Het laat­ste nieuws uit de au­to­we­reld

Auto Review - - INHOUD -

Ver­moe­de­lijk is er geen au­to waar in­ter­na­ti­o­naal zo veel om te doen is ge­weest als de nieu­we klei­ne Te­sla, de Mo­del 3. Maar nu is hij er dan ein­de­lijk. Ster­ker nog, in de Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben on­langs de eer­ste 30 klan­ten de sleu­tels van hun vol­le­dig elek­tri­sche mid­den­klas­ser in ont­vangst kun­nen ne­men. Voor de toe­komst van de elek­tro-pi­o­nier is de Mo­del 3 cru­ci­aal. De kers­ver­se Ame­ri­kaan­se Mo­del 3-rij­ders heb­ben 35.000 dol­lar uit hun spaar­var­ken moe­ten schud­den, wat neer­komt op zo’n 33.000 eu­ro. Wat de au­to in Ne­der­land gaat kos­ten, is voor­als­nog niet dui­de­lijk, maar een prijs van 40 mil­le zou ons niet ver­ba­zen. Daar­mee is de Mo­del 3 een stuk be­schei­de­ner dan de Mo­del S, die van­af 82.985 eu­ro in de prijs­lijst staat. Die be­schei­den­heid be­perkt zich niet tot de prijs, ook op het ge­bied van de af­me­tin­gen en pres­ta­ties doet de jong­ste cre­a­tie van Elon Musk het iets rus­ti­ger aan. Met een leng­te van 4,69 me­ter en een wiel­ba­sis van 2,87 me­ter heeft hij het­zelf­de for­maat als pak­weg een Au­di A4 of een BMW 3-se­rie. Ook op het ge­bied van de in­te­ri­eur­ruim­te is de Mo­del 3 met deze au­to’s te ver­ge­lij­ken. De in­stap­ver­sie krijgt een ac­tie­ra­di­us van ruim 350 ki­lo­me­ter, maar we ver­moe­den dat die iets kor­ter wordt als je je de he­le dag gaat uit­le­ven met het ma­ken van stop­licht­sprin­tjes. Daar­toe no­digt de Mo­del 3 na­me­lijk wel uit, met een ac­ce­le­ra­tie­tijd van 0 tot 100 km/h in zo’n 5,6 se­con­den. Als top­snel­heid geeft Te­sla 210 km/h op en daar­mee sla je op de au­to­bahn ze­ker geen gek fi­guur. Te­gen een for­se meer­prijs (in de VS 9000 dol­lar) kun je een ex­tra groot ac­cu­pak­ket ko­pen, dat je bij­na 500 ki­lo­me­ter ver brengt. Bo­ven­dien zorgt de longran­ge­bat­tery voor een nog snel­le­re hon­derd­sprint (5,2 s) en een ho­ge­re top­snel­heid (220 km/h). Op de dik­ke D-uit­voe­ring, die niet één maar twee elek­tro­mo­to­ren heeft en over vier­wiel­aan­drij­ving be­schikt, moe­ten we nog ruim een half­jaar wach­ten. Wie op grond van de hatch­back-ach­ti­ge lij­nen denkt dat de Mo­del 3 net als de Mo­del S een gro­te vijf­de deur heeft, moe­ten we te­leur­stel­len. Het gro­ten­deels gla­zen dak valt blijk­baar niet te com­bi­ne­ren met een gro­te ach­ter­klep, zo­dat de au­to het met een be­schei­den kof­fer­dek­sel moet doen. Het in­la­den van fiet­sen en an­de­re gro­te spul­len wordt der­hal­ve nog een flin­ke uit­da­ging. Als te­gen­pres­ta­tie be­zorgt de Mo­del 3 je een mooi licht in­te­ri­eur. Het in­te­ri­eur­ont­werp is nóg fu­tu­ris­ti­scher dan we van Te­sla ge­wend zijn. Ach­ter het stuur is geen in­stru­ment te be­ken­nen en vrij­wel al­le sys­te­men la­ten zich be­die­nen en af­le­zen via het gro­te, cen­traal ge­plaatste aan­raak­scherm. Vol­gens Elon Musk is de au­to vol­le­dig voor­be­reid voor au­to­noom rij­den en is hij min­stens even vei­lig als een Vol­vo S60. Het 15-inch tou­chs­creen is in el­ke Mo­del 3 stan­daard, even­als au­to­ma­ti­sche air­co, key­less en­try, vol­le­di­ge led-ver­lich­ting, een in­ter­ne­t­aan­slui­ting en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra. Ame­ri­kaan­se klan­ten kun­nen voor 5000 dol­lar een Pre­mi­um Up­gra­des Pack­a­ge aan­schaf­fen, dat een fraai­er au­dio­sys­teem om­vat, even­als elek­trisch ver­stel­ba­re en ver­warm­ba­re voor­stoe­len en nog een aan­tal luxe ver­wen­ne­rij­en. De be­lang­stel­ling voor de Mo­del 3 is enorm, en om aan de over­wel­di­gen­de vraag te vol­doen, moet Te­sla op kor­te ter­mijn 5000 tot 10.000 exem­pla­ren per week gaan pro­du­ce­ren. De enor­me in­ves­te­rin­gen die deze om­slag voor de tot dus­ver klei­ne fa­bri­kant vergt, wor­den ge­fi­nan­cierd door een re­cen­te aan­de­len­uit­gif­te. Daar­naast heeft het be­drijf een be­hoor­lij­ke schul­den­last, wat be­te­kent dat Te­sla de pro­duc­tie­doe­len wel móét ha­len om te over­le­ven. Elon Musk lijkt zich er niet druk om te ma­ken, hij is al­weer be­zig met een vol­gend pro­ject: Mo­del Y, een com­pac­te suv die van­af 2019 voor een ver­de­re elek­tri­fi­ca­tie van de au­to­markt moet zor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.