vol­doen­de om mij rus­tig te hou­den in de hit­te. Op de par­keer­plaat­sen langs de au­to­bahn en de au­to­rou­te zag je an­de­re be­zwe­te ge­zin­nen – op­ge­wekt en wel, want het was va­kan­tie – uit bloed­he­te broei­kas­jes stap­pen. Het is maar net wat je ge­wend bent. Toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties au­to­mo­bi­lis­ten zul­len ver­bijs­terd zijn als ze ver­ne­men dat je ooit zelf je au­to moest in­par­ke­ren en dat je in de fi­le con­ti­nu be­zig was met stu­ren, op­scha­ke­len, rem­men en te­rug­scha­ke­len. Dat kan de au­to toch al­le­maal zélf? Van som­mi­ge ver­dwe­nen va­kan­tie­ri­tu­e­len kan ik ove­ri­gens nog nos­tal­gisch wor­den. Zo vond ik het al­tijd erg leuk om van te­vo­ren naar de ANWB-win­kel te gaan – eerst met mijn va­der, la­ter als stu­dent zelf – om we­gen­kaar­ten te ko­pen, en de avond van te­vo­ren een rou­te te be­den­ken rich­ting de va­kan­tie­be­stem­ming. De vol­doe­ning was groot als je keu­rig bin­nen de tijd die je in ge­dach­ten had in het huis­je of op de cam­ping ar­ri­veer­de, zon­der ver­keerd te rij­den. Het was wat ro­man­ti­scher dan ach­te­loos de be­stem­ming in het na­vi­ga­tie­sys­teem in­voe­ren en op weg te gaan. Maar op va­kan­tie in een au­to zon­der air­co? Ik moet er niet meer aan den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.