Om over een Rin­ge­tje te ja­gen

Na­tuur­lijk kun je met de nieu­we Hon­da Ci­vic Ty­pe R ge­woon naar de bak­ker op de hoek rij­den. Of naar je schoon­ou­ders in Lutje­broek. Maar als je écht wilt we­ten wat de­ze hel­se Hon­da kan, ga je na­tuur­lijk naar de Ei­fel in Duits­land. Je weet wel, waar ook de

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Paul Eng­lert, Gert Weg­man • Fo­to’s Zbig­niew Ma­zar

Stel je voor dat Dout­zen Kroes of Kim Kar­das­hi­an ver­ke­ring met je wil, maar dan on­der strik­te voor­waar­den. Je mag al­leen haar hand vast­hou­den tij­dens het wan­de­len, je mag haar af en toe ont­bijt op bed bren­gen en je mag haar schoe­nen poet­sen. Ver­der niks. Tja, dat zou toch een beet­je eh … jam­mer zijn. Net zo­als het zon­de is om met de Ci­vic Ty­pe R al­leen bood­schap­pen te ha­len, de kin­de­ren naar school te bren­gen en over de N302 te tuf­fen. Daar­om ja­gen we de krach­tig­ste Ci­vic een paar rond­jes over de Nord­schlei­fe op de Nür­bur­g­ring. We zijn be­nieuwd of de 320 pk ster­ke hot hatch in­der­daad doet wat Hon­da be­looft. Nee, we gaan niet pro­be­ren zijn net ge­ves­tig­de ron­d­ere­cord voor voor­wiel­aan­drij­vers (7:43,8 mi­nu­ten) aan te scher­pen. Wat we wel wil­len, is op­ti­maal ge­bruik­ma­ken van de mo­ge­lijk­he­den die de nieu­we Ci­vic Ty­pe R biedt. Althans, voor zo­ver dat kan met al die an­de­re toe­ris­ten op de 20,8 ki­lo­me­ter lan­ge baan ...

‘STANDJE HOOLIGAN’

De nieu­we Ty­pe R is even­als zijn wat al­le­daag­sere Ci­vic­broers lan­ger en ge­strek­ter dan zijn voor­gan­ger, waar­door hij ach­ter­in wat meer hoofd­en been­ruim­te biedt. He­laas kun­nen hier maar twee ach­ter­pas­sa­giers van ge­nie­ten, want Hon­da heeft er­voor ge­ko­zen de R­Ty­pe al­leen als vier­zit­ter te le­ve­ren. Het dash­board is rus­ti­ger vorm­ge­ge­ven dan voor­heen, wat het over­zicht ten goe­de komt. Ver­dwe­nen zijn de prak­ti­sche ma­gic­seats, zo­dat het min­der ge­mak­ke­lijk is om voor je schoon­moe­der in Lutje­broek een ho­ge staan­de plant mee te bren­gen. Eer­lijk ge­zegd in­te­res­seert het ons geen moer. Ze­ker niet na­dat we de start­knop heb­ben in­ge­drukt en de hit­si­ge vier­ci­lin­der even in de toe­ren heb­ben ge­jaagd. We zet­ten de rij­stan­den­knop van­uit de com­fort­mo­dus via de sport­stand in +R­mo­dus, ook wel be­kend als ‘standje hooligan’. De adap­tie­ve schok­dem­pers wor­den har­der en de ge­bla­zen 2,0­li­ter mo­tor re­a­geert nog hef­ti­ger op het gas­pe­daal, maar het sta­bi­li­sa­tie­sys­teem – door Hon­da Agi­le Hand­ling As­sist ge­doopt – blijft ac­tief. On­ge­dul­dig chec­ken we bij de slag­boom van de Nür­bur­g­ring in met de QR­co­de op on­ze smartpho­ne (han­dig, die Gr­een Hell Dri­ving App!) en war­men ver­vol­gens de ban­den even goed op. De zes­bak van de Ty­pe R scha­kelt zo mo­ge­lijk nog fij­ner en exac­ter dan die van de huis­tuin­en­keu­ken­Ci­vics, met veel ge­voel en heer­lijk kor­te scha­kel­we­gen. Na 4 ki­lo­me­ter, op het cir­cuit­ge­deel­te dat be­kend­staat als Flug­platz, la­ten we de teu­gels vie­ren en met­een geeft de au­to het ge­voel dat hij wil op­stij­gen. Hij ac­ce­le­reert

tot in de toe­ren­be­gren­zer als een be­ze­te­ne en ter­wijl de drie uit­laat­pij­pen een dro­ge snerp la­ten ho­ren, knal­len we over het Sch­we­den­kreuz. We scha­ke­len te­rug voor de scher­pe Arem­berg­bocht, waar­bij de aan­drijf­lijn au­to­ma­tisch voor een dot­je tus­sen­gas zorgt. We be­zor­gen de aan­ge­pas­te Brem­bo­rem­men de schrik van hun le­ven, maar ze kwij­ten zich des­on­danks glans­rijk van hun taak. De spe­ci­aal voor de Ty­pe R ont­wik­kel­de, ul­tra­plat­te Con­tiSport­ban­den kreu­nen licht­jes, maar dank­zij het ver­laag­de zwaar­te­punt, het sper­dif­fe­ren­ti­eel en de 65 mm gro­te­re spoor­breed­te van de ach­ter­as geeft het on­der­stel geen krimp. Toe­ge­ge­ven, de bocht­snel­heid is iets la­ger dan bij de ou­de Ty­pe R, maar de trac­tie bij het uit­ko­men van de bocht is fe­no­me­naal, zo­dat het al met al toch snel­ler gaat dan voor­heen. Bo­ven­dien voor­komt de spe­ci­a­le voor­wiel­op­han­ging dat de aan­zien­lij­ke aan­drijf­krach­ten bij dit soort exer­ci­ties hin­der­lijk aan het stuur gaan ruk­ken.

MIN­DER RAFELIG

Toch sla­ken we niet al­leen maar hal­le­lu­jakre­ten. Want hoe­wel de nieu­we op­per­Ci­vic ver­re van slecht stuurt, mis­sen we toch wat ge­voel in de in­stal­la­tie. In de +R­stand gaat de be­die­ning we­l­is­waar lek­ker zwaar en re­a­geert de in­stal­la­tie di­rect, maar een toef­je meer feed­back zou wel­kom zijn. Ook mer­ken we tij­dens on­ze eer­ste ron­de dat er wat veel be­we­ging in de ach­ter­kant zit. Op de baan­ge­deel­ten met een hel­lend weg­dek wordt de au­to bo­ven­dien een tik­kel­tje zoe­ke­rig. Tijd voor een twee­de ron­de, al was het maar om te chec­ken of on­ze waar­ne­min­gen écht klop­pen. In­mid­dels ken­nen we de au­to iets be­ter en heb­ben we ons boch­ten­ge­heu­gen ook op­ge­frist. We ge­ven de Ci­vic nog iets meer op zijn fa­lie en wat blijkt: bij het toe­ne­men van de snel­heid zor­gen de enor­me ach­ter­vleu­gel en de dif­fusor voor ex­tra down­for­ce, waar­door het rij­ge­drag min­der rafelig wordt. Het gaat nu ze­ker­der en vloei­en­der, al ko­men we niet in de buurt van het ron­de­

We be­zor­gen de Brem­bo-rem­men de schrik van hun le­ven, maar ze kwij­ten zich glans­rijk van hun taak.

re­cord. We ma­len er niet om, want door de com­bi­na­tie van zijn enor­me ver­mo­gen, z’n hand­ge­scha­kel­de ver­snel­lings­bak en z’n voor­wiel­aan­drij­ving biedt de Ci­vic Ty­pe R een enorm pak beleving. Na­tuur­lijk is de vier­wiel­aan­ge­dre­ven con­cur­ren­tie al­les­be­hal­ve saai of ver­ve­lend, maar ze mis­sen toch een stuk­je rauw­heid dat zo goed bij een hot hatch past. Vraag is al­leen of de Ne­der­land­se lief­heb­ber hier de ste­vi­ge prijs van 53.980 eu­ro voor over­heeft. Een Golf R (310 pk) is nau­we­lijks duur­der, ter­wijl een Seat Le­on Cu­pra 300 bij­na 13.000 eu­ro goed­ko­per is. Wat hen mo­ge­lijk over de streep trekt, is de (on­be­grens­de) top­snel­heid van de Ci­vic. Die be­draagt 272 km/h, waar­mee je op de au­to­bahn de mees­te dik­ke Duit­sers ach­ter je laat …

De nieu­we Ty­pe R- mo­tor heeft 10 pk meer dan zijn voor­gan­ger en is ook de snel­ste ver­sies van de Le­on en de Golf de baas.

Eer­vol­le ver­mel­ding: als re­cord­hou­der ver­dient de Ty­pe R de be­roem­de stic­ker als geen an­der.

Bij de toe­rit naar de Nord­schlei­fe wordt veel ver­mo­gens­la­tijn ge­spro­ken. Me­nig 911- rij­der schrikt zich een hoed­je als je ach­te­loos het aan­tal pk’s van je ‘Hon­daatje’ noemt.

Op­ge­ruimd staat net­jes. Het nieu­we dash­board oogt een stuk rus­ti­ger dan in de vo­ri­ge Ci­vic. De ro­de ac­cen­ten zor­gen voor een vro­lij­ke noot.

Geen ma­gic seats meer ach­ter­in, maar voor­in zit je nu ge­luk­kig wat la­ger dan voor­heen. De rood-zwar­te voor­stoe­len hou­den je ste­vig vast.

Pro­vo­ce­rend: de vleu­gel­par­tij ach­ter­op werkt op al­le GTIpi­lo­ten als een ro­de lap op een stier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.