Spor­tie­ve luxe

De al­ler­duur­ste BMW 7-se­rie is voor het eerst voor­zien van het be­roem­de M-lo­go en wordt aan­ge­dre­ven door een V12-mo­tor. De Por­sche Panamera Exe­cu­ti­ve heeft vier ci­lin­ders min­der, maar doet hij echt on­der voor de Sie­be­ner?

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Paul Eng­lert, Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Klaus Hu­ber-Aben­d­roth

Een BMW 7-se­rie met een ben­zi­ne­mo­tor en een lan­ge wiel­ba­sis, krijgt het ach­ter­voeg­sel Li. Dat klinkt een beet­je Chi­nees en is ook best toe­pas­se­lijk, want daar ver­wacht BMW de mees­te ko­pers te vin­den voor de M760Li xDri­ve. Het is de eer­ste Sie­be­ner met het M-lo­go op het kof­fer­dek­sel en de flan­ken. Maar hoe­veel M-in­gre­di­ën­ten zijn te her­ken­nen in de duur­ste 7-se­rie? Daar kun­nen we al­leen ach­ter ko­men door hem naast zijn spor­tief­ste con­cur­rent te zet­ten, de Por­sche Panamera Tur­bo Exe­cu­ti­ve. We kij­ken ui­ter­aard hoe het zit met de rije­gen­schap­pen van bei­de au­to’s, maar om­dat ze met hun lan­ge wiel­ba­sis ook als di­rec­tie­wa­gen wor­den in­ge­zet, heb­ben we ruim­te en com­fort als ex­tra be­lang­rij­ke test­cri­te­ria aan­ge­vinkt. IN-/EXTERIEUR De BMW is be­ter ge­schikt als di­rec­tie­wa­gen. Voor­in bie­den bei­de ver­leng­de li­mou­si­nes geen mil­li­me­ter ex­tra ruim­te dan hun broers met de stan­daard­wiel­ba­sis. In de BMW heb je

wel meer be­we­gings­vrij­heid dan in de Por­sche, want daar­in zit de ho­ge mid­den­tun­nel je el­le­bo­gen in de weg. Het ruim­te­ge­voel is in de BMW so­wie­so be­ter voor el­kaar, al heb je ach­ter in bei­de au­to’s on­ge­veer even­veel be­we­gings­vrij­heid. Dat is ver­ras­send, want door het la­ge sil­hou­et van de Panamera ver­wacht je niet dat de hoof­druim­te in or­de is. Zo­lang je de stoel in zijn laag­ste po­si­tie zet, is er ech­ter niets aan de hand. In de BMW zit je ho­ger en kun je iets be­ter zien of je chauf­feur op­let in het ver­keer. Die kans is gro­ter dan in de Por­sche, want de over­zich­te­lijk­heid is be­ter voor el­kaar. Op prak­tisch ge­bied doe je juist weer be­te­re za­ken met de Panamera, want hier­in kun je de ach­ter­ste stoe­len neer­klap­pen, waar­na een ba­ga­ge­ruim­te van bij­na 1500 li­ter ont­staat. BMW stelt daar al­leen een ski­luik te­gen­over. De BMW heeft een ho­ger maxi­maal laad­ver­mo­gen; er mag 130 ki­lo meer aan boord dan in de Panamera. Op het ge­bied van de be­die­ning maakt zo­wel BMW als Por­sche ge­bruik van knop­pen, scha- ke­laars en touch­pads. Dat laat­ste is han­dig, om­dat het je niet af­leidt van het ver­keer. Mocht je toch wat slor­dig wor­den, dan geeft de ver­moeid­heids­her­ken­ning aan dat het tijd is voor een kof­fie­pau­ze. Ver­der heeft de 7-se­rie een spoor­as­sis­tent met au­to­ma­ti­sche stuur­cor­rec­tie, do­de­hoek­waar­schu­wing en een nood­re­mas­sis­tent. De kortst mo­ge­lij­ke sa­men­vat­ting is dat de BMW ei­gen­lijk al­les aan boord heeft wat te­gen­woor­dig mo­ge­lijk is op vei­lig­heids­ge­bied. De Panamera doet niet on­der voor de 7-se­rie en heeft zelfs stan­daard zij­air­bags voor de ach­ter­pas­sa­giers. COM­FORT De stoe­len van de BMW slui­ten aan op elk pos­tuur. De krach­tig­ste 7-se­rie al­ler tij­den is geen ech­te M en dus is de af­stem­ming van het on­der­stel niet ul­tra­s­por­tief. In­te­gen­deel, veel com­for­ta­be­ler kan het bij­na niet wor­den. Slechts heel af en toe merk je dat het on­der­stel niet el­ke hob­bel voor de pas­sa­giers ver­bor­gen kan hou­den. Je moet er te­gen­kun­nen dat de car­ros­se­rie na som­mi­ge on­ef­fen­he­den nog wat na­deint. Daar is een op­los­sing voor: je kunt met een druk op de knop de schok­dem­pers ste­vi­ger af­stem­men. Ook de Panamera heeft adap­tie­ve dem­pers, maar de ba­sis­af­stem­ming is spor­tie­ver. De gro­te – op­ti­o­ne­le – 21-inch wie­len zijn niet be­vor­der­lijk voor het com­fort. Het on­der­stel springt min­der soe­ve­rein met on­ef­fen­he­den om, maar daar­door is de weg­lig­ging wel weer be­ter. Voor elek­trisch ver­stel­ba­re ach­ter­stoe­len in de Panamera be­taal je ex­tra, ook bij BMW krijg je ze niet voor niets. De stoe­len kun­nen niet he­le­maal in de lig­stand, maar bie­den vol­doen­de ge­rief voor een schoon­heids­slaap­je tus­sen twee ver­ga­de­rin­gen door. De chauf­feur zit in de Panamera op een sport­stoel met een ge­ïn­te­greer­de hoofd­steun, ter­wijl zijn bil­len in de 7-se­rie neer­vlei­en op een com­fort­stoel met zo veel ver­stel­mo­ge­lijk­he­den dat zo­wel lan­ge, klei­ne, dik­ke als dun­ne men­sen fijn kun­nen zit­ten. In de BMW heb­ben de stoe­len een

mas­sa­ge­func­tie en kun je je ach­ter­werk zo­wel ver­war­men als ven­ti­le­ren. Al­leen voor stuur­ver­war­ming be­taal je ex­tra, net als in de Por­sche. Maar daar is ook de stoel­ven­ti­la­tie niet bij de ba­sis­prijs in­be­gre­pen. MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De Panamera is zui­ni­ger en wint de hon­derd­sprint. De 6,6-li­ter V12 met twee tur­bo’s die voor in de BMW ge­plaatst is, ken­nen we al uit de mo­del­len van Rolls-Roy­ce (zie het ar­ti­kel over de Ghost Black Bad­ge el­ders in dit num­mer). Toch wer­den er spe­ci­aal voor de 760Li wat wij­zi­gin­gen door­ge­voerd: de mo­tor werd voor­zien van nieu­we drijf­stan­gen en an­de­re ci­lin­ders. De V12-bi­tur­bo is goed voor 610 pk en al bij 1500 tpm is 800 Nm aan kop­pel be­schik­baar. Dank­zij de­ze enor­me po­wer is de sprint van 0 naar 100 km/h al in 3,7 se­con­den vol­bracht. Gek ge­noeg gaat het met de launch con­trol zo’n tien­de se­con­de lang­za­mer. De Panamera is 72 ki­lo lich­ter dan de BMW en heeft wel een ef­fec­tie­ve launch con­trol. De bi­tur­bo-V8 met 550 pk heeft in 3,5 se­con­den de 100 km/h be­reikt. Maar hoe meer je de snel­heid op­voert, des te gro­te­re stap­pen de BMW zet. Na 11,8 se­con­den rijd je in de 760Li 200 km/h, de Panamera be­reikt de­ze snel­heid na 12,3 se­con­den. De top­snel­heid van de BMW is 305 km/h, als je de be­gren­zer er­af laat schroe­ven. De Panamera wint het pot­je ver­plas­sen ech­ter nipt, want hij geeft het pas op bij 306 km/h. Die sprint­cij­fers zijn leuk, maar de 7-se­rie maakt nog meer in­druk door de ma­nier waar­op het ver­mo­gen op de weg wordt over­ge­bracht. De sa­men­wer­king tus­sen de V12 en de acht­traps au­to­maat van ZF is per­fect. De au­to­maat scha­kelt niet bij el­ke neer­waart­se be­we­ging van het gas­pe­daal te­rug, maar maakt op­ti­maal ge­bruik van het be­schik­ba­re kop­pel. Ook de ma­nier waar­op het mo­tor­ge­luid wordt ge­dempt, maakt gro­te in­druk. Keer­zij­de van de me­dail­le is een to­ren­hoog ver­bruik van 16,1 l/100 km. De Panamera is met 13,8 l/100 km be­schei­de­ner. Ook Por­sche kocht zijn acht­traps au­to­maat in bij ZF, maar de bak is on­rus­ti­ger. Je hoeft het gas­pe­daal maar licht aan te ra­ken of de au­to­maat scha­kelt al te­rug. In de Panamera heeft de mo­tor wel een zeil­func­tie: hij scha­kelt zich­zelf vol­le­dig uit als je het gas­pe­daal los­laat.

Wie niet zelf wil rij­den in de Panamera, kan be­ter gaan lo­pen.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Te­gen het Panamera-ge­weld is geen kruid ge­was­sen. De Por­sche Panamera heeft in de eer­ste twee hoofd­stuk­ken een ach­ter­stand op­ge­lo­pen. Me­de dank­zij zijn gun­sti­ger ver­bruik heeft hij het hoof­stuk Mo­tor/trans­mis­sie op zijn naam ge­zet, als is dat niet vol­doen­de om langs­zij te ko­men. Maar het fi­nest­hour van el­ke Por­sche is tra­di­ti­o­neel het vier­de hoofd­stuk. En we kun­nen di­rect ver­tel­len dat de Panamera met zijn rij­ei­gen­schap­pen niets heel laat van de BMW. De ach­ter­stand wordt een­vou­dig om­ge­bo­gen in een com­for­ta­be­le voor­sprong. Er is geen luxe li­mou­si­ne waar­mee je zo nauw­keu­rig, vei­lig en snel kunt rij­den. Het maakt niet uit of je met snel­he­den bo­ven de 200 km/h over de au­to­bahn den­dert of de snel­le bocht­com­bi­na­ties van ons test­cir­cuit be­proeft. De Panamera doet pre­cies wat je ver­wacht: hij stuurt nauw­keu­rig – stuur­cor­rec­ties zijn niet no­dig – en de grip van de ach­ter­as is for­mi­da­bel. Ook als je een fout­je maakt, is de Panamera ver­ge­vings­ge­zind. Zelfs na ve­le cir­cuit­ron­den op ho­ge snel­heid blijft de rem­druk on­ge­wij­zigd. De rem­weg eve­naart die van een sport­wa­gen – met dank aan de car­bon­ke­ra­mi­sche rem­men – en er is niets wat de au­to uit ba­lans brengt. Ei­gen­lijk moet je he­le­maal geen Panamera met ver­leng­de wiel­ba­sis ko­pen, want wie in een au­to als de­ze niet zelf wil rij­den, kan be­ter gaan lo­pen. En dat ter­wijl de BMW ook echt wel spor­tie­ve kwa­li­tei­ten heeft. Al­leen is de recht­uit­sta­bi­li­teit op ho­ge snel­heid wat min­der goed en biedt de be­stu­ring min­der ge­voel. Als je het rem­pe­daal diep in­trapt, re­a­geert het wat spon- MI­LI­EU/KOS­TEN Duur, duur­der, duurst ... zig. De BMW moet het stel­len zon­der de ke­ra­mi­sche rem­men die de Panamera wel heeft. Die zou­den be­ter raad we­ten met het ho­ge ge­wicht van de au­to. De BMW weegt 2267 ki­lo, ter­wijl de Por­sche 72 ki­lo lich­ter is. De M760Li xDri­ve is niet al­leen de snel­ste BMW 7-se­rie al­ler tij­den, maar ook de duur­ste. We ver­slik­ten ons in on­ze kan­toor­kof­fie toen we er­ach­ter kwa­men wat zijn ba­sis­prijs is: 248.700 eu­ro. Het ba­sis­be­drag is zo hoog dat we er in on­ze ta­bel­len geen pun­ten voor toe­ken­nen. De Panamera Tur­bo Exe­cu­ti­ve is met zijn aan­schaf­prijs van 207.700 eu­ro we­l­is­waar iets min­der duur, maar ook hij wordt be­straft met zé­ro­points. Dat zijn prijs op­loopt door­dat we de op­ties die van in­vloed zijn op de pun­ten­tel­ling bij de ba­sis­prijs op­tel­len, maakt ei­gen­lijk niet meer uit voor de eind­uit­slag. Voor de vorm mel­den we dat hij met ke­ra­mi­sche rem­men, 21-inch wie­len, het Sport Chro­no-pak­ket en het PDCC Plus-on­der­stel met tor­que vec­to­ring 227.791 eu­ro kost. Het is nog al­tijd min­der dan de M760Li xDri­ve, en de on­ver­bid­de­lij­ke 0 pun­ten blij­ven ge­woon staan. Ver­schil­len zijn er ver­der nau­we­lijks en bei­de au­to’s ko­men op pre­cies het­zelf­de pun­ten­aan­tal van 187 uit. Als­of dat de ko­per van de­ze li­mou­si­nes ook maar iets uit­maakt …

De com­fort­stoe­len zijn stan­daard en zijn ge­schikt voor elk pos­tuur.

In de bocht helt de 2267 ki­lo we­gen­de BMW flink over.

Al­leen het V12- lo­go ach­ter de draai­knop voor de iDri­ve- be­die­ning on­der­scheidt het in­te­ri­eur van de 760Li van de an­de­re 7-se­ries.

Dank­zij de lan­ge wiel­ba­sis heb je ruim­te in over­vloed, maar het in­fo­tain­ment ach­ter­in is op­ti­o­neel.

De 6,6- li­ter V12 met 610 pk en 800 Nm zit goed ver­stopt.

BMW M760Li xDri­ve

Por­sche Panamera Tur­bo Exe­cu­ti­ve

HET FIJNST RECHTS ACH­TER­IN HET LEUKST LINKS VOOR­IN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.