Ge­ne­ra­tieklo­ven

Ruim veer­tig jaar ge­le­den de­bu­teer­den de Ford Fiesta en de Volks­wa­gen Po­lo als de in­stap­pers bin­nen hun merk. Van de Fiesta is net een nieuw mo­del ge­ïn­tro­du­ceerd (zie el­ders in dit num­mer), met de nieu­we Po­lo gaan we in sep­tem­ber rij­den. Al­le re­den om Mar

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Gert Weg­man

De eer­ste Volks­wa­gen Po­lo was ei­gen­lijk een Au­di. We schrij­ven 1975 en Volks­wa­gen zit in een be­lang­rij­ke tran­si­tie­fa­se. Hoe­wel het merk sinds het in­lij­ven van Au­di en NSU eind ja­ren zes­tig al de no­di­ge ken­nis over voor­wiel­aan­drij­ving heeft bin­nen­ge­haald, hield het veel te lang vast aan de in­mid­dels ho­pe­loos ou­der­wet­se Ke­ver. We­l­is­waar was in 1970 al de voor­wiel­aan­ge­dre­ven K70 ver­sche­nen, maar die was nog ont­wik­keld door NSU. De kwa­li­teit van de au­to liet te wen­sen over en de prijs was te hoog, waar­door het ge­hoop­te suc­ces uit­bleef. Dat kwam wel met de Pas­sat in 1973, en in 1974 was het de Golf die het merk de­fi­ni­tief van de on­der­gang red­de. Na­deel was dat de Golf aan de du­re kant was, ze­ker voor men­sen die uit een Ke­ver kwa­men. Daar­om werd in 1975 de chi­que, com­pac­te – en ui­ter­aard voor­wiel­aan­ge­dre­ven – Au­di 50 een beet­je uit­ge­kleed en ver­sim­peld, en voilà: de Po­lo was ge­bo­ren. Een jaar la­ter was het de beurt aan de Ford Fiesta, die bin­nen het Ford-con­cern een pi­o­niers­rol ver­tolk­te. We­l­is­waar was het niet de eer­ste Ford met voor­wiel­aan­drij­ving (dat was de Tau­nus 12M/15M uit de ja­ren 60 en de vroe­ge ja­ren 70), maar het was wel de au­to die voor­wiel­aan­drij­ving com­bi­neer­de met een dwars­ge­plaatste mo­tor en een hatch­back-car­ros­se­rie. Zo­wel de Fiesta als de Po­lo werd een groot suc­ces. De au­to’s com­bi­neer­den een vlot ogend, prak­tisch de­sign met een re­de­lij­ke prijs en vei­li­ge rij­ei­gen­schap­pen. Aan­van­ke­lijk wa­ren de com­pac­te Duit­sers er al­leen als drie­deurs hatch­back, la­ter wer­den er even­eens vijf­deurs va­ri­an­ten le­ver­baar. Van de Po­lo ver­sche­nen zelfs se­dan­ver­sies (de Der­by en de Po­lo Clas­sic), en in de ja­ren 90 was er een sta­ti­on­wa­gon op ba­sis van de Po­lo le­ver­baar, de Va­ri­ant. zui­ni­ge spaar­die­sels, en zo’n beet­je al­les wat je daar tus­sen­in kunt be­den­ken. In­mid­dels zijn we toe aan de vijf­de ge­ne­ra­tie Fiesta en van de Po­lo zit zelfs ge­ne­ra­tie zes er­aan te ko­men. Met zo­veel ge­ne­ra­ties en mo­del­va­ri­an­ten en een pro­duc­tie­tijd van meer dan veer­tig jaar, zijn er dui­zen­den ge­bruik­te Po­lo’s en Fiesta’s te vin­den. Zon­der aan­vul­len­de se­lec­tie­cri­te­ria vin­den we 2130 Fiesta’s en maar liefst 5006 Po­lo’s. Toch blij­ken de eer­ste edi­ties ui­terst zeld­zaam. Van de oer-Po­lo heb­ben we zelfs niet één exem­plaar kun­nen vin­den. Wel heb­ben we van zo­wel de Fiesta als de Po­lo een paar au­to’s uit de ja­ren tach­tig we­ten te tra­ce­ren. Maar je sla­gings­kan­sen zijn een stuk gro­ter als je op zoek gaat naar een Fiesta of Po­lo uit de la­te ni­ne­ties en de vroe­ge ze­ros Uit die pe­ri­o­de heb­ben we twee au­to’s ge­se­lec­teerd met een lek­ker po­ten­te ben­zi­ne­mo­tor. Ten slot­te gin­gen we op zoek naar zeer jon­ge exem­pla­ren met een die­sel­mo­tor en een bo­ven­ge­mid­deld com­ple­te uit­rus­ting. Voor de be­gin­nen­de veel­rij­der die zui­nig maar niet ka­rig on­der­weg wil zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.