FUN MACHINES

Ze­ven­vou­dig we­reld­kam­pi­oen Mo­toGP Va­len­ti­no Ros­si is de link tus­sen Abarth en Ya­ma­ha. Het sport­wa­gen­merk spon­sort het Ya­ma­ha-team waar­voor de Ita­li­aan rijdt. De twee mer­ken sloe­gen de han­den in­een. Gra­zie mil­le, Va­len­ti­no!

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Ar­jan Krop­man • Fo­to’s: Igor Stuif­zand

We re­den en­ke­le ja­ren ge­le­den door het klei­ne stad­je Ur­bi­no aan de oost­kust van Ita­lië. Een ge­wo­ne plaats aan de Adri­a­ti­sche kust, niets bij­zon­ders. Tot we de vlag­gen za­gen. Het he­le stad­je was per­ma­nent be­han­gen met geel-blau­we vlag­gen met het ge­tal 46. Ur­bi­no bleek de ge­boor­te­stad van Va­len­ti­no Ros­si en 46 is zijn le­gen­da­ri­sche num­mer. Een hu­we­lijk tus­sen de Ita­li­aan­se mo­tor­cou­reur, het Ita­li­aan­se au­to­merk Fi­at en het even­eens Ita­li­aan­se mo­tor­merk Du­ca­ti had op pa­pier meer voor de hand ge­le­gen. Ros­si pro­beer­de het een paar sei­zoe­nen ge­le­den met Du­ca­ti, maar het suc­ces bleef uit en hij keer­de te­rug naar Ya­ma­ha, waar hij al sinds 2004 ra­ce­te. Sa­men met spon­sor Fi­at won hij vier keer het we­reld­kam­pi­oen­schap in de Mo­toGP op de Ya­ma­ha YZR-M1. Sinds 2015 is de naam Fi­at op Ros­si’s mo­tor­fiets ver­van­gen door de naam Abarth. Voor Abarth en Ya­ma­ha is dat nu de re­den om twee spe­ci­a­le edi­ties van twee ico­nen voor te stel­len.

YA­MA­HA XSR900 ABARTH

De Ya­ma­ha XSR900 is een re­la­tie­ve nieuw­ko­mer op de markt. Hij is er sinds 2016 en werd op de markt ge­bracht als re­tro bi­ke een mo­der­ne mo­tor met de looks van een ca­fé­ra­cer. Het was een trak­ta­tie van het merk aan zich­zelf van­we­ge het zes­tig­ja­rig ju­bi­le­um in de mo­tor­sport. De spe­ci­a­le Abarth-edi­tie werd sa­men met het Ita­li­aan­se sport­wa­gen­merk ge­sty­led en het plaat­je klopt tot in de klein­ste de­tails. Het hoog­te­punt is het uit­zicht dat je als be­rij­der hebt wan­neer je in de cock­pit kijkt. Je kijkt langs de ron­de klok, die voor­zien is van de meest mo­der­ne dis­play­tech­niek, naar de klas­siek ge­sti­leer­de kuip. Hij is ge­maakt van kool­stof­ve­zel en aan de bin­nen­zij­de al­leen van blan­ke lak voor­zien, zo­dat de ho­ning­raat­struc­tuur er­van prach­tig zicht­baar blijft. On­der de kuip huist een gro­te, ron­de kop­lamp die is ge­lakt in de­zelf­de grij­ze kleur als de rest van de mo­tor. En dan dat stuur! De prach­ti­ge buf­fel­hoorn­vorm zorgt er­voor dat je strak op de tank ligt. De de­tails zijn prach­tig, de af­wer­king is su­bliem. De Ya­ma­ha XSR900 Abarth is voor­zien van een 847 cc gro­te drie­ci­lin­der. Het ty­pi­sche ge­rom­mel er­van wordt ver­sterkt door een fan­tas­ti­sche dub­be­le dem­per van Akra­p­ovic. De mo­tor le­vert 115 pk en 88 Nm en weegt rij­klaar net geen 200 ki­lo. De drie­ci­lin­der com­bi­neert de sou­ples­se van een vier­ci­lin­der met de kracht van een twee­pit­ter. Van­af het weg­rij­den is de XSR900 bij­zon­der le­ven­dig en de trek­kracht neemt pas rond de 12.000 tpm een beet­je af. Je kunt vrij spe­len met de zes ver­snel­lin­gen, want de mo­tor is dank­zij de po­wer pret­tig ver­ge­vens­ge­zind je mag best een fout­je ma­ken. De weg­lig­ging van de XSR is zon­der meer spor­tief. Dat be­gint al bij de zit­hou­ding. Het stuur dwingt je om plat op de tank te gaan zit­ten. Dank­zij het ge­wicht kun je op ho­ge snel­heid stu­ren door je li­chaam op het za­del heen en weer te schui­ven. Zo ‘kijk’ je de Ya­ma­ha als het wa­re snel­le boch­ten door. Op la­ge snel­heid is de spor­tie­ve hou­ding wat min­der prak­tisch: hij zet druk op je pol­sen en stu­ren met je li­chaam is nu wat min­der ge­mak­ke­lijk. De mo­tor is dui­de­lijk ge­bouwd op snel­heid.

ABARTH 695 XSR YA­MA­HA CA­BRI­O­LET

Aan de Abarth op vier wie­len hoe­ven we wei­nig woor­den vuil te ma­ken. In 2007 blies Fi­at nieuw le­ven in de ico­ni­sche Fi­at 500 door een nieu­we com­pac­te au­to met de her­ken­ba­re ron­de vor­men op de markt te bren­gen. Het au­tootje werd een suc­ces en vorm­de ver­vol­gens de vrucht­ba­re voe­dings­bo­dem voor de we­der­ge­boor­te van een an­der ico­nisch merk van de Ita­li­a­nen: het sport­wa­gen­merk Abarth. De 500 Abarth werd een bom­me­tje op

GRA­ZIE MIL­LE, VA­LEN­TI­NO!

wie­len. De spe­ci­a­le 695 XSR Ya­ma­ha Ca­bri­o­let is een uit­brei­ding op het the­ma. De 1,4-li­ter vier­ci­lin­der met tur­bo le­vert 165 pk wat ta­me­lijk ex­treem is voor een au­to in het A-seg­ment. De verf­fa­bri­kant deed goe­de za­ken met de kleur Nim­bus Grey, want de Abarth wordt in de­zelf­de kleur ge­spo­ten als de Ya­ma­ha. En net als de mo­tor wordt ook de au­to voor­zien van op­val­len­de ro­de stri­ping. Akra­p­ovic te­ken­de ook voor het uit­laat­sys­teem van de Abarth en dat is geen ver­keer­de keu­ze. Met de dub­be­le arm­dik­ke dem­pers uit Slo­ve­nië klinkt de 695 sta­ti­o­nair als een bin­nen­vaart­schip. De mo­tor brult en schreeuwt als een su­per­sport­wa­gen. Hoof­den draai­en op nek­ken als je even op het gas gaat staan. Is het een Por­sche 911? Is het een Au­di RS6? Nee, dat is het niet. Het is ‘ge­woon’ een 500’tje. Wat een sound! Net als bij de mo­tor zijn ook bij de au­to de de­tails su­bliem. Je hebt de tijd no­dig om al­les te ont­dek­ken. Kijk bij­voor­beeld eens naar de op­val­len­de hen­dels om de stoe­len naar voor te klap­pen, de stoe­re kuip­stoe­len zelf of het prach­ti­ge al­can­ta­ra op het stuur en dash­board. De Abarth wordt in een op­la­ge van 695 stuks ge­bouwd – wij rij­den in exem­plaar 73. Van de Ya­ma­ha ko­men even­eens 695 exem­pla­ren op de markt.

WEDSTRIJDJE?

Het giet wan­neer we de twee spe­ci­al edi­ti­ons op­ha­len. Het as­falt is voor­zien van een dun­ne laag staand wa­ter. Geen ide­a­le om­stan­dig­he­den voor de mo­tor om een wedstrijdje te hou­den. Hoe­wel de 115 pk’s in com­bi­na­tie met de 195 ki­lo het moe­ten op­ne­men te­gen ‘slechts’ 165 pk en ruim 1000 ki­lo, zijn het de vier bre­de ban­den van de Abarth die de door­slag ge­ven. De Abarth kent een re­la­tief groot tur­bo­gat. Bij het weg­rij­den ge­beurt er heel even niets, tot de mo­tor de 3000 tpm be­reikt. Dan krijgt de naald van de tur­bo­druk­me­ter een zwie­per en schiet de 695 er­van­door. Op het nat­te weg­dek is er voor de Ya­ma­ha zon­der Ros­si even geen hou­den aan. De bak van de Abarth scha­kelt knis­pe­rend door de ver­snel­lin­gen. In iets meer dan ze­ven tel­len is de 100 km/h be­reikt. Op droog weg­dek kan een ge­oe­fend cou­reur op de Ya­ma­ha hier ge­hakt van ma­ken, maar de hui­di­ge be­rij­der ver­dwijnt in de­ze om­stan­dig­he­den in de spray van de Abarth. De au­to ligt dank­zij Ei­bach-ve­ren en Ko­n­idem­pers als een trein op de weg. Snaars­trak neem je snel­le boch­ten. Het stu­ren gaat een tik­je licht en het ge­voel is niet dat van een die­hard sport­wa­gen, maar de Ita­li­a­nen heb­ben het voor de­ze 500-af­stam­me­ling pri­ma voor el­kaar. Het snel­heids­ge­voel en het fun-as­pect wor­den aan­ge­wak­kerd door het ge­brul uit de dub­be­le uit­laat. In de stro­men­de re­gen ko­men we met de Ya­ma­ha XSR900 moei­lijk in de buurt van de Abarth. Wan­neer de weg even recht is, is het ge­mak­ke­lijk om de au­to bij te hou­den, maar bij de eerst­vol­gen­de bocht of ro­ton­de ver­dwijnt de mo­tor weer in de spray. Met droog weer is het de vraag wie het wedstrijdje wint. De Ya­ma­ha heeft een pk-ge­wichts­ver­hou­ding waar geen vier­wie­ler te­gen­op kan. In de re­gen is het ech­ter een be­ke­ken ra­ce. Zo­wel de Abarth Ya­ma­ha als de Ya­ma­ha Abarth is een ech­te fun­ma­chi­ne, waar­bij snel­heid en looks een even be­lang­rij­ke rol spe­len. Fi­at en Ya­ma­ha von­den el­kaar lang ge­le­den al dank­zij Va­len­ti­no Ros­si en nu vin­den ze el­kaar ook in de­ze ga­ve sa­men­wer­king. Goed­koop zijn de spe­ci­al edi­ti­ons ove­ri­gens niet. De Abarth kost 37.995 eu­ro, de mo­tor vergt een in­ves­te­ring van 13.999 eu­ro. Wat ons be­treft zijn ze het dub­bel en dwars waard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.