CONCLUSIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De be­wijs­drang van de Stel­vio is over­dui­de­lijk. Met zijn on­mis­ken­ba­re Al­fa-neus, het merk­ty­pi­sche in­te­ri­eur­de­sign en de krach­ti­ge vier­ci­lin­der tur­bom­o­tor trekt hij niet al­leen ie­ders aan­dacht, maar ook de klin­kers uit de straat. Daar­naast is de im­po­san­te Ita­li­aan ruim en prak­tisch. Des­on­danks lig­gen de prij­zen op een aan­vaard­baar ni­veau. In dit se­lec­te ge­zel­schap moet hij des­on­danks ge­noe­gen ne­men met een der­de plaats, al is de ach­ter­stand van slechts ne­gen pun­ten op de num­mer 2 ui­terst be­schei­den. Iets meer aan­dacht voor de af­wer­king, de vei­lig­heid en het com­fort had de Stel­vio waar­schijn­lijk een twee­de plek op­ge­le­verd. Al­leen op de dis­ci­pli­nes Com­fort en Rij­ei­gen­schap­pen is de Por­sche de Al­fa Ro­meo de baas. Maar de over­win­ning van de Ma­can op die laat­ste dis­ci­pli­ne is zo over­tui­gend, dat hij daar­mee zijn oor­was­sin­gen op het ge­bied van Mo­tor/Trans­mis­sie en Mi­li­eu/Kos­ten com­pen­seert. Een heer­lij­ke au­to, de Ma­can, al­leen zou hij met een zes­ci­lin­der een stuk be­ter uit de verf ko­men. Om de prijs nog enigs­zins be­hap­baar te hou­den, zou­den we daar wel wat uit­rus­tings­de­tails voor wil­len in­le­ve­ren. De Au­di wint de­ze test, wat hij voor­al dankt aan zijn vei­lig­heids­uit­rus­ting, zijn uit­ste­ken­de af­wer­king en zijn hoog­staan­de com­fort. Daar­naast be­haalt de Q5 pri­ma sco­res met zijn aan­drijf­lijn en rij­ei­gen­schap­pen. En zo gaat de ze­ge in de­ze test naar de au­to die je als ‘beste all­roun­der’ kunt om­schrij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.