Hij is weer fijn

De Fiesta is al 41 jaar de rots in de bran­ding van de Ford-prijs­lijst. De vo­ri­ge ge­ne­ra­tie hield het 9 jaar uit, was een groot suc­ces en ver­ou­der­de nau­we­lijks. Al­leen dat dash­board, dat kon echt niet meer. De nieu­we Fiesta neemt re­van­che.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Jaap Pe­ters

Je moet op je hoog­te­punt stop­pen”, hoor je vaak over spor­ters of ar­ties­ten. Maar dat lukt niet al­tijd. Een suc­ces­voet­bal­ler kan ein­di­gen bij Hel­mond Sport, ter­wijl een zan­ger die ooit Wem­bley uit­ver­kocht, ge­noe­gen moet ne­men met een schnab­bel op een be­drijfs­feest­je van de plaat­se­lij­ke ca­fe­ta­ria. “Hal­lo Stads­ka­naal, heb­ben we er een beet­je zin in?” De Ford Fiesta heeft daar geen last van. Hij maakt al 41 jaar deel uit van het Ford-gam­ma en ver­koopt ei­gen­lijk al­tijd pri­ma. In­mid­dels zijn vier ge­ne­ra­ties ge­ko­men en ge­gaan. Er is geen mo­del van Ford dat het lan­ger uit­hield (als we de Tran­sit even niet mee­tel­len). De eer­ste en de twee­de ge­ne­ra­tie hiel­den het meer dan tien jaar vol, maar ook de vier­de had een lan­ge adem: hij stond al sinds 2008 in de prijs­lijst. En het bij­zon­de­re is dat de ver­ko­pen geen en­ke­le dip ver­to­nen. De Fiesta IV den­der­de door als­of hij nog maar net was ge­ïn­tro­du­ceerd en stond in maart nog bo­ven­aan in de Eu­ro­pe­se ver­koop­lijs­ten. Hij was niet die ou­de ar­tiest die zijn roem lang­zaam zag ver­dam­pen, maar stopt nu, op zijn hoog­te­punt.

NE­DER­LANDS SUC­CES

Die po­pu­la­ri­teit is niet gek. De vo­ri­ge Fiesta bleef tot het eind van zijn car­ri­è­re een van de best rij­den­de com­pac­te au­to’s en ziet er – ze­ker sinds zijn om­vang­rij­ke fa­ce­lift in 2013 – nog al­ler­minst ver­ou­derd uit. Op twee on­der­de­len bleef de Fiesta wel flink ach­ter. De ruim­te ach­ter­in was on­der de maat, maar dat was niet de groot­ste er­ger­nis. Het was voor­al het ver­ou­der­de dash­board, met een brei aan knop­pen en een piep­klein na­vi­ga­tie­scherm­pje, waar­door de Fiesta zijn wa­re leef­tijd niet kon ver­hul­len. Een groot mul­ti­me­dia­scherm is te­gen­woor­dig ei­gen­lijk een must, ook in com­pac­te au­to’s. Nu had­den we in de­cem­ber vo­rig jaar al ge­zien dat het met het dash­board van de Fiesta ruim­schoots goed is ge­ko­men. Die ver­be­te­ring straalt een beet­je op heel Ne­der­land af, want de ver­ant­woor­de­lij­ke man voor het nieu­we in­te­ri­eur, is on­ze land­ge­noot Am­ko Leen­arts. Het nieu­we dash­board ziet er hoog­waar­dig uit en het aan­tal knop­pen is met de helft ver­min­derd. Het gro­te (!) mul­ti­me­dia­scherm heeft een plek op de mid­den­con­so­le ge­kre­gen en al­les is over­zich­te­lijk in­ge­deeld. Veel mooi­er krijg je het op dit mo­ment niet in de com­pac­te klasse. Nu we toch bin­nen zit­ten, kij­ken we met­een hoe het in de nieu­we Fiesta met het ge­rief van de ach­ter­pas­sa­giers is ge­steld. Dat is ten de­le verbeterd. Je bent be­slist be­ter af dan in de ou­de Fiesta, maar lan­ge men­sen heb­ben nog al­tijd te wei­nig hoof­druim­te door de af­lo­pen­de dak­lijn. De been­ruim­te is iets toe­ge­no­men. Het houdt nog niet over, maar de 1,6 cen­ti­me­ter

die Ford ex­tra cre­ëer­de, is nét ge­noeg om je lan­ge be­nen wat mak­ke­lij­ker te kwijt te ra­ken.

FIESTA ACTIVE

Het ui­ter­lijk bor­duurt ver­der op dat van de ge­fa­ce­lif­te Fiesta, maar is iets rus­ti­ger door­dat er wat lij­nen en vou­wen zijn ge­schrapt. Aan de ach­ter­kant koos Ford voor meer braaf­heid, met de ach­ter­lich­ten nu ho­ri­zon­taal aan weers­zij­den van de num­mer­plaat, in plaats van speels langs de ach­ter­ruit. In to­taal groei­de de Fiesta met 7 cen­ti­me­ter in de leng­te. Wat Ford slim be­dacht heeft, is dat het ver­schil­len­de ver­sies in­tro­du­ceert voor elk ty­pe au­to­mo­bi­list. Je hebt de ‘als het maar rijdt’ty­pes, die kun­nen kie­zen voor de bra­ve Trend­ver­sies. He­le­maal aan de an­de­re kant van het spec­trum staat de spor­tie­ve ST, die vol­gend jaar wordt ge­ïn­tro­du­ceerd. De Ti­ta­ni­um is een chi­que­re uit­voe­ring van de Trend, met een rij­ke­re uit­rus­ting en krach­ti­ger mo­to­ren. Voor pre­cies het­zelf­de be­drag heeft Ford ook de Fiesta ST Li­ne in de aan­bie­ding. Dit is de wat af­ge­zwak­te ver­sie van de ‘ech­te’ ST, die ten op­zich­te van de bra­ve­re Fiesta’s in­druk maakt

met een spor­tie­ver ui­ter­lijk en in­te­ri­eur, een wat ste­vi­ger af­ge­stemd on­der­stel en een span­nen­der uit­laat­ge­luid. Je hebt ook luxe­paar­den die een klei­ne au­to be­lie­ven, maar wel om­ringd wil­len wor­den door weel­de. Voor hen is er het top­mo­del Vig­na­le, een va­ri­ant die we ook al ken­nen uit an­de­re Ford-mo­del­len. De Vig­na­le is vol­ge­stopt met chi­que op­ties als ge­quil­te le­ren be­kle­ding en dash­board met ge­stikt leer. Vol­gend jaar ver­schijnt een cros­sover op ba­sis van de Fiesta: de Fiesta Active.

RAL­LY­RIJ­DER

Wij pro­be­ren de ST Li­ne uit, in com­bi­na­tie met de veel­be­kroon­de 1,0-li­ter drie­ci­lin­der mo­tor met di­rec­te brand­stofin­spui­ting. Hij is nu ook le­ver­baar in de krach­tig­ste uit­voe­ring met 140 pk, die in Ne­der­land als spe­ci­al edi­ti­on zal ver­schij­nen. De pres­ta­ties zijn uit­ste­kend: in 9 se­con­den zit je van­af stil­stand al op 100 km/h en de top­snel­heid ligt bo­ven de 200 km/h. De drie­ci­lin­der bouwt zijn ver­mo­gen ge­lijk­ma­tig op en heeft geen last van tril­lin­gen die je soms te­gen­komt bij der­ge­lij­ke mo­to­ren. Met een ST Li­ne ben je al snel ge­neigd om als een ral­ly­rij­der te­keer te gaan. Het on­der­stel is prach­tig uit­ge­ba­lan­ceerd: spor­tief, maar niet spij­ker­hard. De sport­stoe­len hou­den je pri­ma op je plaats, hoog­uit had het zit­ge­deel­te iets lan­ger ge­kund om je be­nen be­ter te on­der­steu­nen. Het blijft be­won­de­rens­waar­dig hoe Ford zul­ke leuk rij­den­de au­to’s weet te ma­ken. Dat het stuur van on­de­ren is af­ge­plat en de pe­da­len van licht­me­taal zijn, is aar­dig voor de beleving. Na af­loop van de test­rit over prach­ti­ge, ver­la­ten Spaan­se we­gen, we­ten we het wel: als we een Fiesta moch­ten uit­kie­zen, dan werd het de ST Li­ne. De dag er­na stap­pen we in de Vig­na­le met 125 pk en wor­den we met­een aan het twij­fe­len ge­bracht. Voor­uit, hij is meer dan 3000 eu­ro duur­der dan een ST Li­ne of Ti­ta­ni­um, maar al­leen al van de aan­blik van de le­ren stoe­len met zes­hoe­ki­ge stik­sels wor­den al­le zin­tui­gen op scherp ge­zet. Een­maal on­der­weg, be­valt ons de wat com­for­ta­be­ler on­der­stel­af­stem­ming toch ook erg goed. Nog steeds kun je hard de bocht door, maar in de Vig­na­le gaat het er be­schaaf­der aan toe dan in de ST Li­ne. Het ge­luid van de mo­tor wordt in­druk­wek­kend ge­dempt, net als het ge­ruis van de wind. Op slecht weg­dek hoor je de ban­den wel eens ploe­te­ren, maar echt hin­der­lijk wordt het niet. Bij het be­luis­te­ren van Bo­he­mi­anRhap­so­dy op de B&O-ge­luids­in­stal­la­tie, ver­moe­den we dat Fred­die Mer­cu­ry te­vre­den zou zijn over de ge­luids­kwa­li­teit van zijn num­mer. Ford meldt dat tech­ni­ci een jaar ge­luis­terd heb­ben naar 5000 num­mers, van Ade­le tot Jay-Z, om een op­ti­maal ge­luid te cre­ë­ren. De Vig­na­le staat van­af 22.045 eu­ro in de prijs­lijst (1.0 EcoBoost, 125 pk), de ST Li­ne en de Ti­ta­ni­um zijn van­af 19.545 eu­ro le­ver­baar (1.0 EcoBoost, 100 pk). De wat bra­ve­re Trend, met 70 of 85 pk ster­ke at­mos­fe­ri­sche 1,1-li­ter mo­tor, is er van­af 15.745 eu­ro. De Trend en de Ti­ta­ni­um zijn er ook in com­bi­na­tie met een 1,5-li­ter die­sel­mo­tor met 85 pk. El­ke Fiesta heeft een spoor­as­sis­tent en do­de­hoek­waar­schu­wing, maar als je bij­be­taalt, par­keert hij zich­zelf in, remt hij au­to­ma­tisch voor voet­gan­gers en kan hij wor­den voor­zien van een groot­licht­as­sis­tent.

Com­pli­men­ten voor Gro­nin­ger Am­ko Leen­arts: wat ziet het nieu­we Fie­sta­das­h­board, met zwe­vend beeld­scherm, er prach­tig uit.

Bruut: De ST Li­ne heeft zij­skirts, een spor­tie­ve Ford Per­for­man­ce­gril­le en een gro­te ach­ter­spoi­ler.

Be­schaafd: de Vig­na­le is de chi­que Fiesta, met een spe­ci­a­le gril­le, een dif­fusor en glim­men­de sier­lijs­ten voor de mist­lam­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.