FORD FIESTA 1.0

€ 700

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Als je de­ze 32 jaar ou­de Fiesta be­kijkt, be­sef je weer eens wel­ke enor­me stap­pen de au­to-in­du­strie de laat­ste de­cen­nia heeft ge­zet. Ter­wijl te­gen­woor­dig vrij­wel nie­mand nog een au­to zon­der air­co of au­dio­sys­teem koopt, nam de eer­ste ei­ge­naar van dit Ford­je ge­noe­gen met een vier­bak en al­leen een lin­ker­bui­ten­spie­gel. Ook een ach­ter­wis­ser ont­breekt, maar een mist­ach­ter­licht is dan wel weer aan­we­zig, even­als vol­le­dig stof­fen stoel­be­kle­ding. Zelfs aan de bin­nen­kant van de por­tie­ren is een strook­je stof aan­ge­bracht. Dat laatst was hal­ver­we­ge de ja­ren tach­tig ze­ker niet van­zelf­spre­kend. Het­zelf­de geldt voor de wit­te wiel­dek­s­els; dat was des­tijds ty­pisch Ford, al wa­ren som­mi­ge spe­ci­al edi­ti­ons van an­de­re mer­ken er ook mee op­ge­leukt. On­der de kap ligt nog een an­tiek car­bu­ra­teur­mo­tor­tje met on­der­lig­gen­de nok­ken­as en 45 pk. Als het per se moet, kruip je daar­mee in 20 se­con­den naar de 100 km/h. Ei­gen­lijk wil je dat de klei­ne vier­ci­lin­der niet aan­doen, en ge­zien de af­we­zig­heid van een vijf­de ver­snel­ling zou­den wij de snel­weg het liefst mij­den. In de stad en op pro­vin­ci­a­le we­gen kun je daar­en­te­gen nog best uit de voe­ten met de­ze Fiesta. Hij werkt ge­heid op het ver­te­de­rings­or­gaan van veel vrou­wen, is even com­pact als een mo­der­ne A-seg­men­ter, past in elk par­keer­gaatje en is re­de­lijk zui­nig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.