Vol­vo V40 Bu­si­ness Sport

Vol­vo is er het merk niet naar om al te op­zich­tig te stun­ten met prij­zen: de chi­que mo­del­len ver­ko­pen door­gaans zich­zelf wel. Maar de V40 Bu­si­ness Sport is met zijn voor­deel van 7500 eu­ro wel de­ge­lijk een au­to voor koop­jes­ja­gers.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Vol­vo, Igor Stuif­zand

Aan zijn po­pu­la­ri­teit ligt het niet dat Vol­vo de V40 in de re­cla­me doet. De klein­ste Vol­vo gaat al mee sinds 2012, maar is in Ne­der­land nog al­tijd met af­stand het best ver­koch­te mo­del van de Zweed­se fa­bri­kant. Het eer­ste half­jaar wer­den 2786 exem­pla­ren ver­kocht. Num­mer 2 is de V90, die daar met 1693 exem­pla­ren be­hoor­lijk bij ach­ter­blijft. Wie toch al een V40 over­woog, moet nu toe­slaan. Zo­lang de voor­raad strekt, heeft de lief­heb­ber de kans om een zeer rijk uit­ge­rus­te au­to voor re­la­tief wei­nig geld op de kop te tik­ken. De V40 Bu­si­ness Sport is le­ver­baar met 190 pk ster­ke tur­bom­o­tor (T4) en als tur­bo­die­sel met 150 pk (D3). Bei­de uit­voe­rin­gen zijn pre­cies even duur: 29.995 eu­ro. Dat zegt op zich niet zo­veel, tot je de prijs­lijst van de V40 eens goed gaat be­kij­ken. Dan zie je dat je voor de Bu­si­ness Sport maar zo’n 1000 eu­ro meer be­taalt dan voor het in­stap­mo­del van de V40, de T2 met 122 pk (28.895 eu­ro). Die­se­laars heb­ben nog meer ge­luk: de Bu­si­ness Sport is zelfs goed­ko­per dan de ba­sis­D2 met 120 pk (31.195 eu­ro). Je bent dus al voor­de­li­ger uit als je puur gaat voor meer ver­mo­gen. Maar ook op uit­rus­tings­ge­bied weet Vol­vo de Ne­der­land­se klant te paai­en. De Bu­si­ness Sport is ge­ba­seerd op de R­De­sign, de duur­ste uit­rus­tings­va­ri­ant voor de V40. We­der­om be­kij­ken we met be­lang­stel­ling de prijs­lijst en ver­ba­zen we ons. Een V40 T4 R­De­sign kost nor­maal ge­spro­ken 37.495 eu­ro, een sim­pe­le re­ken­som leert dat je dus 7500 eu­ro be­spaart. Voor de D3 R­De­sign, die 37.295 eu­ro kost, is het voor­deel 7300 eu­ro. Wat krijg je dan al­le­maal als je de Bu­si­ness Sport kiest? Al­ler­eerst de led­kop­lam­pen met de be­roem­de Vol­vo­sig­na­tuur, die ze in Gö­te­borg Thors ha­mer noe­men. De T4 heeft ver­der 17­inch licht­me­taal (de D3 doet het met een maatje klei­ner), een dif­fusor, een an­de­re gril­le en me­taal­kleu­ri­ge spie­gel­kap­pen. Bin­nen­in is de V40 uit­ge­rust met sport­pe­da­len en neem je plaats op met leer be­kle­de stoe­len. Het in­stru­men­ta­ri­um met 3 de­signthe­ma’s (Ele­gan­ce, Eco, Sport) is stan­daard. Ook voor het Sen­sus­na­vi­ga­tie­sys­teem be­taal je geen meer­prijs, ter­wijl je daar­voor bij de R­De­sign wel moet bij­be­ta­len. Zo kun je in to­taal zelfs zo’n 9000 eu­ro be­spa­ren.

KNOP­PEN

Is het dan al­leen maar goud wat er blinkt? Gro­ten­deels wel. Het eni­ge waar­aan je echt merkt dat de V40 niet meer de jong­ste is, is de vorm­ge­ving van het dash­board. Het lijkt wel of de Vol­vo­de­sig­ners er een ge­noe­gen in heb­ben ge­scha­pen om zo­veel mo­ge­lijk knop­pen op de mid­den­con­so­le aan te bren­gen. Het con­trast met mo­der­ne Vol­vo’s als de V90, de XC90 en de XC60 met hun mag­ni­fie­ke dash­board met groot tou­chs­creen is wel erg groot. Edoch, na enig ge­puz­zel luk­te het om on­ze te­le­foon aan het sys­teem te kop­pe­len, de na­vi­ga­tie te door­gron­den en on­ze fa­vo­rie­te ra­dio­zen­der te vin­den. Een­maal on­der­weg, be­wijst de V40 dat hij na vijf jaar nog al­tijd een uit­ste­kend rij­den­de au­to is. Over de stoe­len heb­ben

We be­kij­ken met be­lang­stel­ling de prijs­lijst en ver­ba­zen ons.

we nooit klach­ten ge­had in een Vol­vo, ook nu zit­ten we met ons lan­ge lijf weer zeer be­haag­lijk in de gro­te le­ren fau­teuils. Het on­der­stel heeft een spor­tie­ve af­stem­ming (Vol­vo’s dy­na­mic chas­sis), zon­der on­com­for­ta­bel te wor­den. De pres­ta­ties van de 190 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor ge­ven even­min re­den tot kla­gen. Al bij 1300 tpm is het maxi­ma­le kop­pel van 300 Nm be­schik­baar, zo­dat je niet voort­du­rend hoeft te scha­ke­len om de vaart er­in te hou­den. De sprint­cij­fers zijn keu­rig: in 7,8 se­con­den be­reik je van­af stil­stand de 100 km/h en dank­zij de top­snel­heid van 210 km/h sla je op de au­to­bahn geen mod­der­fi­guur. Al­leen in de mar­ge vin­den we wat min­punt­jes: de over­zich­te­lijk­heid is ma­tig en dus is de op­ti­o­ne­le ach­ter­uit­rij­ca­me­ra (on­der­deel van het 1995 eu­ro kos­ten­de Luxu­ry­pak­ket) geen over­bo­di­ge luxe. Het Ci­ty Sa­fe­ty­sys­teem is af en toe over­ij­ve­rig in zijn waar­schu­win­gen: ter­wijl we rus­tig voor­bij een aan­tal in een bocht ge­par­keer­de au­to’s stu­ren, slaat het sys­teem via een akoes­tisch sig­naal groot alarm. Maar die sme­tjes val­len in het niet bij het feit dat je voor min­der dan 30.000 eu­ro een snel­le en zeer rijk uit­ge­rus­te C-seg­men­ter rijdt.

De Bu­si­ness Sport is ge­ba­seerd op de R-De­sign, maar is dui­zen­den eu­ro’s goed­ko­per.

De V40 is vijf jaar oud en dat merk je voor­al aan al­le knop­pen op de mid­den­con­so­le.

Prach­tig: licht­me­ta­len Ixi­on- wie­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.